23

Cov Neeg uas Tsis Suav Nrog Vajtswv Haivneeg

1“Tus txivneej uas luag muab sam lossis txiav chaw xis lawm, tsis muaj feem nrog tus TSWV haivneeg.
2“Tsis pub tus menyuam tsaub lossis nws cajces muaj feem koom nrog tus TSWV haivneeg, txawm yog tom qab kaum tiam neeg los tsis pub li.
3“Tsis pub cov Amoos thiab cov Mau-am lossis ib tug ntawm ob haivneeg no cajces muaj feem koom nrog tus TSWV haivneeg, txawm yog tom qab kaum tiam neeg los tsis pub li. 4Rau qhov thaum nej tsiv nram tebchaws Iziv los hla lawv lub tebchaws, lawv tsis kam muab zaub mov rau nej noj thiab muab dej rau nej haus, lawv tseem ntiav Npe-aus tus tub Npala-as uas nyob hauv lub nroog Pethaus pem tebchaws Mexuputamias tuaj foom tsis zoo rau nej thiab. 5Tiamsis tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tsis mloog Npala-as tej lus; nws thiaj muab tej lus uas foom tsis zoo hloov ua koob hmoov rau nej, vim nws hlub nej. 6Tiam twg nej tseem ua ib haivneeg nyob, nej tsis txhob pab cov neeg ntawd lossis txhawb kom lawv vammeej li.
7“Tiamsis nej tsis txhob tso cov Edoos tseg, rau qhov lawv yog nej cov kwvtij. Nej tsis txhob tso cov Iziv tseg, rau qhov nej twb tau nyob hauv lawv lub tebchaws ib zaug lawm. 8Tom qab uas dhau peb tiam neeg lawm, ob haivneeg no cajces muaj feem koom nrog tus TSWV haivneeg.

Tu Lub Yeej Tubrog Kom Huv

9“Thaum nej tabtom sib tua nyob hauv lub yeej, nej yuav tsum txuag tsis pub kom muaj ib yam dabtsi ua rau nej tsis huv. 10Yog muaj ib tug txivneej nyob hauv yeej ua npau suav nrog pojniam pw, ua rau nws lub ris ntub thiab tsis huv, nws yuav tsum tawm mus nyob sab nraum ntug yeej. 11Thaum yuav tsaus ntuj, nws yuav tsum ntxuav nws lub cev kom huv, ces thaum hnub poob qho lawm nws mam li rov los rau hauv lub yeej.
12“Nej yuav tsum tshwj ib thaj chaw rau sab nraum ntug yeej, nej thiaj tau chaw mus tawm rooj. 13Nej cov tubrog txhua tus nyias yuav tsum muaj nyias ib rab tuam txhob lossis ib rab hlau nrog nraim, thaum nej mus tawm rooj, nej thiaj tau siv khawb qhov faus. 14Nej yuav tsum tu nej lub yeej kom huv si, rau qhov tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv nrog nraim nej nyob, tsomkwm nej thiab pab kom nej tua yeej nej cov yeebncuab. Tsis txhob ua ib yam dabtsi tsis huv uas ua rau tus TSWV tso nej tseg.

Lwm Yam Kevcai

15“Yog muaj ib tug qhev khiav nws tus tswv tuaj cuag nej kom nej pab nws, nej tsis txhob muab nws xa rov qab mus rau tus tswv. 16Cia nws nrog nej nyob hauv nej tej nroog lub uas nws nyiam nyob, thiab nej tsis txhob tsimtxom nws.
17“Tsis pub cov Yixalayees ib tug pojniam lossis txivneej mus ua niamntiav txivntiav nyob rau hauv tsev teev mlom, 18thiab tsis pub kom coj cov nyiaj uas nws mus ua niamntiav lossis txivntiav tau los tuaj tso rau hauv tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv lub Tuamtsev raws li nws coglus lawm. Tus TSWV ntxub txojkev ua niamntiav txivntiav li ntawd.
19“Thaum nej qiv nyiaj lossis txais zaub mov thiab lwm yam rau nej ib tug kwvtij Yixalayees, nej tsis txhob tsub paj rau nws them. 20Yog nej qiv nyiaj rau tus neeg txawv tebchaws, nej tsub paj rau nws them los tau, tiamsis nej tsis txhob tsub paj rau nej cov kwvtij Yixalayees them. Nej yuav tsum ua raws li txoj kevcai no, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv thiaj foom koob hmoov rau txhua yam uas nej ua hauv lub tebchaws uas nws muab rau nej.
21“Thaum nej coglus rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, nej tsis txhob rhuav tej lus cog tseg ntawd; tus TSWV yeej tsis tseev li, yog nej rhuav ces nej yuav txhaum. 22Yog nej tsis tau coglus rau tus TSWV, nej yeej tsis muaj txim, 23tiamsis yog nej zoo siab coglus rau tus TSWV lawm, nej yuav tsum ua kom tiav.
24“Thaum nej mus txog ntawm luag tej vaj txiv hmab txiv ntoo, nej de tau noj, tiamsis tsis txhob de ris los tsev. 25Thaum nej mus txog ntawm luag tej teb npleg, nej de tau tej hnab nplej noj, tiamsis tsis txhob muab liag hlais.