23

Tơlơi Pơkăh Pơpha

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Ƀu hơmâo hlơi pô ôh, jing pô arăng pơkreo, pơbrơ̆p ƀôdah khăt hĭ, dưi pơgop hrŏm bruă mơnuă hăng ƀing ană plei Yahweh.
2Ƀu hơmâo hlơi pô ôh jing ană klĕ pyu ƀôdah ană tơčô ñu anŭn dưi pơgop hrŏm bruă mơnuă hăng ƀing ană plei Yahweh, wơ̆t tơdah truh kơ rơnŭk tal pluh tŭ mơ̆n.
3Ƀu hơmâo hlơi pô ôh jing mơnuih Ammôn, mơnuih Môab ƀôdah ƀing kơnung djuai ñu dưi pơgop hrŏm bruă mơnuă hăng ƀing ană plei Yahweh, wơ̆t tơdah truh kơ rơnŭk tal pluh tŭ mơ̆n, 4yuakơ ƀing gơñu ƀu rai čơkă ƀing gih hăng ƀañ tơpŭng laih anŭn ia ôh ƀơi jơlan tơdang ƀing gih tơbiă mơ̆ng čar Êjip; hloh kơ anŭn dơ̆ng, ƀing gơñu apăh Balaam ană đah rơkơi Beôr mơ̆ng plei Phethôr amăng tring Aram-Naharayim kiăng pơhiăp tơlơi hơtŏm păh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih. 5Wơ̆t tơdah tui anŭn, Yahweh Ơi Adai ta ƀu hơmư̆ Balaam ôh samơ̆ pơplih hĭ tơlơi hơtŏm păh anŭn jing hĭ tơlơi bơni hiam kơ ƀing gih, yuakơ Yahweh Ơi Adai ta khăp kơ ƀing gih. 6Anăm ngă hơget tơlơi ôh kiăng kơ djru ƀing gơñu đĭ kơyar amăng abih thŭn gih dŏ hơdip amăng anih lŏn anŭn.
7Samơ̆ anăm pơrơmut kơ mơnuih Edôm ôh, jing ƀing dŏ amăng ƀing gih, yuakơ ƀing gơñu jing ayŏng ƀing gih. Ăt anăm pơrơmut ôh kơ mơnuih Êjip, yuakơ ƀing gih hơdip laih jing ƀing tuai amăng lŏn čar gơñu. 8Ană bă gơñu amăng rơnŭk tal klâo dưi pơgop hrŏm bruă mơnuă hăng ƀing ană plei Yahweh yơh.

Tơlơi Phiăn Ƀu Rơgoh Amăng Anih Jưh

9Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdang ƀing gih nao blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing rŏh ayăt gih, dŏ ataih bĕ mơ̆ng tơlơi ƀu rơgoh. 10Tơdah sa čô amăng ƀing gih ƀu rơgoh ôh yuakơ ia pơjĕh ñu tơbiă tơdang mlam, ñu khŏm nao dŏ pơ gah rơngiao kơ anih jưh. 11Samơ̆ truh kơ hrơi klăm ñu či mơnơi hĭ ñu pô; tơl ƀơi yang hrơi lê̆, ñu dưi mŭt glaĭ amăng anih jưh yơh.
12Ruah bĕ sa boh anih gah rơngiao kơ anih jưh, pơ anih anai yơh ƀing gih dưi nao kiăng pơrơngai hĭ mơ̆ng drơi jan gih pô. 13Rĭm čô khŏm hơmâo mơ̆n sa ƀĕ gai klơi amăng gơnam blah ñu, laih anŭn tơdang ñu nao juă glai, ñu khŏm klơi bĕ sa boh amăng hăng dơ̱r hĭ ĕh ñu anŭn. 14Yahweh Ơi Adai ta dŏ nanao amăng anih jưh gih kiăng pơgang gih laih anŭn jao hĭ ƀing rŏh ayăt gih kơ ƀing gih. Tui anŭn, anih jưh gih khŏm jing hĭ rơgoh hiam, kiăng kơ Ñu ƀu ƀuh ôh tơlơi grĭ grañ amăng ƀing gih, sĭt Ñu ƀu či đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing gih ôh.

Khul Tơlơi Phiăn Pơkŏn Dơ̆ng

15Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdah sa čô hlŭn hơmâo đuaĭ kơdŏp amăng anih gih, anăm jao hĭ gơ̆ kơ khua gơ̆ ôh. 16Brơi bĕ gơ̆ hơdip amăng gih anih pă ñu khăp laih anŭn plei pă ñu ruah. Anăm kơtư̆ juă gơ̆ ôh.
17Anăm hơmâo đah kơmơi ƀôdah đah rơkơi Israel ôh či jing hĭ mơnuih rĭh răm kơ sang iâu yang rơba̱ng. 18Anăm ba gơnam tơbiă rai mơ̆ng pô đah kơmơi ƀôdah đah rơkơi rĭh răm anŭn mŭt amăng sang yang Yahweh Ơi Adai ta kiăng kla kơ tơlơi ƀuăn brơi ôh, yuakơ Yahweh Ơi Adai ta hơƀak drak biă mă kơ abih dua gơnam pơyơr anŭn.
19Anăm mă kơmlai mơ̆ng ayŏng adơi ih ƀơi prăk, ƀơi gơnam ƀơ̆ng ƀôdah ƀơi hơget gơnam dưi ba rai kơmlai ôh. 20Ih dưi mă kơmlai mơ̆ng pô tuai, samơ̆ ƀu djơ̆ mơ̆ng ayŏng adơi Israel ih ôh, tui anŭn Yahweh Ơi Adai ta či bơni hiam kơ ih amăng rĭm bruă ih ngă amăng anih lŏn ih či mŭt nao mă tŭ anai.
21Tơdah ih ƀuăn rơ̆ng laih hăng Yahweh Ơi Adai ta, anăm pơtrưĭ hĭ kiăng kơ ƀu kla ôh, sĭt Yahweh Ơi Adai ta či hơduah kiăng kơ ih gơnam anŭn tañ yơh laih anŭn tơdah ih ƀu kla tañ ôh, ih či pơsoh hĭ yơh. 22Samơ̆ tơdah ih ƀu ƀuăn rơ̆ng, ih ƀu soh ôh. 23Hơget tơlơi tơƀông bah ih pơhiăp tơbiă, ih khŏm ngă yơh, yuakơ ih ƀuăn brơi kơ Yahweh Ơi Adai ta rơngai hăng amăng bah ih pô.
24Tơdah ih rơbat găn amăng đang boh kơƀâo pô re̱ng gah ih, ih dưi ƀơ̆ng boh kơƀâo tơl hrăp, samơ̆ ih anăm pioh boh kơƀâo gơ̆ amăng bai ih ôh. 25Tơdah ih rơbat găn amăng đang hơma pô re̱ng gah ih, ih dưi ruač pơdai hăng tơngan ih laih anŭn ƀơ̆ng, samơ̆ ih anăm mă mơnêk yuă pơdai amăng hơma gơ̆ ôh.