23

Phung Amâo Dưi Mŭt Hlăm Phung Bi Kƀĭn

1“Hlei pô mâo asăr boh dŏ mơiêk êkei mčah leh amâodah dŏ mơiêk êkei tloh leh amâo dưi mŭt hlăm phung Yêhôwa bi kƀĭn ôh.
2Amâo mâo sa čô anak ƀă pum dưi mŭt hlăm phung Yêhôwa bi kƀĭn ôh; wăt phung čô ñu ti tal pluh ênuk êdei amâo dưi mŭt ôh hlăm phung Yêhôwa bi kƀĭn.
3 Amâo mâo sa čô Amôn amâodah sa čô Môap dưi mŭt ôh hlăm phung Yêhôwa bi kƀĭn; wăt phung čô ñu ti tal pluh ênuk êdei amâo dưi mŭt hlŏng lar ôh hlăm phung Yêhôwa bi kƀĭn; 4 kyuadah diñu amâo tuôm hriê drông ôh diih hŏng kpŭng leh anăn êa ti êlan hlăk diih kbiă mơ̆ng čar Êjip, leh anăn kyuadah diñu mưn Y-Balaam anak êkei Y-Bêor ƀuôn Pêthôr čar Mêsapôtami brei tăm pah kơ diih. 5 Ƀiădah Yêhôwa Aê Diê diih amâo dôk hmư̆ Y-Balaam ôh; ƀiădah Yêhôwa Aê Diê diih bi mbliư̆ leh klei tăm pah jing klei hơêč hmưi kơ diih, kyuadah Yêhôwa Aê Diê diih khăp kơ diih. 6Đăm duah ôh klei êđăp ênang kơ diñu amâodah klei diñu čăt đĭ lu jih jang ênuk diih dôk hdĭp.
7Đăm bi êmut kheh ôh kơ sa čô Êđôm, kyuadah ñu jing ayŏng adei diih. Đăm bi êmut kheh ôh kơ sa čô Êjip, kyuadah diih jing leh pô dôk jưh bhiâo hlăm ala čar ñu. 8Phung anak diñu kkiêng ti ênuk tal tlâo dưi mŭt hlăm phung Yêhôwa bi kƀĭn.”

Klei Doh Jăk Hlăm Anôk Kahan Jưh

9“Tơdah diih nao bi blah hŏng phung roh diih leh anăn dôk jưh, brei diih răng kriê diih pô kơ djăp mta klei jhat.
10Tơdah mâo hlăm diih sa čô êkei jing čhŏ kyua klei truh kơ ñu êjai mlam, snăn brei ñu kbiă mơ̆ng wăl, ñu amâo dưi mŭt hlăm wăl ôh; 11ƀiădah tơdah truh tlam, ñu srăng mnei hlăm êa, leh anăn tơdah yang hruê lĕ leh, ñu dưi mŭt hlăm wăl.
12Brei diih mâo sa anôk ti êngao wăl leh anăn diih srăng nao tlô kơ anôk anăn. 13Brei diih mâo sa ƀĕ giê kdroh mbĭt hŏng mnơ̆ng bi blah, leh anăn tơdah diih dôk ti êngao diih srăng klei ƀăng hŏng giê kdroh anăn leh anăn wir dơr hĕ eh diih. 14Kyuadah Yêhôwa Aê Diê diih êbat ti krah wăl diih, čiăng bi mtlaih diih leh anăn čiăng jao phung roh diih ti anăp diih, kyuanăn brei wăl diih jing doh jăk, čiăng kơ ñu amâo ƀuh ôh sa mnơ̆ng čhŏ ti krah diih, leh anăn đuĕ hĕ mơ̆ng diih.”

Klei Bhiăn Mdê Mdê

15“Diih amâo dưi jao ôh kơ khua gơ̆ sa čô hlŭn đuĕ leh mơ̆ng khua gơ̆ băng kơ diih. 16Gơ̆ srăng dôk mbĭt hŏng diih ti krah diih hlăm anôk gơ̆ srăng ruah hlăm sa boh ƀuôn diih ti anôk gơ̆ mĭn jăk hĭn. Diih amâo dưi ktư̆ juă gơ̆ ôh.
17 Đăm brei mâo sa čô mniê knhông ôh hlăm phung anak mniê Israel, kăn brei mâo sa čô êkei knhông rei hlăm phung anak êkei Israel. 18Diih amâo dưi djă ba ôh kơ sang Yêhôwa Aê Diê diih ênoh mưn sa čô mniê knhông, amâodah ênoh sa drei asâo jing ênoh bi sĭt klei ƀuăn; kyuadah jih dua mnơ̆ng anăn jing mnơ̆ng Yêhôwa Aê Diê diih bi êmut kheh.
19 Diih amâo dưi brei čan mnơ̆ng kyua čiăng ƀơ̆ng mnga mơ̆ng ayŏng adei diih ôh, ƀơ̆ng mnga mơ̆ng prăk, ƀơ̆ng mnga mơ̆ng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, ƀơ̆ng mnga mơ̆ng djăp mta mnơ̆ng diih brei čan leh. 20Diih dưi brei sa čô tue čan kyua čiăng ƀơ̆ng mnga, ƀiădah kơ ayŏng adei diih amâo srăng brei čan kyua čiăng ƀơ̆ng mnga ôh; čiăng kơ Yêhôwa Aê Diê diih dưi hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ diih hlăm jih jang bruă ih ngă hlăm čar diih mŭt mă bha.
21 Tơdah diih ngă sa klei kat asei ƀuăn kơ Yêhôwa Aê Diê diih, đăm krư̆i ôh bi sĭt gơ̆; kyuadah sĭt nik Yêhôwa Aê Diê diih srăng brei diih bi sĭt, tơdah amâo yŏng sĭt klei anăn srăng jing soh kơ diih. 22Ƀiădah tơdah diih amâo ngă klei kat asei ƀuăn ôh, klei anăn amâo jing soh kơ diih ôh. 23Brei diih răng bi sĭt klei diih blŭ leh, kyuadah diih ƀuăn leh hŏng klei čiăng kơ Yêhôwa Aê Diê ya klei diih ƀuăn leh hŏng ƀăng êgei diih.
24Tơdah diih mŭt hlăm đang boh kriăk ƀâo pô riêng gah diih, diih dưi ƀơ̆ng boh anăn tơl trei tui si diih čiăng, ƀiădah diih amâo dưi pĕ ba boh anăn hlăm bai diih ôh. 25Tơdah diih mŭt hlăm hma mdiê pô riêng gah diih, diih dưi rač amung mdiê hŏng kngan diih, ƀiădah diih amâo dưi yua mniă ôh čiăng wiă mdiê pô riêng gah diih.”