24

Kev Sib Nrauj thiab Rov Sib Yuav

1“Yog ib tug txivneej twg yuav pojniam lawm, tiamsis tom qab ntawd nws tsis xav yuav nws tus pojniam, rau qhov nws pom tus pojniam ntawd ua tej yam tsis haum nws siab. Ces nws cia li sau ib daim ntawv nrauj rau tus pojniam, thiab kom tus pojniam tawm hauv nws tsev mus. 2Tus pojniam ntawd mus yuav dua lwm tus txiv, 3yog tus txiv tshiab los tsis xav yuav nws thiab, tus txiv tshiab cia li ua ntawv nrauj rau nws, thiab kom nws tawm mus. Lossis yog hais tias, tus txiv tshiab ntawd tuag lawm. 4Txawm li ntawd los, thawj tus txiv tsis txhob rov mus yuav tus pojniam ntawd ib zaug ntxiv li lawm; nws yuav tsum suav hais tias tus pojniam ntawd yog neeg tsis huv. Yog nws rov yuav tus pojniam ntawd dua, yuav ua rau tus TSWV ntxub nws heev. Nej tsis txhob ua txhaum li no nyob hauv lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej.

Lwm Yam Kevcai

5“Thaum muaj ib tug txivneej twg nyuam qhuav yuav tau pojniam, tsis txhob coj tus ntawd mus tua rog lossis tsis txhob cia nws ua ib yam dabtsi rau nomtswv; tiamsis cia nws nyob hauv tsev ib xyoos, kom nws tus pojniam muaj kev zoo siab.
6“Thaum nej qiv nyiaj rau luag, nej tsis txhob kom luag muab luag lub zeb lossis txhib zeb sab saum los yuam nqi, rau qhov lub zeb ntawd yog lub uas luag niaj hnub siv ua noj ua haus yug luag tsevneeg.
7“Yog leejtwg mus nyiag nws cov kwvtij Yixalayees ib tug los ua nws qhev lossis muab muag mus ua luag qhev, yuav tsum muab tus uas nyiag ntawd tua povtseg. Nej ua li ntawd thiaj tshem tau tej kev phem kev qias tawm hauv nej mus.
8“Yog nej cov muaj ib tug mob ruas, tus ntawd yuav tsum ua raws li cov povthawj kom nws ua, thiab ua raws li tej lus uas kuv qhia rau lawv lawm. 9Nej nco ntsoov qhov uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tau ua rau Milias, thaum nej tsiv nram tebchaws Iziv los.
10“Thaum nej qiv ib yam dabtsi rau ib tug twg, nej tsis txhob mus rau hauv nws tsev, thiab muab lub tsho uas nws muab yuam nqi rau nej; 11nej nyob nraum zoov tos, cia nws mam nqa tuaj rau nej xwb. 12Yog tus ntawd txomnyem, nej tsis txhob coj nws lub tsho mus khaws cia ib hmos; 13tiamsis txhua hnub thaum yuav tsaus ntuj, nej cia li xa rov qab rau nws, nws thiaj tau hnav pw. Yog nej ua li no, nws thiaj yuav nco nej txiaj ntsig, thiab tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav txaus siab rau nej.
14“Tsis txhob sej tej nqi zog uas cov neeg txomnyem tuaj ua zog ntawm nej, tsis hais nej tus kwvtij Yixalayees lossis tus neeg txawv tebchaws uas nyob hauv nej tej nroog. 15Nej cia li muab nqi zog rau tus ntawd txhua hnub ua ntej lub hnub poob qho, rau qhov nws tos rawv tej nqi zog uas nws ua hnub ntawd. Yog nej tsis muab rau nws, nws yuav thov tus TSWV foom tsis zoo rau nej, ces nej yuav muaj txim.
16“Yog menyuam ua txhaum, tsis txhob muab niam txiv tua theej menyuam; yog niam txiv ua txhaum, tsis txhob muab menyuam tua theej niam txiv; tus twg ua txhaum tsuas cia tus ntawd tuag xwb.
17“Nej tsis txhob txwv cov neeg txawv tebchaws thiab cov menyuam ntsuag txoj cai; thiab tsis txhob muab tus pojntsuam lub tsho los yuam tej nqi uas nws txais. 18Nej nco ntsoov qhov uas nej tau ua luag qhev nram tebchaws Iziv, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tau tso nej dim; twb yog li ntawd, kuv thiaj qhia kom nej ua li no.
19“Thaum nej sau qoobloo, yog nej sau tsis txhua qee teg nplej uas nej hlais, nej tsis txhob rov mus sau dua lawm; tseg tej ntawd rau cov neeg txawv tebchaws, cov menyuam ntsuag thiab tej pojntsuam, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv thiaj yuav foom koob hmoov rau tej uas nej ua. 20Thaum nej mus de tej txiv ntoo roj thawj lwm tas, nej tsis txhob rov mus de tej ntxaib ntxiv lawm; tseg tej ntawd rau cov menyuam ntsuag, cov pojntsuam thiab tej neeg txawv tebchaws de. 21Thaum nej mus de tej txiv hmab thawj lwm tas, nej tsis txhob rov mus de tej ntxaib ntxiv lawm; tseg tej ntawd rau cov menyuam ntsuag, cov pojntsuam thiab tej neeg txawv tebchaws de. 22Nej nco ntsoov hais tias nej tau ua luag qhev nyob nram tebchaws Iziv; twb yog vim li ntawd kuv thiaj qhia kom nej ua li no.