26

Nau Vay Di Ma Play Kao Jêh Ri Ma Ndơ Du Kô̆ Tâm Jât

1Tơ lah khân may lăp jêh tâm n'gor Yêhôva Brah Ndu khân may ăn jêh ma khân may jêng drăp ndơn sŏk pha, jêh ri gŭ tâm păng, 2ăn khân may sŏk ƀaƀă play kao bơh lĕ rngôch play bơh neh, play khân may pĕ tâm n'gor khân may Yêhôva Brah Ndu khân may ăn jêh ma khân may, dơm tâm du mlâm bĭ jêh ri hăn ta ntŭk Yêhôva Brah Ndu khân may mra săch, gay ăn amoh păng gŭ ta nây. 3Ăn khân may hăn ta kôranh ƀư brah gŭ ƀư kan dôl nây jêh ri lah ma păng: 'Gâp mbơh nar aơ ma Yêhôva Brah Ndu may nau gâp lăp jêh tâm n'gor Yêhôva ton jêh ma phung che he gay ăn ma he.' 4Pô ri kôranh ƀư brah mra sŏk bĭ bơh ti păng, jêh ri dơm ta năp nơng Yêhôva Brah Ndu khân may.
5Khân may mra geh nau ngơi ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may: 'Mbơ̆ gâp jêng du huê bunuyh Aram nsong mblêng; păng jŭr hăn ta n'gor Êjipt jêh ri gŭ jưh bât lât ta nây, jêng du phung djê̆; jêh ri ta nây plăch jêng du ndŭl mpôl toyh, katang jêh ri âk. 6Phung Êjipt ƀư brai ma hên jêh ri ƀư rêh ni hên ăn hên ndô nau jêng dĭk dăng ngăn, 7Pô ri hên nter nđêng ma Yêhôva Brah Ndu phung che hên, jêh ri Yêhôva tăng bâr hên jêh ri păng saơ nau rêh ni hên, nau ŏk hên jêh ri nau bu tŭn jot hên. 8Jêh ri Yêhôva njŭn hên ngluh jêh bơh n'gor Êjipt ma ti brah jêh ri nting tur yơr jêh, ma nau nkrit toyh, ma nau tâm mbên jêh ri nau khlay. 9Păng njŭn jêh hên lăp tâm ntŭk aơ jêh ri ăn ma hên n'gor aơ, n'gor geh ndơ sông sa nhêt rmeh ler. 10Jêh ri aơ, gâp djôt leo play kao bơh neh, play nây may ăn jêh ma gâp, Ơ Yêhôva.' Khân may mra dơm păng ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may, jêh ri mbah yơk ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may. 11Jêh ri khân may mra răm maak ndrel ma lĕ rngôch nau ueh Yêhôva Brah Ndu khân may ăn jêh ma khân may, ma khân may jêh ri ma ngih khân may, khân may, phung Lêvi jêh ri nơm gŭ jưh ƀât lât ta nklang khân may.
12Tơ lah khân may ƀư lôch jêh nhhơr lĕ rngôch ndơ du kô̆ tâm jât bơh ndơ khân may geh ta năm tal lor, nây jêng năm bu nhhơr ndơ du kô̆ tâm jât, dôl ăn ma phung Lêvi, ma nơm gŭ jưh ƀât lât, ma kon đơi mbơ̆, jêh ri bu ur ndrô khĭt sai, gay ma khân păng dơi sông sa jêh ri hơm tâm ƀon khân may, 13pô ri khân may mra lah ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may, 'Gâp sŏk jêh bơh ngih gâp kô̆ kloh ueh, jêh ri gâp ăn jêh ndơ nây ma phung Lêvi, ma nơm gŭ jưh ƀât lât ma kon đơi mbơ̆, jêh ri tĭng nâm lĕ nau ntăm may ăn jêh ma gâp; gâp mâu mâp rlau du ntil nau may ntăm ôh; mâu lĕ mâp chuêl khân păng. 14Gâp mâu mâp sa ôh ndơ du kô̆ tâm jât dôl gâp gŭ ndrê ndjăng, mâu lah sŏk ndơ nây bơh ngih gâp dôl gâp jêng ƀơ̆, mâu lah nhhơr păng ma bunuyh khĭt; gâp tông jêh bâr Yêhôva Brah Ndu gâp, gâp ƀư jêh tĭng nâm lĕ nau may ntăm jêh ma gâp. 15Mêt uănh hom bơh ntŭk kloh ueh may gŭ, bơh trôk, jêh ri mŏt ton hom ma phung ƀon lan Israel jêh ri n'gor may ăn jêh ma hên, tĭng nâm may ton jêh ma phung che hên, n'gor geh ndơ sông sa nhêt rmeh ler.'

Du Phung Ƀon lan Kloh Ueh Ma Yêhôva

16Nar aơ Yêhôva Brah Ndu khân may ntăm ăn khân may tông nau vay jêh ri nau ntăm aơ; pô ri ăn khân may ƀư tĭng kơt nau nây ma lĕ nuih n'hâm jêh ri ma lĕ huêng khân may. 17Nar aơ khân may mbơh jêh Yêhôva Brah Ndu khân may jêh ri khân may ŭch hăn tâm trong păng, jêh ri djôt prăp nau vay păng, nau păng ntăm, nau vay păng ăn, jêh ri tông bâr păng. 18Jêh ri nar aơ Yêhôva mbơh jêh ma khân may jêng du phung ƀon lan prăp ma păng nơm, tĭng nâm păng ton jêh ma khân may, jêh ri khân may mra djôt prăp lĕ nau păng ntăm. 19Pô ri păng mra n'hao khân may ta kalơ lĕ rngôch ndŭl mpôl êng păng rhăk njêng jêh, tâm nau tâm rnê, nau lư n'găr, jêh ri nau yơk, jêh ri khân may mra jêng du phung ƀon lan kloh ueh prăp an ma Yêhôva Brah Ndu khân may, tĭng nâm păng lah jêh.'