26

Hoa quả đầu mùa và phần mười

1Khi đã vào sống trong đất hứa rồi, 2đồng bào sẽ chọn một số hoa quả đầu mùa, bỏ vào giỏ, đem lên nơi Chúa sẽ chọn làm Đền thờ, 3trao cho thầy tế lễ đang thi hành nhiệm vụ tại đó, và nói: 'Hôm nay tôi xin phép được thưa trình với Chúa, Đấng đã đem tôi vào đất này như Ngài đã hứa với các tổ tiên.' 4Thầy tế lễ sẽ lấy giỏ hoa quả để trước bàn thờ Chúa. 5Người đứng dâng lễ vật sẽ thưa với Chúa: 'Tổ tiên tôi là một người A-ram du mục. Người xuống Ai-cập với một gia đình vỏn vẹn có mấy người, nhưng về sau họ trở thành một dân tộc mạnh mẽ đông đúc. 6Người Ai-cập ngược đãi chúng tôi, bắt chúng tôi làm nô lệ cực nhọc. 7Chúng tôi kêu thấu Chúa, Thượng Đế của tổ tiên, và Ngài nghe tiếng kêu than, nhìn thấy cảnh khổ đau, cực nhọc, áp bức chúng tôi phải chịu. 8Với cánh tay đầy quyền năng, với nhiều phép lạ, Ngài đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập. 9Ngài dắt chúng tôi vào đây, cho chúng tôi đất phì nhiêu này. 10Chúa ôi, giờ đây tôi kính dâng lên Ngài các hoa quả đầu tiên của đất đai Ngài cho tôi.' Xong, người này đặt hoa quả trước mặt Chúa, và thờ lạy Ngài. 11Sau đó, gia đình người này sẽ cùng với người Lê-vi và ngoại kiều trong thành ăn mừng, vì Chúa đã ban phước lành cho mình.
12Cuối mỗi năm thứ ba, đồng bào sẽ lấy một phần mười của mùa màng thu hoạch được trong năm ấy (gọi là năm dâng hiến một phần mười) đem phân phối cho người Lê-vi, ngoại kiều, cô nhi, quả phụ trong thành, cho họ có đủ thực phẩm. 13Và, đồng bào sẽ trình với Chúa: 'Tôi đã đem phần mười cho người Lê-vi, ngoại kiều, cô nhi, quả phụ đúng như lệnh Chúa truyền. Tôi không dám vi phạm hay lãng quên lệnh Chúa. 14Tôi không hề động đến phần mười khi tôi ở trong tình trạng ô uế, không ăn của này lúc tang chế, cũng không dùng để lo cho người chết. Tôi vâng theo lời Chúa dạy,làm mọi điều Ngài truyền bảo tôi. 15Xin Chúa từ trời nhìn xuống, chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, chúc phước đất Ngài cho họ, cho đất này phì nhiêu như Ngài đã hứa với các tổ tiên.'
16Đồng bào phải hết lòng vâng giữ tất cả các giới luật ngày nay Chúa truyền cho. 17Hôm nay đồng bào đã công khai xác nhận Chúa là Thượng Đế mình, nhận đi theo đường lối Ngài, giữ các giới luật Ngài, vâng theo lời Ngài. 18Và hôm nay Chúa cũng công nhận đồng bào là dân Ngài như Ngài đã hứa. Nếu đồng bào vâng giữ mọi giới luật Chúa truyền, 19Ngài sẽ làm cho Y-sơ-ra-ên được vinh dự, danh tiếng, và được ca ngợi hơn mọi dân tộc khác, vì đồng bào là một dân thánh của Chúa - sống đúng như lời Ngài dặn bảo."