26

Kevcai xyeem thawj phaum qoob hab ib feem kaum

1Thaus koj moog rua huv lub tebchaws kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub pub ua qub txeeg qub teg rua koj, hab koj txeeb tau ua koj tug hab nyob rua huv lawm, 2koj yuav tsum muab txhua yaam qoob thawj phaum kws koj sau tau huv lub tebchaws kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua koj ib txha tso rua huv lub tawb coj moog rua ntawm lub chaw kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub yuav xaiv ca rua nwg lub npe nyob. 3Koj yuav moog cuag tug pov thawj kws ua num rua lub swjhawm ntawd mas has rua nwg tas, “Nub nua kuv leeg rua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv has tas kuv tau lug nyob lub tebchaws kws Yawmsaub cog lug ruaj khov rua peb tej laug tas yuav pub rua peb.” 4Mas tug pov thawj yuav txais lub tawb ntawm koj txhais teg coj moog tso rua ntawm koj tug Vaajtswv Yawmsaub lub thaaj xyeem ib saab. 5Koj yuav tsum has le nuav rua ntawm koj tug Vaajtswv Yawmsaub xubndag tas,
 “Kuv txwv yog tuabneeg Alaa kws moog moog lug lug, hab thaus nwg nqeg moog nyob nraag Iyi tebchaws nwg muaj tuabneeg tsawg tsawg xwb. Nyob hov ntawd nwg fuam vaam ua ib haiv tuabneeg luj hab muaj zug hab muaj tuabneeg coob.
6Mas cov Iyi ua nruj ua tswv rua peb hab ua rua peb txom nyem nyuaj sab hab quab yuam peb ua qhev khwv kawg nkaus. 7Mas peb txhad quaj thov Yawmsaub kws yog peb tej laug tug Vaajtswv, Yawmsaub txhad nov peb lub suab thov hab pum peb tej kev txom nyem nyuaj sab, tej num khwv hab tej kws peb raug quab yuam. 8Yawmsaub swv nwg txhais teg kws muaj fwjchim hab nwg txhais npaab kws tsaa hlo hab nwg tug fwjchim kws ntshai heev hab tej txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj coj peb tawm huv Iyi tebchaws. 9Nwg coj peb lug txug ntawm nuav hab pub lub tebchaws nuav rua peb, yog lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo. 10Au Yawmsaub, nwgnuav kuv coj thawj phaum qoob loos huv teb kws koj pub rua kuv tuaj.” Mas koj yuav muab cov qoob loos ntawd tso rua ntawm Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv xubndag hab pe hawm Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv. 11Koj hab cov Levi hab lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob ca le zoo sab xyiv faab rua txhua yaam zoo kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua koj hab koj tsev tuabneeg.
12Thaus koj muab koj tej qoob loos hab txwv ntoo ib feem kaum pub rua xyoo kws peb, yog xyoo kws pub ib feem kaum rua cov Levi hab lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob hab cov mivnyuas kws tsw muaj txwv hab cov puj ntsuag sub puab txhad le tau noj tsau npo rua huv mej tej moos, 13mas koj le has rua ntawm koj tug Vaajtswv Yawmsaub xubndag tas, “Kuv rhu tej kws dawb huv tawm huv kuv lub tsev lug mas muab pub rua cov Levi hab lwm haiv tuabneeg kws nrug peb nyob hab cov mivnyuas kws tsw muaj txwv hab cov puj ntsuag lawv le koj tej lug nkaw kws koj cob rua kuv txhua yaam. Kuv tsw faav xeeb rua koj tej lug nkaw ib nqais hlo le hab kuv tsw nov qaab le. 14Thaus kuv paam tuag kuv tsw tau noj ib feem kaum hov hab thaus kuv qas tsw huv kuv kuj tsw muab ib qho rhu hab kuv tsw tau muab ib qho rua tej tuag. Kuv noog kuv tug Vaajtswv Yawmsaub lug, kuv ua txhua yaam lawv le kws koj has ca. 15Thov koj tsaa qhov muag sau ntuj kws yog koj lub chaw nyob dawb huv saib tuaj hab thov foom koob moov rua koj haiv tuabneeg Yixayee hab rua cov aav kws koj pub rua peb lawv le koj tau cog lug ruaj khov rua peb tej laug, yog lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo.”

Vaajtswv haiv tuabneeg

16Nub nua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv has kuas koj ua lawv le tej kaab ke hab tej kevcai nuav. Mas koj yuav tsum ceev faaj ua lawv nraim kawg koj lub sab lub ntsws. 17Nub nua koj tub leeg tas Yawmsaub yog koj tug Vaajtswv hab leeg tas koj yuav xyum koj lub neej lawv le nwg txujkev, hab yuav tuav rawv nwg tej kaab ke hab nwg tej lug nkaw hab nwg tej kevcai hab yuav noog nwg lug. 18Hab nub nua Yawmsaub tub leeg has tas mej yog nwg haiv tuabneeg yog nwg teej nwg tug lawv le nwg cog lug ca rua mej, hab has tas mej yuav tsum tuav rawv nwg tej lug nkaw huvsw. 19Nwg yuav tsaa kuas mej sab dua txhua haiv tuabneeg kws nwg tau tswm lug, mej yuav tau lu lug qhuas tau meej thawb tau koob meej hab mej yuav ua haiv tuabneeg kws dawb huv rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lawv le nwg has ca lawd.