26

Klei Bhiăn Djŏ kơ Boh Hlâo Hlang leh anăn kơ Mnơ̆ng Sa Kdrêč Hlăm Pluh

1“Tơdah diih mŭt leh hlăm čar Yêhôwa Aê Diê diih brei leh kơ diih jing ngăn dưn mă bha, leh anăn dôk hlăm gơ̆, 2 brei diih mă đa đa boh hlâo hlang mơ̆ng jih jang boh mơ̆ng lăn, boh diih pĕ hlăm ala čar ih Yêhôwa Aê Diê diih brei leh kơ diih, dưm hlăm sa boh bai leh anăn nao kơ anôk Yêhôwa Aê Diê diih srăng ruah, čiăng brei anăn ñu dôk tinăn. 3Brei diih nao kơ khua ngă yang dôk ngă bruă êjai anăn leh anăn lač kơ ñu, ‘Kâo hưn hruê anei kơ Yêhôwa Aê Diê diih klei kâo mŭt leh hlăm čar Yêhôwa kat asei leh kơ phung aê drei đưm čiăng brei kơ drei.’ 4Snăn khua ngă yang srăng mă bai mơ̆ng kngan diih, leh anăn dưm gơ̆ ti anăp knưl Yêhôwa Aê Diê diih.
5Diih srăng mâo klei blŭ ti anăp Yêhôwa Aê Diê diih, ‘Ama kâo đưm jing sa čô mnuih Aram hiu rưng; ñu trŭn nao kơ čar Êjip leh anăn dôk jưh bhiâo tinăn, jing sa phung ƀiă; leh anăn tinăn lŏ bliư̆ jing sa găp djuê prŏng, ktang, leh anăn êngŭm. 6Phung Êjip ngă ƀai kơ hmei leh anăn bi knap hmei, leh anăn mđua kơ hmei klei jing hlŭn khăng snăk. 7Snăn hmei ur krao kơ Yêhôwa Aê Diê phung aê hmei đưm, leh anăn Yêhôwa hmư̆ asăp hmei leh anăn ñu ƀuh klei knap hmei, klei suăi hmei, leh anăn klei arăng ktư̆ juă hmei. 8Leh anăn Yêhôwa atăt hmei kbiă leh mơ̆ng čar Êjip hŏng kngan myang leh anăn păl yơr leh, hŏng klei bi huĭ prŏng, hŏng klei bi knăl leh anăn klei yuôm bhăn. 9Ñu atăt leh hmei mŭt hlăm anôk anei leh anăn brei kơ hmei ala čar anei, ala čar mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mnăm êbeh dlai. 10Leh anăn nĕ anei, kâo djă ba boh hlâo hlang mơ̆ng lăn, boh anăn diih brei leh kơ kâo, Ơ Yêhôwa.’ Diih srăng dưm gơ̆ ti anăp Yêhôwa Aê Diê diih, leh anăn kkuh mpŭ ti anăp Yêhôwa Aê Diê diih. 11Leh anăn ih srăng hơ̆k mơak kyua jih jang klei jăk Yêhôwa Aê Diê diih brei leh kơ diih, leh anăn kơ sang diih, mbĭt hŏng phung Lêwi leh anăn pô dôk jưh bhiâo ti krah diih.
12 Tơdah diih bi ruê̆ leh myơr jih jang dŏ sa kdrêč hlăm pluh mơ̆ng mnơ̆ng diih mâo ti thŭn tal tlâo, anăn jing thŭn arăng myơr mnơ̆ng sa kdrêč hlăm pluh, êjai brei kơ phung Lêwi, kơ pô dôk jưh bhiâo, kơ anak êrĭt, leh anăn mniê djiê ung, čiăng kơ diñu dưi ƀơ̆ng huă leh anăn trei hlăm ƀuôn ih, 13snăn diih srăng lač ti anăp Yêhôwa Aê Diê diih, ‘Kâo mă leh mơ̆ng sang kâo kdrêč doh jăk, leh anăn kâo brei leh dŏ anăn kơ phung Lêwi, kơ pô dôk jưh bhiâo, kơ anak êrĭt, leh anăn kơ mniê djiê ung, tui si jih klei mtă ih brei leh kơ kâo; kâo amâo tuôm gao sa mta klei ih mtă ôh, kăn tuôm wơr bĭt digơ̆ rei. 14Kâo amâo tuôm ƀơ̆ng ôh mnơ̆ng sa kdrêč hlăm pluh êjai kâo dôk kơŭ kyăm, amâodah mă dŏ anăn mơ̆ng sang kâo êjai kâo jing čhŏ, amâodah myơr gơ̆ kơ mnuih djiê; kâo gưt leh asăp Yêhôwa Aê Diê kâo, kâo ngă leh tui hlue jih klei ih mtă leh kơ kâo. 15Iêp dlăng bĕ mơ̆ng anôk doh jăk ih dôk, mơ̆ng adiê, leh anăn hơêč hmưi bĕ kơ phung ƀuôn sang diih Israel leh anăn čar ih brei leh kơ hmei, tui si ih kat asei leh kơ phung aê hmei đưm, ala čar mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mnăm êbeh dlai.’ ”

Sa Phung Ƀuôn Sang Doh Jăk kơ Yêhôwa

16“Hruê anei Yêhôwa Aê Diê diih mtă brei diih gưt klei bhiăn leh anăn klei mtrŭn anei; snăn brei diih ngă tui hlue klei anăn hŏng jih ai tiê leh anăn hŏng jih mngăt diih. 17Hruê anei diih hưn leh kơ Yêhôwa jing Aê Diê diih, leh anăn diih čiăng êbat hlăm êlan ñu, leh anăn djă pioh klei bhiăn ñu, klei ñu mtă, leh anăn klei ñu mtrŭn, leh anăn gưt asăp ñu. 18 Leh anăn hruê anei Yêhôwa hưn leh kơ diih jing sa phung ƀuôn sang pioh kơ ñu pô, tui si ñu ƀuăn leh kơ diih, leh anăn diih srăng djă pioh jih klei ñu mtă. 19Snăn ñu srăng bi mđĭ diih ti dlông jih jang găp djuê mkăn ñu hrih leh, hlăm klei bi mni, klei hing ang, leh anăn klei mpŭ, leh anăn diih srăng jing sa phung ƀuôn sang doh jăk pioh brei kơ Yêhôwa Aê Diê diih, tui si ñu lač leh.”