27

Bàn thờ trên núi Ê-banh

1Sau đó, Mai-sen và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên bảo nhân dân: "đồng bào phải tuân giữ mọi mệnh lệnh tôi truyền ngày nay. 2-4Ngày qua sông Giô-đan tiến vào đất hứa, đồng bào phải lấy đá lớn, dùng hồ trát lên, dựng một bia ở trên núi Ê-banh, bên kia sông. Đồng bào phải khắc vào bia đá các luật lệ của Chúa Hằng Hữu, Đấng cho đồng bào đất đai phì nhiêu như Ngài đã hứa với các tổ tiên. 5,6Đồng bào cũng phải xây một bàn thờ cho Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình, bằng đá nguyên tảng, không đục không đẽo. Trên đó, đồng bào sẽ dâng lễ thiêu cho Ngài. 7Đồng bào cũng dâng lễ vật thù ân và ăn mừng tại đó trước Chúa Hằng Hữu. 8Nhớ viết tất cả luật lộ lên bia đá thật rõ ràng."

Mười hai lời nguyền rủa trên núi Ê-banh

9Mai-sen và các thầy tế lễ người Lê-vi cũng kêu gọi toàn thể nhân dân: "Lẳng lặng mà nghe Y-sơ-ra-ên ơi! Hôm nay đồng bào được làm dân của Chúa Hằng Hữu rồi.
10Vậy đồng bào phải vâng lời Ngài, tuân lệnh Ngài truyền."
11Hôm ấy, Mai-sen cũng buộc nhân dân làm điều này: 12“Khi sang sông Giô-đan rồi, người thuộc các đại tộc Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Giô-sép và Bên-gia-min phải đứng trên núi Ga-ri-xim để chúc phước; 13còn người thuộc các đại tộc Ru-bên, Gát, A-se, Sa-bu-lôn, Đan và Nép-ta-li phải đứng trên núi Ê-banh để nguyền rủa. 14Người Lê-vi sẽ lớn tiếng tuyên bố với toàn dân Y-sơ-ra-ên như sau:
15, 'Người nào làm và thờ hình tượng phải bị nguyền rủa, dù tượng được giấu tại một nơi kín, dù tượng chạm hay tượng đúc cũng vậy.' Toàn dân sẽ đáp: 'A-men.'
16, 'Ai khinh bỉ cha mẹ mình phải bị nguyền rủa.' Toàn dân sẽ đáp: 'A-men.'
17'Ai dời trụ ranh giới để lấn đất láng giềng phải bị nguyền rủa.' Toàn dân sẽ đáp: 'A-men.'
18'Ai làm cho người mù lạc lối phải bị nguyền rủa.' Toàn dân sẽ đáp: 'A-men.'
19'Ai xử bất công vói người ngoại kiều, cô nhi, quả phụ phải bị nguyền rủa.' Toàn dân sẽ đáp: 'A-men.'
20'Ai ngủ với vợ kế cha mình phải bị nguyền rủa, vì người ấy xúc phạm vợ cha mình.' Toàn dân sẽ đáp: 'A-men.'
21'Ai ngủ với thú vật phải bị nguyền rủa'. Toàn dân sẽ đáp: 'A-men.'
22'Ai ngủ với chị em mình, dù chị em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, phải bị nguyền rủa.' Toàn dân sẽ đáp: 'A-men.'
23, 'Ai ngủ với bà gia mình phải bị nguyền rủa.' Toàn dân sẽ đáp: 'A-men.'
24, 'Ai ám sát người khác phải bị nguyền rủa.' Toàn dân sẽ đáp: 'A-men.'
25'Ai nhận của hối lộ để giết người vô tội, phải bị nguyền rủa.' Toàn dân sẽ đáp: 'A-men.'
26'Ai không tuân hành luật này phải bị nguyền rủa.' Toàn dân sẽ đáp: 'A-men.'