27

Sau tej kevcai ca rua sau lub roob Enpaa

1Mauxe hab Yixayee cov kev txwj quas laug has rua cov pejxeem tas, “Mej yuav tsum tuav rawv tej lug nkaw huvsw kws nub nua kuv cob rua mej. 2Nub kws mej yuav hlaa tug dej Yalatee moog rua huv lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej, mej yuav tsum teeb tej lub pob zeb luj luj muab moov swb pleev, 3hab sau tej kevcai nuav txhua nqai huvsw rua sau tej pob zeb hov rua thaus mej hlaa moog rua huv lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej, yog lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo, lawv le Yawmsaub kws yog mej tej laug tug Vaajtswv cog lug rua mej. 4Thaus mej hlaa tug dej Yalatee moog lawm, mej yuav tsum teeb tej pob zeb nuav rua sau lub roob Enpaa lawv le kws nub nua kuv has rua mej, hab mej yuav tsum muab moov swb pleev. 5Hab mej yuav tsum tib ib lub thaaj xyeem rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv rua hov ntawd, yog ib lub thaaj pob zeb, tsw xob swv pestwj hlau txaug tej pob zeb hov. 6Mej yuav muab tej pob zeb kws tsw tau muab txhwm muab npawm hlo le lug tib ua lub thaaj xyeem rua mej tug Vaajtswv Yawmsaub, hab mej yuav muab tsaj hlawv xyeem sau lub thaaj hov rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv. 7Mej yuav muab hov txhua chaw xyeem ua kevcai sws raug zoo hab noj rua hov ntawd, hab mej yuav zoo sab xyiv faab rua ntawm mej tug Vaajtswv Yawmsaub lub xubndag. 8Hab mej yuav muab tej kevcai nuav huvsw sau meej meej rua sau cov pob zeb ntawd.”
9Mauxe hab cov pov thawj kws yog xeem Levi has rua cov Yixayee suavdawg tas, “Cov Yixayee 'e, ca le nyob tuabywv tig ntsej noog. Nub nua mej tau ua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv haiv tuabneeg lawm. 10Vem le nuav mej yuav tsum noog mej tug Vaajtswv Yawmsaub lug, hab tuav rawv nwg tej lug nkaw hab nwg tej kaab ke kws nub nua kuv has rua mej.”

Tej lug tsawm foom sau lub roob

11Tuab nub ntawd Mauxe nkaw lug rua cov pejxeem tas, 12“Thaus mej hlaa tug dej Yalatee moog lawd, cov xeem nuav yuav moog sawv sau lub roob Kelixi has tej lug foom koob moov rua cov pejxeem, yog Xime‑oo, Levi, Yuta, Ixakha, Yauxej hab Npeeyamee. 13Hab cov xeem nuav yuav moog sawv sau lub roob Enpaa has tej lug tsawm foom, yog Lunpee, Kas, Asaw, Xenpuloo, Ntaaj hab Nathali.
14“Cov Levi yuav pav nrov nrov rua ib tsoom Yixayee tas,
15“ ‘Leejtwg ua txoov daab tsw has txua lug lossws nchuav lug, yog yaam kws qas vuab tsuab rua Yawmsaub, hab yog yaam kws tug nam Kws txawj txhais teg ua tau lug xwb, hab muab teev nraim quas nreeg, mas tug hov raug foom tsw zoo.’ Mas cov pejxeem suavdawg yuav teb has tas, ‘Amee.’
16“ ‘Leejtwg saib tsw taug nwg nam nwg txwv, mas tug hov yuav raug foom tsw zoo.’ Mas cov pejxeem suavdawg yuav has tas, ‘Amee.’
17“ ‘Leejtwg txaav kwvtij zej zog nrwm teb, tug hov yuav raug foom tsw zoo.’ Mas cov pejxeem suavdawg yuav teb has tas, ‘Amee.’
18“ ‘Leejtwg daag cov dig muag moog yuam kev, tug hov yuav raug foom tsw zoo.’ Mas cov pejxeem suavdawg yuav has tas, ‘Amee.’
19“ ‘Leejtwg yuam lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob hab cov mivnyuas kws tsw muaj txwv hab cov puj ntsuag txujcai, tug hov yuav raug foom tsw zoo.’ Mas cov pejxeem suavdawg yuav has tas, ‘Amee.’
20“ ‘Leejtwg nrug nwg txwv tug quaspuj pw, yog nwg thws nwg txwv tug quaspuj chaw txaaj muag, tug hov yuav raug foom tsw zoo.’ Mas cov pejxeem suavdawg yuav has tas, ‘Amee.’
21“ ‘Leejtwg deev tsaj txhu yaam twg kuj xwj, tug hov yuav raug foom tsw zoo.’ Mas cov pejxeem suavdawg yuav has tas, ‘Amee.’
22“ ‘Leejtwg nrug nwg tug muam pw, yog nwg txwv le ntxhais lossws nwg nam le ntxhais kuj xwj, tug hov yuav raug foom tsw zoo.’ Mas cov pejxeem suavdawg yuav has tas, ‘Amee.’
23“ ‘Leejtwg nrug nwg nam tais pw, tug hov yuav raug foom tsw zoo.’ Mas cov pejxeem suavdawg yuav has tas, ‘Amee.’
24“ ‘Leejtwg nyag tua tuabneeg tuabywv, tug hov yuav raug foom tsw zoo.’ Mas cov pejxeem suavdawg yuav has tas, ‘Amee.’
25“ ‘Leejtwg yuav nyaj ndav es tua tug tuabneeg kws tsw txhum, tug hov yuav raug foom tsw zoo.’ Mas cov pejxeem suavdawg yuav has tas, ‘Amee.’
26“ ‘Leejtwg tsw tuav rawv tej kevcai nuav hab tsw ua lawv nraim, tug hov yuav raug foom tsw zoo.’ Mas cov pejxeem suavdawg yuav has tas, ‘Amee.’ ”