27

Tej Kevcai uas Sau rau Ntawm Tej Pobzeb

1Mauxes thiab cov txwjlaug hais rau cov Yixalayees hais tias, “Nej yuav tsum ua raws li tus TSWV txoj kevcai uas hnub no kuv qhia rau nej lawm. 2Hnub uas nej yuav hla tus Dej Yauladees mus rau hauv lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej; nej muab ob peb lub pobzeb loj los teeb, thiab muab hmoov sib leem rau txhua lub, 3thiab nej muab tej kevcai no sau rau ntawm cov pobzeb ntawd. Thaum nej mus rau hauv lub tebchaws av rog thiab zoo qoob uas tus TSWV uas yog nej cov yawgkoob tus Vajtswv tau coglus muab rau nej, 4thiab thaum nej hla tus Dej Yauladees mus rau sab tid lawm, nej muab cov pobzeb ntawd teeb rau saum lub Roob Enpales raws li hnub no kuv hais rau nej thiab muab hmoov sib leem rau. 5Nej muab pobzeb teeb ua ib lub thaj fij khoom rau tus TSWV, tsis txhob muab cuabyeej hlau txaug cov pobzeb ntawd, 6rau qhov cov pobzeb uas nej muab ua lub thaj rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav tsum tsis pub muab cuabyeej hlau txaug li. Tom qab ntawd nej mam hlawv tau khoom fij rau saum lub thaj, 7thiab nej muab tej khoom uas fij ua kev sib raug zoo thiab noj zoo siab tabmeeg tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv nyob qhov ntawd. 8Nej sau Vajtswv txoj kevcai txhua nqe kom meej rau ntawm cov pobzeb ntawd.”
9Mauxes thiab cov povthawj hais rau cov Yixalayees hais tias, “Nej cia li nyob twjywm thiab mloog kuv hais. Hnub no nej tau ua tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv haivneeg lawm; 10yog li ntawd, nej yuav tsum mloog tus TSWV lus, thiab ua raws li Vajtswv tej kevcai uas hnub no kuv qhia rau nej lawm.”

Kaum Ob Nqe Lus Foom Tsis Zoo

11Hnub ntawd Mauxes hais rau cov Yixalayees hais tias, 12“Thaum nej sawvdaws hla tus Dej Yauladees mus rau sab tid lawm, kom xeem Xime-oos, Levis, Yudas, Ixakhas, Yauxej thiab Npeenyamees mus sawv saum lub Roob Kelixees foom koob hmoov rau cov pejxeem. 13Thiab kom xeem Lunpees, Khas, Aseles, Xenpuloos, Das thiab Nathalis mus sawv saum lub Roob Enpales foom tsis zoo rau cov pejxeem. 14Cov Levis yuav hais nrov nrov rau cov Yixalayees hais tias:
15“ ‘Yog leejtwg txua mlom, tsis hais mlom pobzeb, mlom ntoo lossis mlom tooj thiab mus pe tej mlom ntawd nraim nkoos, Vajtswv yuav foom tsis zoo rau tus ntawd, rau qhov tus TSWV ntxub cov neeg pe mlom li ntawd.’
 “Tagnrho cov Yixalayees yuav thooj txhij teb hais tias, ‘Amees!’
16“ ‘Yog leejtwg saib tsis taus nws niam nws txiv, Vajtswv yuav foom tsis zoo rau tus ntawd.’
 “Tagnrho cov Yixalayees yuav thooj txhij teb hais tias, ‘Amees!’
17“ ‘Yog leejtwg nam dhau nws cov kwvtij tus ciamteb, Vajtswv yuav foom tsis zoo rau tus ntawd.’
 “Tagnrho cov Yixalayees yuav thooj txhij teb hais tias, ‘Amees!’
18“ ‘Yog leejtwg dag cov neeg digmuag mus yuam kev, Vajtswv yuav foom tsis zoo rau tus ntawd.’
 “Tagnrho cov Yixalayees yuav thooj txhij teb hais tias, ‘Amees!’
19“ ‘Yog leejtwg txwv cov neeg txawv tebchaws, cov menyuam ntsuag thiab tej pojntsuam txoj cai, Vajtswv yuav foom tsis zoo rau tus ntawd.’
 “Tagnrho cov Yixalayees yuav thooj txhij teb hais tias, ‘Amees!’
20“ ‘Yog leejtwg deev nws txiv tus pojniam, rhuav nws txiv ntsejmuag, Vajtswv yuav foom tsis rau tus ntawd.’
 “Tagnrho cov Yixalayees yuav thooj txhij teb hais tias, ‘Amees!’
21“ ‘Yog leejtwg deev tej tsiaj, Vajtswv yuav foom tsis zoo rau tus ntawd.’
 “Tagnrho cov Yixalayees yuav thooj txhij teb hais tias, ‘Amees!’
22“ ‘Yog leejtwg deev nws tus muam, tsis hais koom niam tsis koom txiv, lossis koom txiv tsis koom niam, Vajtswv yuav foom tsis zoo rau tus ntawd.’
 “Tagnrho cov Yixalayees yuav thooj txhij teb hais tias, ‘Amees!’
23“ ‘Yog leejtwg deev nws niamtais, Vajtswv yuav foom tsis zoo rau tus ntawd.’
 “Tagnrho cov Yixalayees yuav thooj txhij teb hais tias, ‘Amees!’
24“ ‘Yog leejtwg nyiag tua neeg tsis muaj leejtwg paub, Vajtswv yuav foom tsis zoo rau tus ntawd.’
 “Tagnrho cov Yixalayees yuav thooj txhij teb hais tias, ‘Amees!’
25“ ‘Yog leejtwg cia luag ntiav nws mus tua tus neeg uas tsis muaj txim tuag, Vajtswv yuav foom tsis zoo rau tus ntawd.’
 “Tagnrho cov Yixalayees yuav thooj txhij teb hais tias, ‘Amees!’
26“ ‘Yog leejtwg tsis ua raws li Vajtswv tej kevcai no, Vajtswv yuav foom tsis zoo rau tus ntawd.’
 “Tagnrho cov Yixalayees yuav thooj txhij teb hais tias, ‘Amees!’