27

Yiem E^mbaan Mbong Fiev Nyei Leiz-Latc

1Mose caux I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx ⟨mienh gox⟩ hatc baeqc fingx. Ninh mbuo gorngv, “Meih mbuo oix zuqc ei nzengc ih hnoi yie mbuox meih mbuo nyei yietc zungv lingc. 2Meih mbuo jiex Jor^ndaen Ndaaih bieqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nyei deic-bung wuov hnoi, oix zuqc liepc ziex norm domh la'bieiv don jienv, longc hui wuotc jienv. 3Meih mbuo jiex mingh bieqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo wuov norm ndau-touv longx nyei deic-bung, hnangv Ziouv, meih mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, laengz bun meih mbuo nor, oix zuqc zorqv naaiv deix leiz-latc nyei yietc zungv waac fiev jienv wuov ndui la'bieiv. 4Meih mbuo jiex Jor^ndaen Ndaaih mingh wuov zanc, oix zuqc yiem E^mbaan Mbong ziux yie ih hnoi mbuox meih mbuo nyei waac liepc naaiv deix la'bieiv yaac zorqv hui wuotc jienv. 5Yiem wuov oix zuqc longc la'bieiv weic Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ceix norm ziec-dorngh. Maiv dungx longc hlieqv nyei jaa-sic zuqc naaiv deix la'bieiv. 6Meih mbuo oix zuqc longc maiv zuqc jiex nyei la'bieiv ceix Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei ziec-dorngh, yaac zorqv fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv an wuov norm ziec-dorngh. 7Yaac oix zuqc yiem wuov fongc horc ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv, yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei nza'hmien njien-youh nyei nyanc. 8Oix zuqc zorqv naaiv deix leiz-latc nyei joux-joux waac mengh mengh nyei fiev jienv yiem wuotc hui wuov deix la'bieiv.”
9Mose caux zoux sai nyei ⟨Lewi Mienh⟩ gorngv mbuox I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, “O I^saa^laa^en Mienh aac, oix zuqc sekv-sekv nyei muangx longx. Ih hnoi meih mbuo benx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei baeqc fingx. 10Weic naaiv meih mbuo oix zuqc muangx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei waac yaac ei jienv ninh nyei leiz-latc caux lingc, dongh yie ih hnoi jiu bun meih mbuo nyei leiz.”

Yiem E^mbaan Mbong Zioux Nyei Waac

11Dongh wuov hnoi Mose aengx gorngv mbuox baeqc fingx, 12“Meih mbuo jiex Jor^ndaen Ndaaih mingh wuov zanc, naaiv deix juqv fingx mienh, se Si^me^on, Lewi, Yu^ndaa, Itc^saax^kaa, Yosepv, caux Mben^yaa^min Fingx, oix zuqc souv jienv Ge^li^sim Mbong buang waac bun baeqc fingx. 13Aengx maaih naaiv deix juqv fingx, se Lu^mben, Gaatc, Aa^se, Se^mbu^lun, Ndaan caux Napv^taa^li, oix zuqc souv jienv E^mbaan Mbong zunh zioux nyei waac.
14Lewi Mienh ziouc qiex hlo nyei gorngv naaiv deix waac mbuox I^saa^laa^en nyei zuangx mienh. Ninh mbuo gorngv,
15“ ‘Da'faanh zaangc mienh nyei buoz-dauh zoux daaih nyei miuc-fangx, maiv gunv diu daaih fai dox daaih nyei fangx, se Ziouv youx haic nyei ga'naaiv. Haaix dauh liepc daaih bingx jienv mbueiz nyei dorngx, wuov dauh zuqc zioux aqv.’
“Zuangx baeqc fingx ziouc gorngv, ⟨‘Aamen.’⟩
16“ ‘Haaix dauh maiv tongx nimc ninh nyei diex maac, wuov dauh zuqc zioux aqv.’
“Zuangx baeqc fingx ziouc gorngv, ‘Aamen.’
17“ ‘Haaix dauh suiv juangc laangz mienh nyei ndau-deic gapv-nqenx zoux jangx-hoc nyei dongc, wuov dauh zuqc zioux aqv.’
“Zuangx baeqc fingx ziouc gorngv, ‘Aamen.’
18“ ‘Haaix dauh dorh m'zing maengh mienh yangh dorngc jauv, wuov dauh zuqc zioux aqv.’
“Zuangx baeqc fingx ziouc gorngv, ‘Aamen.’
19“ ‘Haaix dauh zoux bun ganh fingx mienh, fai guh hanh fu'jueiv fai auv-guaav maiv duqv baengh fim nyei leiz, wuov dauh zuqc zioux aqv.’
“Zuangx baeqc fingx ziouc gorngv, ‘Aamen.’
20“Haaix dauh bueix die nyei auv, wuov dauh zuqc zioux aqv, weic zuqc ninh baaic zuqc ninh nyei die.”
Zuangx baeqc fingx ziouc gorngv, “Aamen.”
21“ ‘Haaix dauh hienx haaix nyungc saeng-kuv, wuov dauh zuqc zioux aqv.’
“Zuangx baeqc fingx ziouc gorngv, ‘Aamen.’
22“ ‘Haaix dauh bueix ninh nyei dorc fai muoc, maiv gunv ninh nyei die nyei sieqv fai ninh nyei maa nyei sieqv, wuov dauh zuqc zioux aqv.’
“Zuangx baeqc fingx ziouc gorngv, ‘Aamen.’
23“ ‘Haaix dauh bueix ninh nyei maa-diev, wuov dauh zuqc zioux aqv.’
“Zuangx baeqc fingx ziouc gorngv, ‘Aamen.’
24“+‘Haaix dauh bingx jienv daix mienh, wuov dauh zuqc zioux aqv.’
“Zuangx baeqc fingx ziouc gorngv, ‘Aamen.’
25“+‘Haaix dauh zipv nyaanh hmuangx daix maiv zoux dorngc nyei mienh, wuov dauh zuqc zioux aqv.’
“Zuangx baeqc fingx ziouc gorngv, ‘Aamen.’
26“ ‘Haaix dauh maiv goux longx Tin-Hungh nyei leiz-latc, se ninh maiv ei jienv leiz-latc zoux, wuov dauh zuqc zioux aqv.’
“Zuangx baeqc fingx ziouc gorngv, ‘Aamen.’