27

Kơnưl Ngă Yang Ƀơi Čư̆ Êbal

1Môseh tơgŭ dơ̆ng hrŏm hăng ƀing kŏng tha Israel laih anŭn ñu pơđar kơ ƀing ană plei tui anai, “Djă̱ pioh bĕ abih bang khul tơlơi pơđar kâo brơi kơ ƀing gih anai. 2Tơdang ƀing gih hơmâo găn laih krong Yurdan laih anŭn mŭt amăng anih lŏn Yahweh Ơi Adai gih či brơi kơ ƀing gih, pơdơ̆ng đĭ bĕ khul pơtâo tal prŏng, pik bĕ ƀơi pơtâo anai hăng ia čur laih anŭn 3čih bĕ ƀơi pơtâo anai abih bang boh hiăp tơlơi juăt anai. Tơlơi pơdơ̆ng đĭ ƀing gih ngă anŭn, ƀing gih hơmâo găn nao laih kiăng mŭt amăng anih lŏn Yahweh Ơi Adai či brơi kơ ƀing gih, jing sa anih lŏn hiam laih anŭn kơmơ̆k hơmâo bă hăng gơnam hiam kar hăng ia tơsâo laih anŭn ia hơni, jing tơlơi Yahweh Ơi Adai ƀing ơi adon ta ƀuăn laih kơ ƀing ta. 4Tơdang ƀing gih găn laih krong Yurdan anŭn, nao bĕ pơ čư̆ Êbal laih anŭn ngă kar hăng tơlơi kâo pơđar kơ ƀing gih hrơi anai; pơdơ̆ng đĭ bĕ khul boh pơtâo anai ƀơi čư̆ anŭn laih anŭn pik go̱m bĕ ƀơi anŭn hăng ia čur. 5Pơdơ̆ng bĕ pơ anŭn sa kơnưl ngă yang kơ Yahweh Ơi Adai ta jing kơnưl ngă hăng boh pơtâo mơ̆ng đang hơma. Ƀing gih anăm yua ôh gơnam yua hăng pơsơi kiăng kơ khăt ƀơi khul boh pơtâo anai. 6Pơdơ̆ng đĭ bĕ kơnưl ngă yang Yahweh Ơi Adai ta hăng khul boh pơtâo anŭn laih anŭn pơyơr bĕ ƀơi ngŏ anŭn khul gơnam pơyơr čuh kơ Yahweh Ơi Adai ta. 7Ngă yang bĕ khul gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir pơ anŭn, ƀơ̆ng huă laih anŭn hơ̆k mơak bĕ ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ta. 8Laih anŭn ƀing gih khŏm čih tơbiă rơđah rơđo̱ng bĕ abih bang boh hiăp tơlơi juăt anai ƀơi khul boh pơtâo ƀing gih hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih anŭn.”

Khul Tơlơi Hơtŏm Păh Kơ Tơlơi Ƀu Tui Gưt

9Giŏng anŭn, Môseh laih anŭn ƀing khua ngă yang jing ƀing Lêwi laĭ kơ abih bang ƀing Israel, “Ơ ƀing Israel, dŏ rơiăt laih anŭn hơmư̆ bĕ! Ră anai ƀing gih hơmâo jing hĭ laih ană plei Yahweh Ơi Adai ta. 10Tui gưt bĕ kơ Yahweh Ơi Adai ta laih anŭn đuaĭ tui bĕ khul tơlơi pơđar laih anŭn khul tơlơi pơtă Ñu, jing tơlơi kâo brơi kơ ih anai.”
11Ƀơi hrơi anŭn mơ̆n Môseh pơđar kơ ƀing ană plei tui anai:
12Tơdang ƀing gih hơmâo găn laih krong Yurdan, ƀing kơnung djuai Simeôn, Lêwi, Yudah, Issakhar, Yôsêp laih anŭn Benyamin či dŏ dơ̆ng ƀơi čư̆ Gerizim kiăng pơhaih khul tơlơi bơni hiam kơ ană plei. 13Laih anŭn ƀing kơnung djuai Reuben, Gad, Aser, Zebulun, Dan laih anŭn Naptali či dŏ dơ̆ng ƀơi čư̆ Êbal kiăng pơhaih khul tơlơi hơtŏm păh kơ ană plei.
14Ƀing Lêwi khŏm pơhơdơr glaĭ kơ abih bang ană plei Israel hăng sa hiăp kraih tui anai:
15“Tơlơi hơtŏm păh či dŏ ƀơi hlơi pô treh trah rup trah ƀôdah čruih tia rup trah, jing sa tơlơi hơƀak drak kơ Yahweh, jing bruă mơ̆ng pô thâo pơkra laih anŭn pơdơ̆ng đĭ amăng tơlơi kơkuh pơpŭ hơgŏm.”
Giŏng anŭn, abih bang ană plei khŏm laĭ, “Amen!”
16“Tơlơi hơtŏm păh či dŏ ƀơi hlơi pô ƀrưh mơhiăh kơ amĭ ama ñu.”
Giŏng anŭn, abih bang ană plei khŏm laĭ, “Amen!”
17“Tơlơi hơtŏm păh či dŏ ƀơi hlơi pô rĭ̱ đuaĭ hĭ guai lŏn pô re̱ng gah ñu.”
Giŏng anŭn, abih bang ană plei khŏm laĭ, “Amen!”
18“Tơlơi hơtŏm păh dŏ ƀơi hlơi pô dui ba pô bum mơta jrôk jơlan.”
Giŏng anŭn, abih bang ană plei khŏm laĭ, “Amen!”
19“Tơlơi hơtŏm păh či dŏ ƀơi hlơi pô mă pơđuaĭ hĭ tơlơi djơ̆ lăp mơ̆ng ƀing tuai, mơ̆ng ƀing tơhrit ama ƀôdah mơ̆ng ƀing đah kơmơi kơmai.”
Giŏng anŭn, abih bang ană plei khŏm laĭ, “Amen!”
20“Tơlơi hơtŏm păh či dŏ ƀơi hlơi pô đih hrŏm hăng bơnai ama ñu, yuakơ ñu ƀrưh mơhiăh pơmlâo hĭ ama ñu.”
Giŏng anŭn, abih bang ană plei khŏm laĭ, “Amen!”
21“Tơlơi hơtŏm păh či dŏ ƀơi hlơi pô đih hrŏm hăng hlô mơnơ̆ng.”
Giŏng anŭn, abih bang ană plei khŏm laĭ, “Amen!”
22“Tơlơi hơtŏm păh či dŏ ƀơi hlơi pô đih hrŏm hăng amai adơi ñu, jing ană đah kơmơi ama ñu ƀôdah ană đah kơmơi amĭ ñu.”
Giŏng anŭn, abih bang ană plei khŏm laĭ, “Amen!”
23“Tơlơi hơtŏm păh či dŏ ƀơi hlơi pô đih hrŏm hăng tơhmua ñu.”
Giŏng anŭn, abih bang ană plei khŏm laĭ, “Amen!”
24“Tơlơi hơtŏm păh či dŏ ƀơi hlơi pô pơdjai hĭ pô re̱ng gah ñu hăng tơlơi hơgŏm.”
Giŏng anŭn, abih bang ană plei khŏm laĭ, “Amen!”
25“Tơlơi hơtŏm păh či dŏ ƀơi hlơi pô mă tŭ gơnam plŏm ƀlŏr kiăng pơdjai hĭ mơnuih ƀu ngă soh.”
Giŏng anŭn, abih bang ană plei khŏm laĭ, “Amen!”
26“Tơlơi hơtŏm păh či dŏ ƀơi hlơi pô ƀu tŭ ư ôh hăng tơlơi juăt Ơi Adai laih anŭn ƀu ngă tui ôh khul boh hiăp tơlơi juăt anŭn.”
Giŏng anŭn, abih bang ană plei khŏm laĭ, “Amen!”