28

Tus uas Mloog Lus Tau Koob Hmoov

(Levis Kevcai 26.3-13; 2 Kevcai 7.12-24)

1“Yog nej mloog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv lus thiab ua raws li nws tej kevcai uas hnub no kuv qhia rau nej, tus TSWV yuav tsa nej ua haivneeg uas muaj hwjchim loj dua lwm haivneeg hauv ntiajteb no. 2Yog nej mloog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv lus, nej yuav tau tej koob hmoov no:
3“Tus TSWV yuav foom koob hmoov rau nej tej nroog thiab tej liaj tej teb.
4“Tus TSWV yuav foom koob hmoov kom nej muaj tubki, muaj nyuj muaj yaj coob, thiab muaj qoobloo ntau.
5“Tus TSWV yuav foom koob hmoov rau nej tej qoobloo thiab tej zaub mov uas nej khwv tau los.
6“Tus TSWV yuav foom koob hmoov rau txhua yam uas nej ua.
7“Tus TSWV yuav ua rau nej cov yeebncuab swb thaum lawv tuaj tua nej. Lawv ua ke tuaj tua nej, tiamsis lawv yuav tawg ua sab ua sua rov qab.
8“Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav foom koob hmoov rau tej uas nej ua thiab pub kom nej tau nplej ntau puv txhab. Nws yuav foom koob hmoov rau lub tebchaws uas nws muab rau nej lawm.
9“Yog nej mloog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv lus thiab ua raws li nws tej kevcai, tus TSWV yuav cia nej ua nws haivneeg raws li nws tau coglus tseg lawm. 10Txhua haivneeg uas nyob thoob ntiajteb yuav pom hais tias, tus TSWV twb xaiv nej los ua nws haivneeg lawm, lawv sawvdaws yuav ntshai nej. 11Tus TSWV yuav pub kom nej muaj tubki, muaj nyuj thiab muaj qoobloo ntau nyob hauv lub tebchaws uas tus TSWV tau coglus rau nej cov yawgkoob hais tias, nws yuav muab rau nej. 12Tus TSWV yuav qhib rooj ntug tso nag los raws caij raws nyoog thiab foom koob hmoov rau tej uas nej ua, nej yuav muaj qiv rau ntau lub tebchaws, tiamsis nej yuav tsis tau mus txais luag. 13Yog nej ua raws li tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tej kevcai txhua nqe uas kuv qhia rau nej, tus TSWV yuav tsa nej ua ntau haivneeg tus thawj, tsis yog ua tus uas raws luag qab; yog nej ua raws li tus TSWV tej lus uas hnub no kuv qhia rau nej, tej uas nej ua yuav vammeej. 14Tiamsis nej tsis txhob tso tej uas hnub no kuv qhia rau nej tseg, lossis tsis mus pe lwm tus vajtswv.

Tej uas Tus Tsis Mloog Lus Yuav Tau Txais

15“Yog nej tsis mloog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv lus, tsis muab siab npuab nws, thiab tsis ua raws li nws tej kevcai uas hnub no kuv qhia rau nej, ces nej yuav raug tej kev phem no:
16“Tus TSWV yuav foom tsis zoo rau nej tej nroog thiab tej liaj tej teb.
17“Tus TSWV yuav foom tsis zoo rau nej tej nplej thiab tej zaub mov uas nej khwv tau los.
18“Tus TSWV yuav foom kom nej tsis muaj tubki coob, tej qoobloo tsis zoo, thiab tej nyuj tej yaj tsis huamvam.
19“Tus TSWV yuav foom tsis zoo rau txhua yam uas nej ua.
20“Yog nej ua kev phem kev qias thiab tso tus TSWV tseg, nws yuav tso kev puastsuaj, kev covnyom thiab kev ntxhov siab los rau txhua yam uas nej ua mus txog hnub uas nej raug puastsuaj tas. 21Nws yuav tso kab mob ib yam tas ib yam tuaj rau nej, mus txog hnub uas nej puastsuaj tas rau hauv lub tebchaws uas nej yuav mus nyob ntawd. 22Tus TSWV yuav tso mob phem, mob rwj, thiab mob npaws los rau nej; nws yuav ua kom muaj ntuj qhua teb nkig thiab tso cua nplawm nej tej qoobloo kom qhuav tas. Tej siv tej npog no yuav los raug nej mus txog hnub uas nej tuag tas. 23Yuav tsis muaj nag los rau nej lub tebchaws, nej lub tebchaws yuav qhuav thiab tawv cuag hlau. 24Tus TSWV yuav tsis tso nag los, tiamsis nws yuav tso hmoov av thiab suabzeb saum ntuj los rau nej, mus txog thaum nej tuag tas.
25“Tus TSWV yuav cia nej cov yeebncuab tuaj tua yeej nej. Nej yuav ua ib pab mus tua cov yeebncuab, tiamsis nej yuav swb thiab khiav ua sab ua sua, thaum txhua haivneeg thoob ntiajteb pom nej raug tej xwm no lawv yuav ntshai tshee hnyo. 26Thaum nej tuag, tej noog thiab tej tsiaj nruab nrag yuav noj nej lub cev, thiab yuav tsis muaj leejtwg lawv tej tsiaj ntawd kom khiav. 27Tus TSWV yuav ua rau nej mob rwj, ib yam li nws ua rau cov Iziv lawm. Nws yuav ua kom nej lub cev tawg pleb, mob txhab qawj ua paug viag, thiab khaus thoob ibce kho tsis zoo li. 28Tus TSWV yuav ua kom nej lub tswvyim ploj xav tsis tawm dabtsi li; nws yuav ua kom nej qhovmuag fam thiab tsis pom qab ua dabtsi. 29Txawm yog nruab hnub nrig los nej yuav mus kev ib yam li tej neeg digmuag, nej yuav nrhiav tsis tau txoj haukev mus. Tej uas nej ua yuav tsis vammeej. Luag yuav huab nej tej khoom, thiab tsimtxom nej tas mus li, yuav tsis muaj leejtwg tuaj pab nej.
30“Nej qhaib tau luag ib tug ntxhais los lwm tus yuav tuaj txeeb yuav. Nej ua tau tsev los nej yuav tsis tau nyob. Nej cog tau txiv hmab los nej yuav tsis tau noj. 31Luag yuav muab nej tej nyuj tua tabmeeg nej los nej yuav tsis tau noj. Luag yuav tuaj cab nej tus neesluav tabmeeg nej, thiab tsis xa rov qab rau nej. Luag yuav tuaj muab nej tej yaj tej tshis coj mus pub nej cov yeebncuab, yuav tsis muaj leejtwg tuaj pab nej. 32Luag yuav tabmeeg coj nej tej tub tej ntxhais mus ua cov neeg txawv tebchaws qhev. Nej yuav niaj hnub tos ntsia kev ntsoov, tiamsis tsis pom luag xa nej tej menyuam rov los li. 33Lwm haivneeg yuav tuaj txeeb nej tej qoobloo uas nej ua khwv khwv, kom nej tsis tau noj, nej tseem yuav raug luag tsimtxom thiab quab yuam tas mus li. 34Nej raug luag tsimtxom li ntawd, yuav ua rau nej siab ntsws puas tas. 35Tus TSWV yuav ua kom nej mob rwj ntawm hauvcaug, ntawm txhais ceg, thiab thoob plaws saum taubhau ti hauv kotaw ua paug viag kho tsis zoo li.
36“Tus TSWV yuav coj nej thiab nej tus vajntxwv mus nyob lwm lub tebchaws uas nej thiab nej cov yawgkoob tsis tau mus nyob dua li; nyob hauv lub tebchaws ntawd, nej yuav pe luag tej vajtswv uas muab ntoo thiab pobzeb ua. 37Cov neeg uas nyob hauv tej tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab nej ntiab mus nyob, yuav xav tsis thoob tej uas tus TSWV ua rau nej; lawv yuav luag nej plig thiab txob thuam nej.
38“Nej cog qoobloo ntau, tiamsis sau tau tsawg, rau qhov yuav muaj kooj txomfav noj nej tej qoob. 39Nej cog txiv hmab thiab tu zoo heev, tiamsis nej yuav tsis tau de tej txiv thiab tsis tau haus tej cawv txiv hmab, rau qhov kab muab tej hmab noj tas lawm. 40Nej cog txiv ntoo roj thoob nej lub tebchaws, tiamsis nej tsis tau roj, rau qhov tej txiv zeeg tas lawm. 41Nej muaj tub muaj ntxhais, tiamsis lawv yuav tsis nrog nej nyob, rau qhov luag yuav ntes lawv mus. 42Kab yuav noj nej tej ntoo thiab nej tej qoobloo uas nyob hauv nej lub tebchaws tas.
43“Lwm haivneeg uas nrog nej nyob hauv nej lub tebchaws yuav muaj hwjchim loj zuj zus, tiamsis nej yuav poob hwjchim zuj zus. 44Lawv yuav muaj nyiaj qiv rau nej, tiamsis nej yuav tsis muaj nyiaj qiv rau lawv. Thaum kawg lawv yuav tswjhwm nej.
45“Tej kev siv kev npog no yuav los raug nej, mus txog thaum nej puastsuaj tas, rau qhov nej tsis mloog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv lus, thiab tsis ua raws li tej kevcai uas tus TSWV qhia rau nej. 46Tej xwmtxheej no yog lub cim uas qhia txog Vajtswv txojkev txiav txim rau nej thiab nej tej xeebntxwv mus tas ibtxhis li. 47Tus TSWV twb foom koob hmoov rau tej uas nej ua lawm, tiamsis nej tsis muab siab npuab thiab nej tsis muaj lub siab dawb paug pehawm nws. 48Tus TSWV yuav tso nej cov yeebncuab tuaj yuam nej ua lawv qhev. Nej yuav tshaib plab, nqhis dej, liabqab thiab nej yuav ntshaw ib puas tsav yam. Tus TSWV yuav muab tus quab hlau uas hnyav heev los khuam rau nej cajdab, mus txog thaum nws ua rau nej puastsuaj tas. 49Tus TSWV yuav cia lwm haivneeg uas nyob tim qabntuj kawg tuaj tawmtsam nej, yog haivneeg uas nej tsis paub lawv tej lus. Lawv yuav ya ib yam li dav tuaj tawmtsam nej. 50Haivneeg ntawd yuav tsis hlub thiab tsis txuag leejtwg, tsis hais tus laus lossis tus hluas li. 51Lawv yuav noj nej tej tsiaj txhu thiab nej tej qoob tas; nej yuav tuag tshaib. Lawv yuav tsis tseg nej tej nplej, cawv txiv hmab, roj txiv ntoo, nyuj lossis yaj rau nej li, ces nej yuav tuag tas. 52Lawv yuav tuaj tua txhua lub nroog hauv lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej, tej chaw tsomfaj uas siab, thiab tej ntsa yeej uas nej tso siab rau los yuav pob puas tas.
53“Thaum nej cov yeebncuab tuaj vij nej tej nroog, nej yuav tshaib plab heev, nej yuav noj nej tej menyuam uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej. 54-55Txawm yog tus txivneej uas muaj siab dawb siab zoo los thaum cov yeebncuab tuaj vij ntawd, nws yuav tsis hlub thiab tshua leejtwg li, nws yuav noj nws cov menyuam ib tug, nws yuav tsis faib rau nws tej kwvtij, lossis nws tus pojniam uas nws hlub, lossis nws lwm tus menyuam noj li, rau qhov nws tsis muaj zaub mov noj lawm. 56-57Txawm yog tus pojniam uas muaj lub siab dawb siab zoo, thiab muaj txiag npluanuj tsis tau taug kev mus kotaw li los nws yuav ua ib yam li ntawd. Thaum yeebncuab tuaj vij nws lub nroog, nws yuav tshaib plab heev vim tsis muaj zaub mov noj li; nws yuav muab nws tus menyuam mos noj ntsiag to. Nws yuav tsis faib rau nws tus txiv uas nws hlub lossis nws lwm tus menyuam noj li.
58“Yog nej tsis mloog thiab tsis ua raws li Vajtswv tej lus qhia uas sau rau hauv phau ntawv no, thiab yog nej tsis hwm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv lub npe uas dawbhuv, 59ces nws yuav tso tej kab mob uas kho tsis zoo thiab tej sub tawg sub ntsha los rau nej thiab nej tej tubki. 60Nws yuav tso tej kab mob phem kawg nkaus uas nej pom thaum nej nyob nram tebchaws Iziv los raug nej; nej yuav kho tsis zoo li. 61Tus TSWV tseem yuav tso ntau yam kab mob thiab sub tawg sub ntsha uas tsis tau teev tseg rau hauv phau ntawv uas sau Vajtswv tej kevcai no los raug nej kom nej puastsuaj tas. 62Txawm yog nej yuav huamvam coob li cov hnubqub saum nruab ntug los tsuav qee leej seem xwb, rau qhov nej tsis mloog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv lus. 63Tus TSWV txaus siab pub rau nej vammeej thiab huamvam coob li cas, nws pom zoo yuav rhuav kom nej puastsuaj li ntawd. Nws yuav ntiab nej tawm hauv lub tebchaws uas nws muab rau nej.
64“Tus TSWV yuav ntiab nej mus nyob ua sab ua sua rau ntau lub tebchaws thoob qabntuj, nej yuav mus pe luag tej vajtswv uas muab ntoo thiab pobzeb ua uas nej thiab nej cov yawgkoob tsis tau pe dua li. 65Hauv tej tebchaws uas nej mus nyob ntawd, nej yuav tsis muaj kev kaj siab, thiab tsis muaj av ua nej tug li; tus TSWV yuav ua rau nej ntshai tshee hnyo, qaug zog thiab tas kev cia siab. 66Nej lub neej yuav niaj hnub muaj kev ntxhov siab. Nruab hnub hmo ntuj los nej ntshai, thiab tsis paub xyov nej lub neej yuav xaus thaum twg. 67Tej uas nej pom yuav ua rau nej lub siab ntshai tshee hnyo. Thaum sawv ntxov nej xav kom yog tsaus ntuj; thaum tsaus ntuj los nej xav kom yog kaj ntug. 68Txawm yog tus TSWV hais tias nej yuav tsis rov mus nram tebchaws Iziv ntxiv lawm los tus TSWV yuav muab nkoj xa nej mus. Thaum nej mus nyob nrad, nej yuav muab nej muag rau nej cov yeebncuab ua lawv qhev los tsis muaj leejtwg yuav nej li.”