28

Klei Hơêč Hmưi Kơ Phung Gưt Asăp

(Lêwi 26:3-13; KMñă 7:12-24)

1 “Tơdah diih gưt asăp kơ Yêhôwa Aê Diê ih êjai răng ngă jih jang klei ñu mtă kâo brei kơ ih hruê anei, Yêhôwa Aê Diê diih srăng mđĭ diih ti dlông jih jang phung găp djuê ti lăn ala. 2Jih jang klei jăk jĭn anei srăng truh kơ diih leh anăn jing dŏ diih tơdah diih gưt asăp Yêhôwa Aê Diê diih: 3Diih srăng mâo klei jăk jĭn hlăm ƀuôn, leh anăn srăng mâo klei jăk jĭn hlăm hma. 4Srăng mâo klei jăk jĭn kơ boh mơ̆ng tian prôč diih, boh mơ̆ng lăn diih, boh mơ̆ng hlô mnơ̆ng diih, kơ êđai êmô diih, leh anăn kơ êđai biăp diih. 5Srăng mâo klei jăk jĭn kơ bai diih leh anăn thŭng diih mmai kpŭng. 6Diih srăng mâo klei jăk jĭn êjai diih mŭt, leh anăn diih srăng mâo klei jăk jĭn êjai diih kbiă.
7Yêhôwa srăng brei phung roh kgŭ ngă kơ diih luč ti anăp diih; diñu srăng truh ngă kơ diih mơ̆ng sa êlan, leh anăn đuĕ ti anăp diih hŏng kjuh êlan. 8Yêhôwa srăng bi truh klei jăk jĭn kơ diih hlăm hjiê diih, leh anăn hlăm jih jang bruă diih ngă; ñu srăng brei klei jăk jĭn kơ diih hlăm čar Yêhôwa Aê Diê diih brei kơ diih. 9Yêhôwa srăng mjing diih sa phung ƀuôn sang doh jăk kơ ñu pô, tui si ñu kat asei leh kơ diih, tơdah ih djă pioh klei Yêhôwa Aê Diê diih mtă leh anăn êbat hlăm êlan ñu. 10Jih jang phung ƀuôn sang ti lăn ala srăng ƀuh arăng pia kơ diih hŏng anăn Yêhôwa; leh anăn diñu srăng huĭ kơ diih. 11Yêhôwa srăng bi truh klei čăt đĭ kơ diih, bi lar êngŭm boh mơ̆ng tian prôč diih, boh mơ̆ng hlô mnơ̆ng rông diih, leh anăn boh mơ̆ng lăn diih hlăm čar Yêhôwa kat asei leh kơ phung aê diih đưm čiăng brei kơ diih. 12Yêhôwa srăng pŏk kơ diih ngăn yuôm ñu hlăm adiê, čiăng brei êa hjan kơ čar diih djŏ yan gơ̆, leh anăn čiăng brei klei jăk jĭn kơ jih jang bruă kngan diih ngă; leh anăn diih srăng brei kơ lu găp djuê čan, ƀiădah diih amâo srăng čan ôh. 13Yêhôwa srăng mjing diih boh kŏ amâo djŏ ku ôh; leh anăn diih srăng đĭ nanao phă dlông, leh anăn amâo trŭn ôh; tơdah diih gưt klei Yêhôwa Aê Diê diih mtă, kâo brei leh kơ diih hruê anei, êjai răng ngă tui hlue klei anăn, 14leh anăn tơdah ih amâo weh kơ hnuă amâodah kơ điâo ôh mơ̆ng klei blŭ kâo mtă kơ diih hruê anei, čiăng tui hlue phung yang mkăn leh anăn mă bruă kơ diñu.”

Klei Truh Jhat Kyua Klei Amâo Gưt Asăp

(Lêwi 26:14-46)

15“Ƀiădah tơdah diih amâo gưt ôh asăp Yêhôwa Aê Diê diih amâodah amâo răng ngă jih jang klei ñu mtă leh anăn jih klei bhiăn ñu kâo brei kơ diih hruê anei, snăn jih jang klei tăm pah anei srăng truh kơ diih leh anăn hmao diih. 16Diih srăng mâo klei tăm pah hlăm ƀuôn, leh anăn diih srăng mâo klei tăm pah hlăm hma. 17Bai diih leh anăn thŭng mmai kpŭng diih srăng mâo klei tăm pah. 18Srăng mâo klei tăm pah kơ boh mơ̆ng tian prôč diih, boh mơ̆ng lăn diih, boh mơ̆ng êmô diih, leh anăn boh mơ̆ng biăp diih. 19Diih srăng mâo klei tăm pah êjai diih mŭt, leh anăn êjai diih kbiă.
20Yêhôwa srăng bi truh kơ diih klei tăm pah, klei rŭng răng, leh anăn klei arưp aram hlăm jih jang bruă diih mĭn čiăng ngă, tơl diih rai leh anăn djăl luč, kyua klei ƀai diih ngă, kyua klei diih lui wir Yêhôwa leh. 21Yêhôwa srăng bi truh klei ruă bi mdjiê đuôm hŏng diih tơl ñu bi rai diih jih mơ̆ng ala čar diih dôk mŭt čiăng mă bha. 22Yêhôwa srăng čăm diih hŏng klei hnak, klei êngoh, klei bi ƀlĕ, klei hlơr ktang, klei thu krô, klei dliu, leh anăn klei čăt hơoh. Klei anăn srăng tiŏ diih tơl diih rai tuč. 23Adiê ti dlông boh kŏ diih srăng jing msĕ si kông, leh anăn lăn ti gŭ diih srăng jing msĕ si msei. 24Yêhôwa srăng brei êa hjan kơ čar diih bliư̆ jing ƀhơ̆k leh anăn ƀruih; dŏ anăn srăng trŭn mơ̆ng adiê truh kơ diih tơl diih rai tuč.
25Yêhôwa srăng bi truh diih luč bi blah ti anăp phung roh diih; ih srăng kbiă ngă kơ diñu mơ̆ng sa êlan, leh anăn diih srăng đuĕ hŏng kjuh êlan ti anăp diñu, leh anăn diih srăng jing sa mnơ̆ng bi huĭ kơ jih jang ƀuôn ala mtao ti lăn ala. 26Asei mlei djiê diih srăng jing mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ jih jang čĭm hlăm adiê leh anăn kơ hlô dliê ti lăn ala; leh anăn amâo srăng mâo sa čô prŭng diñu đuĕ ôh. 27Yêhôwa srăng čăm diih hŏng tiêng čar Êjip, ruih kplač, lak, leh anăn klei ruă ktăl, amâo thâo hlao ôh. 28Yêhôwa srăng čăm diih hŏng klei khŏ, klei bum ală, klei mĭn bi lŭk lăk. 29Leh anăn diih srăng duah êwư êjai yang hruê dơ̆ng msĕ si mnuih bum ală duah êwư hlăm klei mmăt, leh anăn diih amâo srăng čăt đĭ ôh hlăm êlan diih; leh anăn arăng srăng ktư̆ juă diih, tlĕ dŏ dô diih nanao, leh anăn amâo mâo sa čô srăng đru diih ôh. 30Diih srăng bi čuôp hŏng sa čô mniê, ƀiădah sa čô êkei mkăn srăng đih hŏng ñu; diih srăng mdơ̆ng sa boh sang, ƀiădah diih amâo srăng dôk hlăm sang anăn ôh; diih srăng pla đang boh kriăk ƀâo, ƀiădah diih amâo srăng ƀơ̆ng boh gơ̆ ôh. 31Arăng srăng koh êmô ih ti anăp ală diih, leh anăn diih amâo srăng ƀơ̆ng gơ̆ ôh; arăng srăng plah mă mgô̆ aseh dliê diih ti anăp ƀô̆ mta diih, leh anăn arăng amâo srăng bi wĭt gơ̆ kơ diih ôh; arăng srăng brei biăp diih kơ phung roh diih, leh anăn amâo mâo pô srăng đru diih ôh. 32Arăng srăng jao phung anak êkei leh anăn phung anak mniê diih kơ phung ƀuôn sang mkăn êjai ală diih dôk dlăng leh anăn ênguôt hnĭng kơ digơ̆ jih hruê; leh anăn kngan diih amâo srăng mâo klei ktang dưi ghă klei anăn ôh. 33Sa phung găp djuê diih amâo tuôm thâo kral ôh srăng ƀơ̆ng boh mơ̆ng lăn diih leh anăn mơ̆ng jih bruă diih; leh anăn knŏng arăng srăng ktư̆ juă leh anăn lin diih nanao. 34Snăn diih srăng jing khŏ kyua klei ală diih srăng ƀuh. 35Yêhôwa srăng čăm diih ti kơŭt leh anăn ti jơ̆ng hŏng tiêng ruă snăk, amâo thâo hlao ôh, mơ̆ng plă jơ̆ng truh ti čŏng kŏ diih.
36Yêhôwa srăng atăt ba diih leh anăn mtao diih mdưm leh kơ diih pô kơ sa găp djuê diih amâodah phung aê diih đưm amâo tuôm thâo kral ôh. Leh anăn tinăn diih srăng mă bruă kơ phung yang mkăn hŏng kyâo leh anăn boh tâo. 37Leh anăn diih srăng jing sa mnơ̆ng bi huĭ, sa klei bi hriêng, sa mnơ̆ng arăng djă djik djak ti krah jih jang phung ƀuôn sang Yêhôwa srăng atăt ba diih. 38Ih srăng ba lu mjeh kơ hma diih, leh anăn srăng puôt wiă ƀiă, kyuadah ktuôp srăng ƀơ̆ng gơ̆. 39Ih srăng pla leh anăn mkra đang boh kriăk ƀâo, ƀiădah ih amâo srăng mnăm kpiê amâodah pĕ boh gơ̆ ôh, kyuadah hluăt srăng ƀơ̆ng gơ̆. 40Diih srăng mâo ana boh ôliwơ hlăm tar ala čar diih, ƀiădah diih amâo mâo êa mia mơ̆ng anăn ôh; kyuadah boh ôliwơ diih srăng luh hĕ. 41Diih srăng kkiêng kơ phung anak êkei leh anăn anak mniê, ƀiădah digơ̆ amâo srăng jing dŏ diih ôh, kyuadah digơ̆ srăng nao jing mnă. 42Jih jang ana kyâo leh anăn boh mơ̆ng lăn diih srăng jing dŏ ktuôp. 43Pô dôk jưh bhiâo ti krah diih srăng đĭ dlông hĭn kơ diih nanao; bi diih, diih srăng trŭn nanao. 44Ñu srăng brei diih čan, ƀiădah diih amâo srăng brei ñu čan dŏ diih ôh; ñu srăng jing boh kŏ, leh anăn diih srăng jing ku. 45Jih jang klei tăm pah anei srăng truh kơ diih tiŏ diih leh anăn hmao diih, tơl diih rai tuč, kyuadah diih amâo gưt asăp Yêhôwa Aê Diê diih ôh, čiăng djă pioh klei ñu mtă leh anăn klei bhiăn ñu brei leh kơ diih. 46Klei tăm pah anăn srăng dôk ti dlông diih jing sa klei bi knăl leh anăn klei yuôm bhăn, leh anăn dôk ti dlông phung anak čô diih nanao hlŏng lar.
47Kyuadah êjai mâo jih jang mnơ̆ng êbeh dlai, diih amâo tuôm mă bruă kơ Yêhôwa Aê Diê diih hŏng klei hơ̆k leh anăn hŏng ai tiê mơak ôh. 48Kyuanăn diih srăng mă bruă kơ phung roh Yêhôwa srăng mơĭt ngă kơ diih, êjai diih mâo klei êpa, klei mhao, klei lưng mlŭn, leh anăn klei kƀah jih jang mnơ̆ng. Ñu srăng dưm knông msei ti kkuê diih tơl ñu bi rai hĕ diih. 49Yêhôwa srăng atăt ba sa găp djuê mơ̆ng kbưi, mơ̆ng knhal lăn ala, pral msĕ si tlang phiơr, sa găp djuê diih amâo thâo săng klei blŭ ôh ngă kơ diih, 50sa phung găp djuê mâo ƀô̆ mta khăng, phung amâo srăng uêñ ôh kơ mnuih mduôn amâodah pap kơ phung hlăk ai, 51leh anăn srăng ƀơ̆ng boh mơ̆ng mnơ̆ng diih rông leh anăn boh mơ̆ng lăn diih, tơl diih rai tuč; ñu amâo srăng lui ôh kơ diih mdiê, kpiê, êa prăi boh ôliwơ, êđai êmô diih amâodah êđai biăp diih, tơl diñu brei diih rai tuč. 52Ñu srăng wang diih hlăm jih jang ƀuôn diih, tơl mnư̆ dlông leh anăn kjăp diih knang klưh tar ƀar čar diih; leh anăn ñu srăng wang diih hlăm jih jang ƀuôn diih tar ƀar čar Yêhôwa Aê Diê diih brei leh kơ diih. 53Êjai klei wang leh anăn klei rŭng răng phung roh diih srăng bi rŭng diih, diih srăng ƀơ̆ng boh mơ̆ng tian prôč diih pô, kđeh phung anak êkei leh anăn anak mniê diih, Yêhôwa Aê Diê diih brei leh kơ diih. 54Êkei jăk hĭn hlăm phung diih leh anăn mưng hŏng klei êdu êun ti krah diih srăng klih mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ ayŏng adei ñu, kơ mô̆ ñu khăp hơiêng, kơ phung anak knhal tuč adôk kơ ñu; 55snăn ñu amâo čiăng brei ôh kơ sa čô hlăm phung digơ̆ kđeh phung anak ñu pô ñu dôk ƀơ̆ng, kyuadah amâo mâo mnơ̆ng adôk kơ ñu ôh, êjai klei wang leh anăn klei rŭng răng phung roh diih srăng bi rŭng diih hlăm jih jang ƀuôn diih. 56 Mniê jăk hĭn leh anăn mưng hŏng klei êdu êun ti krah diih, pô amâo tuôm dưm plă jơ̆ng ñu ti lăn ôh kyua ñu jing êdu êun leh anăn jăk, srăng klih kơ ung ñu khăp hơiêng, kơ anak êkei leh anăn anak mniê ñu, 57sôk kbiă mơ̆ng plah wah jơ̆ng ñu hŏng phung anak ñu kkiêng, kyuadah ñu srăng ƀơ̆ng dŏ anăn hŏng klei hgăm, kyua kƀah jih jang mnơ̆ng, êjai klei wang leh anăn klei rŭng răng phung roh diih srăng bi rŭng ih hlăm ƀuôn diih.
58Tơdah diih amâo răng ngă tui hlue jih jang klei blŭ anei čih leh hlăm hdruôm hră anei, leh anăn amâo huĭ mpŭ kơ anăn Yêhôwa Aê Diê diih, anăn guh kơang leh anăn bi krưp, 59snăn Yêhôwa srăng bi truh kơ diih leh anăn kơ phung anak čô diih klei bi knap arăng amâo tuôm ƀuh ôh, klei bi knap ktang leh anăn dôk sui, klei ruă kjham leh anăn dôk sui. 60Ñu srăng lŏ bi truh kơ diih jih jang klei ruă čar Êjip, klei ruă anăn diih huĭ; leh anăn diñu srăng đuôm hŏng diih. 61Yêhôwa srăng bi truh kơ diih djăp mta klei ruă leh anăn djăp mta klei bi knap arăng amâo čih ôh hlăm hdruôm hră klei bhiăn anei, tơl diih rai. 62Leh diih jing lu msĕ si mtŭ hlăm adiê, diih srăng ăt dôk knŏng ƀiă; kyuadah diih amâo gưt asăp Yêhôwa Aê Diê diih ôh. 63Msĕ si Yêhôwa mâo klei mơak êjai ngă jăk kơ diih leh anăn bi lar êngŭm diih, snăn mơh Yêhôwa srăng mâo klei mơak êjai bi truh klei bi luč leh anăn bi rai diih; leh anăn arăng srăng buč hĕ diih mơ̆ng ala čar ih dôk mŭt čiăng mă bha. 64Yêhôwa srăng bi bra đuĕ diih ti krah jih jang phung ƀuôn sang, mơ̆ng knhal lăn ala anei kơ knhal lăn ala mkăn; leh anăn tinăn diih srăng mă bruă kơ phung yang mkăn ngă hŏng kyâo leh anăn boh tâo, yang anăn ih leh anăn phung aê diih đưm amâo tuôm thâo kral ôh. 65Ti krah phung găp djuê anei diih amâo srăng mâo klei êđăp ênang ôh, leh anăn amâo srăng mâo klei mdei ôh kơ plă jơ̆ng diih; ƀiădah Yêhôwa srăng brei kơ diih tinăn ai tiê ktư̆ yơ̆ng, ală dliu, leh anăn mngăt ênguôt hnĭng. 66Diih srăng đing kơ klei hdĭp diih; mlam leh anăn hruê diih srăng huĭ snăk, leh anăn amâo mâo klei thâo sĭt kơ klei hdĭp diih ôh. 67Êjai aguah diih srăng lač, ‘Čiăng snăk truh tlam leh!’ leh anăn ti tlam diih srăng lač, ‘Čiăng snăk truh aguah leh!’ kyuadah ai tiê diih huĭ kơ klei jhat leh anăn kyua mnơ̆ng ală diih ƀuh. 68Leh anăn Yêhôwa srăng lŏ atăt diih wĭt kơ čar Êjip hŏng kŭmpăn, klei hiu anăn kâo ƀuăn leh diih amâo srăng lŏ ngă ôh. Tinăn diih srăng myơr čhĭ diih pô kơ phung roh diih, êkei leh anăn mniê msĕ si hlŭn, ƀiădah amâo mâo pô srăng blei diih ôh.”