29

Nau Yêhôva Tâm Rnglăp Đah Phung Israel Tâm N'gor Môap

1Aơ nau ngơi ma nau tâm rnglăp Yêhôva ntăm jêh ma Y-Môis ăn ƀư đah phung ƀon lan Israel ta n'gor Môap, rmeh ma nau tâm rnglăp păng ƀư jêh ma khân păng ta yôk Hôrep.
2Y-Môis kuăl tâm rƀŭn lĕ rngôch phung Israel jêh ri lah ma khân păng: "Khân may saơ jêh lĕ nau Yêhôva ƀư jêh ta năp măt khân may tâm n'gor Êjipt, ma Pharaôn, ma lĕ rngôch phung n'hat na păng, jêh ri ma lĕ n'gor păng, 3nau rlong uănh toyh măt khân may saơ jêh, nau tâm mbên, jêh ri nau khlay nây. 4Ƀiălah tât ta nar aơ Yêhôva mâu mâp ăn ôh ma khân may nau mĭn gĭt rbăng, măt gĭt saơ, mâu lah tôr gĭt tăng. 5Gâp njŭn jêh khân may dôl puăn jât năm tâm bri rdah; bok ao khân may soh mâu mâp mŭnh sat ôh, jêh ri ntâu jot khân may soh mâu mâp plưn ôh. 6Khân may mâu mâp sa piăng let ôh, jêh ri khân may mâu mâp sa play kriăk ƀâu mâu lah ndrănh ôh; gay ma khân may dôi gĭt gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may. 7Tơ lah khân may tât jêh ta ntŭk aơ, Y-Sihôn hađăch ƀon Hêsbôn jêh ri Y-Ôk hađăch n'gor Basan luh ŭch tâm lơh đah he, ƀiălah he dơi jêh đah khân păng. 8He sŏk jêh n'gor khân păng jêh ri ăn jêh n'gor nây jêng drăp ndơn ma phung Ruben, phung Gat, jêh ri ma du đah ndŭl mpôl Manasê. 9Pô ri njrăng hom ăn ƀư nau ngơi tâm nau tâm rnglăp aơ, gay ma khân may dơi jêng hao tâm lĕ kan khân may ƀư.
10Nar aơ lĕ rngôch khân may gŭ ngau ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may; phung kôranh ndŭl mpôl khân may, phung bu bŭnh bu ranh khân may, phung kôranh tahan khân may, lĕ rngôch phung bu klâu Israel, 11phung kon jê̆ khân may, phung ur khân may, jêh ri phung gŭ jưh ƀât lât tâm nkual, nđâp nơm kăl si khân may jêh ri nơm bâk dak khân may, 12gay ma khân may dơi lăp tâm rnglăp Yêhôva Brah Ndu khân may ton jêh, nau tâm rnglăp Yêhôva Brah Ndu khân may ƀư jêh đah khân may nar aơ; 13gay ma păng dơi njêng khân may nar aơ jêng phung ƀon lan păng, jêh ri gay ma păng dơi jêng Brah Ndu khân may, jêh ri tĭng nâm păng ton jêh ma phung che khân may, Y-Abraham, Y-Isăk, jêh ri Y-Yakôp. 14Mâu di kanŏng ma khân may ôh gâp ƀư nau tâm rnglăp jêh ri nau ton aơ, 15ƀiălah đah phung mâu gŭ ôh ta aơ ndrel ma he nar aơ, nđâp ma phung gŭ râng ta aơ ndrel ma he nar aơ ta năp Brah Ndu he.
16"Khân may gĭt mâm nau he gŭ tâm n'gor Ejipt, jêh ri mâm nau he rgăn ta nklang phung ntil mpôl bunuyh khân may rgăn jêh; 17jêh ri khân may saơ jêh ndơ khân păng bu tâm rmot rup brah khân păng ma tơm si jêh ri lŭ, ma prăk jêh ri mah, gŭ ta nklang khân păng. 18Njrăng hom lơi ăn geh ta nklang khân may du huê buklâu mâu lah bu ur, rnăk vâl mâu lah ndŭl mpôl nar aơ geh nuih n'hâm chalơi Yêhôva Brah Ndu he gay ŭch hăn pah kan ma brah phung ndŭl mpôl nây; tâm khân may lơi dĭng geh du mlâm reh djôt dah kăch jêh ri play tăng, 19Mbu tăng nau ngơi bơh nau gâp ton aơ, lơi ăn geh ôh tâm nuih n'hâm păng, lah: 'Gâp mra gŭ mpăn, nđâp tơlah gâp hăn ma nuih n'hâm dăng kađôi.' Nau nây mra njŭn ma nau roh rai nđâp ndơ bu djrah dah jêh ri ndơ sơh tâm ban đŏng. 20Yêhôva mâu mra yô̆ ma păng ôh, ƀiălah nau Yêhôva nuih jêh ri nau rtăp rak hŏ chih jêh tâm ndrom sămƀŭt aơ mra tŭp ta păng, jêh ri Yêhôva mra jut amoh păng bơh tâm dâng trôk. 21Jêh ri Yêhôva mra tâm nkhah păng bơh lĕ rngôch ndŭl mpôl phung Israel, gay prăp ma nau rêh ni tĭng nâm lĕ rngôch nau rtăp rak bơh nau tâm rnglăp chih jêh tâm ndrom sămƀŭt nau vay aơ.
22Phung rnôk kandơ̆, phung kon khân may văch ma toyh pa kơi khân may, jêh ri bunuyh bu năch văch bơh n'gor ngai mra lah tơ lah khân păng saơ nau rêh ni n'gor aơ jêh ri nau ji kuet Yêhôva ƀư ăn ji n'gor aơ. 23Lĕ n'gor jêng lŭ mô ŭnh jêh ri boh, jêh ri du ntŭk lĕ ŭnh sa jêh, bu mâu saơ srih ôh jêh ri mâu geh ndơ hon ôh, ta nây gơ̆ mâu dơi chăt nse ôh. Nau ƀư rai nâm bu ta ƀon Sôdôm, Gômôrơ, Adma, jêh ri Sêbôim. Yêhôva ƀư rai jêh ma nau păng ji nuih jêh ri ji khek 24nanê̆ yơh lĕ rngôch phung ndŭl mpôl mra lah: 'Mâm ƀư Yêhôva ƀư pô aơ ma n'gor aơ?' 'Mâm ƀư nau duh nau khek toyh aơ?' 25Dôl nây bu mra lah: 'Yorlah khân păng dun jêh nau tâm rnglăp Yêhôva Brah Ndu phung che khân păng ƀư jêh đah khân păng dôl khân păng njŭn khân păng luh bơh n'gor Êjipt, 26jêh ri khân păng hăn pah kan ma phung brah êng, jêh ri mbah yơk ma phung brah nây, phung brah khân păng mâu gĭt năl ôh, jêh ri Yêhôva mâu mâp jao ăn ma khân păng ôh. 27Yor nây Yêhôva duh nuih ma n'gor aơ jêh ri ƀư tât ma păng lĕ rngôch nau rtăp rak chih jêh tâm ndrom sămƀŭt aơ; 28jêh ri Yêhôva rôk jêh khân păng bơh n'gor khân păng ma nau khek biănh, ma nau nuih jêh ri ma nau khek katang ngăn jêh ri klŭp mƀăr khân păng ta n'gor êng, nâm bu nar aơ.'
29Nau ndâp prăp ma Yêhôva Brah Ndu he; ƀiălah nau păng tâm mpơl jêh prăp ma he jêh ri ma phung kon he ƀaƀơ n'ho ro, gay ma he dơi ƀư lĕ rngôch nau ngơi nau vay aơ.