29

Yawmsaub cog lug rua cov Yixayee

1Ntawm nuav moog yog tej lug cog tseg kws Yawmsaub kuas Mauxe has rua cov Yixayee huv Mau‑a tebchaws, tsaav rua tej lug cog tseg kws nwg tub has rua puab ntawm Haule. 2Mauxe hu cov Yixayee suavdawg tuaj ua ke mas has rua puab tas,
 Mej lub qhov muag tub pum ntsoov txhua yaam kws Yawmsaub ua huv Iyi tebchaws kws yog ua rua Falau hab nwg cov tub teg tub taw hab ua rua thoob plawg nwg lub tebchaws huvsw,
3hab mej tub pum tej kws nwg ua swm puab luj kawg hab tej txujci tseem ceeb hab tej kev phemfwj kws luj heev. 4Tassws lug txug nub nua Yawmsaub tsw tau pub lub sab kws to taub hab lub qhov muag kws pum kev hab lub qhov ntsej kws nov tau rua mej. 5Kuv coj mej huv tebchaws moj saab qhua tau plaub caug xyoo. Mej tej rwg tsho kuj tsw nduag mej tej khau kuj tsw nduag hle ntawm mej kwtaw. 6Mej tsw tau noj ncuav tsw tau haus cawv txwv maab hab cawv ntxws, sub mej txhad paub tas kuv yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv. 7Thaus mej lug txug ntawm nuav, Hesanpoo tug vaajntxwv Xihoo hab Npasaa tug vaajntxwv Aus tawm tuaj ua rog rua peb, tassws peb kuj ua rua puab swb hlo. 8Peb txeeb hlo puab lub tebchaws hab muab ua qub txeeg qub teg rua xeem Lunpee hab xeem Kas hab ib nraab xeem Manaxe. 9Vem le nuav mej yuav tsum ceev faaj ua lawv le tej lug cog tseg nuav sub mej txhad vaam meej rua txhua yaam kws mej ua.
10Nub nua mej txhua tug sawv taab meeg ntawm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv xubndag, tsw has txhua xeem cov thawj hab mej cov kev txwj quas laug hab cov kws kaav mej hab Yixayee cov txwvneej suavdawg, 11mej cov mivnyuas yau, mej tej quaspuj hab lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob txav tawg kwv dej rua mej, 12sub mej txhad tau txais mej tug Vaajtswv Yawmsaub tej lug cog tseg ruaj khov kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub nrug mej cog tseg nub nua, 13sub nub nua nwg txhad muab mej tsaa ua nwg haiv tuabneeg hab nwg yuav ua mej tug Vaajtswv lawv le nwg cog lug tseg rua mej, hab lawv le nwg cog lug ruaj khov rua mej tej laug yog Aplahaa, Yiha hab Yakhauj. 14Tej lug sws cog tseg ruaj khov nuav tsw yog kuv kuas mej cov kws 15nub nua nrug peb sawv rua ntawm Yawmsaub xubndag nuav ua xwb, kuv kuj kuas cov kws nub nua tsw nrug peb nyob ua hab.
16Mej yeej paub tas peb nyob le caag huv Iyi tebchaws, hab peb hlaa dhau tej tebchaws lug txug ntawm nuav le caag. 17Hab mej tub pum puab le tej yaam kws ntxwm ntxub kawg, yog puab tej txoov daab kws xuas ntoo xuas pob zeb xuas nyaj xuas kub ua kws nyob huv plawv puab. 18Yuav tsum ceev faaj zoo tsaam muaj tug yawm twg lossws tug puj twg lossws tsev tuabneeg twg lossws xeem twg kws lub sab faav ntawm Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv moog ua koom rua tej haiv tuabneeg hov tej daab, ntshai tsaam huv mej muaj ib tug caag tuaj ntsuag kws muaj taug hab ab ab. 19Thaus ib tug kws zoo le hov tau nov tej lug sws cog tseg kws ruaj khov nuav, nwg lub sab yuav xaav tas, “Zoo xwb lauj! Txawm yog kuv ua lawv le kuv lub sab tawv xwb los kuv yeej yuav tau zoo.” Qhov kws nwg xaav le nuav yog coj kev puam tsuaj lug rua tej tuabneeg zoo hab tej tuabneeg phem huvsw. 20Yawmsaub yuav tsw zaam txem rua tug hov. Yawmsaub txujkev npau tawg hab txujkev khib xeeb yuav tshwm plawg kub tug hov hab tej lug tsawm foom kws sau ca rua huv phoo nuav yuav raug nwg, hab Yawmsaub yuav thuam nwg lub npe kuas pluj huv lub qaab ntuj moog. 21Yawmsaub yuav muab nws cais tawm huv txhua xeem Yixayee kuas raug kev puam tsuaj lawv le tej lug tsawm foom huvsw huv tej lug cog tseg kws sau ca rua huv phoo kevcai nuav.
22Mej tej tub ki kws yug tam tom qaab hab lwm haiv tuabneeg kws tuaj tebchaws deb deb tuaj yuav pum tej kev txom nyem nyuaj sab huv lub tebchaws nuav hab pum tej mob phem kws Yawmsaub tso kuas muaj. 23Puab yuav pum taag nrho lub tebchaws ua quav lawj faaj hab ua ntsev, nyob do cuas vem raug kub nyab, tsw muaj leejtwg cog tsw muaj ib yaam daabtsw tuaj, nroj tsuag kuj tsw tuaj, raug muab rhuav pov tseg yaam le Xauntoo hab Kaumaula hab lub moos Ama hab lub moos Xenpau‑i kws Yawmsaub chim hab npau tawg nwg muab rhuav pov tseg taag. 24Mas ib tsoom tebchaws suavdawg yuav has tas, “Ua caag Yawmsaub ua le ntawd rua lub tebchaws nuav? Nwg chim sab luj le nuav yog vem le caag?” 25Mas luas yuav teb tas, “Yog vem puab muab Yawmsaub kws yog puab tej laug tug Vaajtswv tej lug cog tseg tso pov tseg, yog tej lug kws thaus Yawmsaub coj puab tawm huv Iyi tebchaws lug nwg cog tseg rua puab. 26Puab ca le moog ua koom rua hab pe hawm luas tej daab kws puab tsw tau paub dua hab tsw yog Yawmsaub muab rua puab. 27Vem le hov Yawmsaub txujkev npau tawg txhad le tshwm plawg rua lub tebchaws nuav, txhad coj txhua lu lug tsawm foom kws sau ca rua huv phoo nuav lug raug. 28Yawmsaub muab puab dob hlo caag tawm huv puab lub tebchaws ua npau tawg hab chim quas nyov hab muab laim hlo moog rua lwm lub tebchaws zoo le naj nub nwgnuav.”
29Tej xwm kws tsw tau muab qha tshwm lug yeej yog peb tug Vaajtswv Yawmsaub le, tassws tej xwm kws tub muab qha tshwm lug yog peb le hab peb tej tub ki le moog ib txhws, sub peb txhad tau ua lawv le tej kevcai nuav txhua nqai huvsw.