29

Pơphrâo Glaĭ Tơlơi Pơgop

1Anai jing khul bruă khŏm ngă kiăng kơ djă̱ pioh tơlơi pơgop Yahweh pơđar laih kơ Môseh pơjing hăng ƀing Israel amăng čar Môab, jing tơlơi pơgop thim mŭt amăng tơlơi pơgop Yahweh hơmâo pơjing laih hăng ƀing Israel ƀơi čư̆ Hôrêb.
2Môseh iâu rai abih bang ƀing Israel laih anŭn laĭ kơ ƀing gơñu:
 Khul mơta ta pô hơmâo ƀuh laih abih bang tơlơi kli̱n khe̱ng Yahweh hơmâo ngă laih amăng čar Êjip laih anŭn kơ pơtao Pharaoh, kơ abih bang ƀing khua moa ñu wơ̆t hăng kơ abih ană plei amăng lŏn čar ñu.
3Hăng khul mơta ta pô yơh ƀing ta ƀuh khul tơlơi lông lăng, khul tơlơi gru mơyang laih anŭn tơlơi mơsêh mơyang anŭn. 4Samơ̆ truh kơ hrơi anai Yahweh ƀu brơi ôh kơ tơlơi pơmĭn gih thâo hluh laih anŭn kŏn brơi kơ khul mơta gih thâo ƀuh ƀôdah khul tơngia gih thâo hơmư̆ lơi. 5Ñu laĭ laih kơ ƀing gih tui anai, “Jăng jăi amăng pă̱pluh thŭn Kâo dui ba ƀing gih amăng tơdron ha̱r anai, khul ao gih ƀu phŏ hĭ ôh ƀơi ƀing gih, khul tơkhŏ sanđal gih kŏn răm hĭ lơi ƀơi khul tơkai gih. 6Kâo brơi kơ ƀing gih gơnam ƀơ̆ng yom hơjăn pơala kơ ƀañ tơpŭng, tơpai boh kơƀâo ƀôdah gơnam mơñum măt pơkŏn. Kâo ngă laih tơlơi anai, tui anŭn kiăng kơ ƀing gih dưi thâo krăn Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gih.”
7Tơdang ƀing ta truh pơ anih anai, Sihôn pơtao čar Hesbôn laih anŭn Ôg pơtao čar Basan tơbiă rai blah ƀing ta, samơ̆ ƀing ta blah dưi hĭ kơ ƀing gơñu. 8Ƀing ta mă lŏn čar gơñu laih anŭn brơi hĭ kơ kơnung djuai Reuben, kơnung djuai Gad laih anŭn sămkrah kơnung djuai Manasseh jing hĭ kŏng ngăn gơñu pô.
9Pơñen hăng đuaĭ tui bĕ khul boh hiăp amăng tơlơi pơgop anai, tui anŭn ƀing gih dưi đĭ kơyar amăng abih bang bruă gih ngă. 10Abih bang ƀing ta jing ƀing dŏ dơ̆ng hrơi anai ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ta: Ƀing khua djă̱ akŏ djuai ta, ƀing kŏng tha laih anŭn ƀing khua moa gih, laih anŭn ƀơi anăp abih bang ƀing đah rơkơi Israel pơkŏn dơ̆ng, 11hrŏm hăng ƀing ană bă laih anŭn ƀing bơnai ta, laih anŭn ƀing tuai hơdip amăng ƀing ta mơ̆n, jing ƀing blah djŭh hăng čơkŭng brơi ia kơ ƀing ta. 12Ƀing gih hlak dŏ dơ̆ng pơ anai tŭ ư kiăng djă̱ pioh tơlơi pơgop anai hăng Yahweh Ơi Adai ta, jing tơlơi pơgop Yahweh pơjing hăng ƀing gih hrơi anai hăng tơlơi ƀuăn rơ̆ng yơh, 13kiăng pơkơjăp hrơi anai ƀing gih jing ană plei Ñu, Ñu či jing Ơi Adai ta kar hăng Ñu ƀuăn laih hăng ƀing ta, laih anŭn Ñu ƀuăn rơ̆ng laih hăng ƀing ơi adon ta Abraham, Isa̱k laih anŭn Yakôb. 14Ñu pơjing tơlơi pơgop anai hăng tơlơi ƀuăn rơ̆ng, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hăng ƀing ta 15jing ƀing dŏ dơ̆ng pơ anai hrơi anai ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ta đôč ôh, samơ̆ ăt hăng abih bang ƀing ană tơčô ta aka hơmâo pơ anai hrơi anai mơ̆n.
16Ƀing gih pô thâo krăn hiư̆m ƀing ta hơdip laih amăng čar Êjip laih anŭn hiư̆m ƀing ta găn lu lŏn čar kơtuai jơlan ta rai pơ anai. 17Ƀing gih ƀuh laih ƀing gơñu kơkuh pơpŭ kơ gơnam hơƀak drak jing khul rup trah pơkra hăng kơyâo, pơtâo, amrăk laih anŭn mah. 18Khŏm pơrơđah bĕ anăm hơmâo ôh hlơi pô đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi, djuai ƀôdah kơnung djuai pă amăng ƀing gih hrơi anai hơmâo pran jua đuaĭ ataih mơ̆ng Yahweh Ơi Adai ta laih anŭn nao kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang kơnung djuai pơkŏn; tơdah hlơi pô ngă tui anŭn, tơlơi anŭn jing kar hăng akha amăng ƀing gih pơtơbiă rai ia akăm hơgŏm dưi pơdjai hrup hăng anŭn yơh.
19Tơdang mơnuih hrup hăng anŭn hơmư̆ khul boh hiăp ƀuăn rơ̆ng anai, ñu či bơni hiam ƀơi ñu pô laih anŭn pơmĭn pơgao amăng pran jua ñu tui anai, “Kâo či rơnŭk rơnua yơh wơ̆t tơdah kâo khŏm đuaĭ tui amăng jơlan kâo pô.” Tơlơi anai či ba rai tơlơi răm rai yơh ƀơi abih bang ƀing gih jing ƀing hơdip hơdơ̆ng hiam laih anŭn sat. 20Yahweh ƀu či pap brơi kơ pô anŭn ôh; tơlơi hil Ñu či tơbiă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu yơh. Abih bang tơlơi hơtŏm păh hơmâo čih laih amăng hră anai či lê̆ ƀơi pô anŭn laih anŭn Yahweh či lŏm hĭ anăn ñu mơ̆ng gah yŭ adai yơh. 21Yahweh či pioh hĭ ñu dŏ hơjăn mơ̆ng abih bang kơnung djuai Israel kiăng kơ pơrai hĭ, tui hăng abih bang tơlơi hơtŏm păh tơlơi pơgop hơmâo čih laih amăng Hơdrôm Hră Tơlơi Juăt anai.
22Ƀing ană tơčô gih amăng rơnŭk tơdơi laih anŭn ƀing tuai mơ̆ng lu anih lŏn ataih či ƀuh khul tơlơi răm rai prŏng lê̆ trŭn ƀơi anih lŏn anai wơ̆t hăng khul tơlơi ruă nuă Yahweh hơmâo pơruă hĭ laih anih lŏn anai. 23Abih bang đang hơma amăng lŏn čar anai či jing hĭ anih hơmâo lu hra, kơsum jing kar hăng apui ƀơ̆ng hông hang, ƀu thâo pla kŏn thâo čăt bluh đĭ laih anŭn ƀu hơmâo añăm tăm dưi čăt đĭ pơ anŭn ôh. Anih anŭn či hrup hăng tơlơi răm rai plei Sedôm laih anŭn Gomôrrah yơh, plei Admah laih anŭn Zebôyim, jing plei Yahweh pơrai hĭ laih amăng tơlơi hil hĭr hăr Ñu. 24Giŏng anŭn, abih bang ƀing lŏn čar či tơña tui anai, “Yua hơget Yahweh hơmâo ngă laih tơlơi anai kơ anih lŏn anŭn lĕ? Yua hơget tơlơi hil Ñu jing hĭ hĭr hăr prŏng anai lĕ?”
25Laih anŭn tơlơi laĭ glaĭ jing tui anai, “Anŭn jing yuakơ ană plei anai ƀu djă̱ pioh ôh tơlơi pơgop Yahweh, jing Ơi Adai ƀing ơi adon gơñu. Ñu pơjing laih tơlơi pơgop hăng ƀing gơñu tơdang Ñu ba tơbiă ƀing gơñu mơ̆ng čar Êjip. 26Ƀing gơñu wir đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Ơi Adai laih anŭn bon kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng, jing ƀing yang gơñu ƀu thâo krăn ôh, jing ƀing yang Yahweh ƀu kơčrâo brơi kơ ƀing gơñu kơkuh pơpŭ ôh. 27Tui anŭn yơh, tơlơi hil hĭr hăr Yahweh tơbiă rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng anih lŏn anai. Ñu brơi rai ƀơi anih anŭn abih bang tơlơi hơtŏm păh hơmâo čih laih amăng hră anai. 28Amăng tơlơi hil hĭr hăr prŏng yơh, Yahweh buč hĭ ƀing gơñu mơ̆ng anih lŏn gơñu laih anŭn puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu mŭt amăng lŏn pơkŏn, kar hăng tơlơi truh laih ră anai.”
29Đơđa khul tơlơi hơgŏm Yahweh Ơi Adai ta ƀu pơrơđah kơ ƀing ta ôh, samơ̆ đơđa khul tơlơi anŭn Ñu pơrơđah rơđah rơđo̱ng yơh kơ ƀing ta laih anŭn kơ ƀing ană tơčô ta hlŏng lar, kiăng kơ ƀing ta dưi đuaĭ tui abih bang boh hiăp amăng tơlơi juăt anai yơh.