2

Nyob tebchaws moj saab qhua

1Thaus hov peb txhad le tig rov moog rua huv tebchaws moj saab qhua taug txujkev kws moog rua Havtxwv Lab lawv le Yawmsaub tau has rua kuv lawd. Peb txhad moog zos lub roob Xe‑i ntau nub. 2Mas Yawmsaub txhad has rua kuv tas, 3“Mej tub zos tebchaws toj sab Xe‑i nuav ntev txaus lawm. Koj ca le tig hlo moog rua saab peg. 4Mas koj has rua cov pejxeem tas, ‘Mej tub yuav hlaa mej cov kwvtij lub tebchaws kws yog Exau tej tub ki kws nyob huv Xe‑i. Puab yuav ntshai mej, vem le nuav mej yuav tsum ceev faaj. 5Mej tsw xob ua rog rua puab vem kuv tsw pub puab lub tebchaws rua mej, txawm yog ib nyuas qhov aav daav le lub xwb taw tsuj los kuv tsw pub rua mej, tsua qhov kuv tub muab hlo lub roob Xe‑i hov pub rua Exau yuav ua nwg tug lawm. 6Mej yuav tsum muab nyaj yuav puab le mov noj txhad tau noj hab muab nyaj yuav puab le dej txhad tau dej haus.’ ” 7Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tub foom koob moov rua txhua yaam num kws mej txhais teg tau ua. Nwg paub txujkev kws mej tau moog huv lub nam tuam tebchaws moj saab qhua nuav. Tau plaub caug xyoo mej tug Vaajtswv Yawmsaub tub nrug mej nyob mas mej tub tsw tu ncua ib yaam daabtsw le. 8Mas peb ca le sawv kev moog zos hlo peb cov kwvtij kws yog Exau tej tub ki kws nyob huv Xe‑i. Peb tawm ntawm txujkev Alanpa kws moog ntawm Elab hab Exi‑oo Kenpaw, hab peb zos taug txujkev kws moog rua tebchaws moj saab qhua Mau‑a.
9Mas Yawmsaub has rua kuv tas, “Koj tsw xob zwg cov Mau‑a, tsw xob ua rog rua puab tsua qhov kuv yeej yuav tsw muab puab lub tebchaws ib nyuas qhov rua koj yuav ua koj tug vem kuv tub muab tebchaws A hov rua Lauj caaj ceg yuav ua puab tug lawm.” 10(Lub tebchaws hov thau u cov tuabneeg Emi nyob. Puab yog cov tuabneeg kws luj hab coob heev hab sab ib yaam nkaus le cov tuabneeg Anaj. 11Cov tuabneeg nuav muaj dua ib lub npe hu ua Lefa‑i ib yaam le hu cov Anaj, tassws cov Mau‑a hu puab cov nuav ua Emi. 12Thau u cov Hauli kuj nyob huv Xe‑i tassws Exau caaj ceg lawv puab tswv hab muab puab ua puam tsuaj taag hab lug nyob puab lub chaw, ib yaam nkaus le cov Yixayee ua rua lub tebchaws kws Yawmsaub pub rua puab yuav ua puab tug.) 13“Nwgnuav koj ca le sawv kev hlaa lub haav dej Xelej.” Peb txhad hlaa lub haav dej Xelej.
14Suav txwj thaus peb tawm ntawm Khante Npania lug txug thaus peb hlaa lub haav dej Xelej hov yog peb caug yim xyoo moog txug thaus cov txwvneej kws ua tau rog huv tam tuabneeg hov tuag taag huvsw rua huv zog lawm, lawv le Yawmsaub tau twv rua puab lawm. 15Yeej yog Yawmsaub txhais teg tawm tsaam puab ua rua puab puam tsuaj huv zog taag moog txug thaus ua rua puab pluj taag huvsw lawm.
16Thaus cov txwvneej kws ua tau rog hov tuag pluj taag huv cov pejxeem lawd, 17Yawmsaub txhad has rua kuv tas, 18“Nub nua koj yuav hlaa Mau‑a lub tebchaws ntawm A moog. 19Mas thaus koj moog txug cov Aamoo nrwm teb, tsw xob zwg puab tsw xob ua rog rua puab tsua qhov kuv yeej yuav tsw muab cov Aamoo lub tebchaws ib nyuas qhov rua koj yuav ua koj tug vem yog kuv tub muab lub tebchaws nuav rua Lauj caaj ceg yuav ua puab tug lawm.” 20(Luas suav tas lub tebchaws hov yog cov Lefa‑i le tebchaws. Yaav thau u cov tuabneeg Lefa‑i nyob hov ntawd, tassws cov Aamoo hu cov Lefa‑i ua Xaaxumi. 21Cov tuabneeg hov luj hab coob heev hab sab ib yaam nkaus le cov Anaj, tassws Yawmsaub tau muab puab ua puam tsuaj taag rua ntawm cov Aamoo xubndag mas cov Aamoo txhad txeeb tau puab lub tebchaws hab lug nyob puab lub chaw, 22ib yaam nkaus le Yawmsaub tub paab Exau caaj ceg kws nyob Xe‑i thaus Yawmsaub ua rua cov Hauli puam tsuaj taag ntawm puab hauv ntej, mas Exau caaj ceg txhad le txeeb tau cov Hauli tebchaws hab lug nyob puab lub chaw lug txug naj nub nwgnuav. 23Cov tuabneeg Avi kws nyob tej zej zog moog txug ncua Kaxa, mas cov tuabneeg Khathauli kws tuaj Khathau kuj muab puab ua puam tsuaj taag hab lug nyob puab lub chaw.) 24“Koj ca le sawv kev moog hlaa tug dej Anoo. Saib maj, kuv tub muab Hesanpoo tug vaajntxwv Xihoo kws yog tuabneeg Amaulai hab nwg lub tebchaws rua huv koj txhais teg lawm. Koj ca le chiv txeeb lub tebchaws hov hab ua rog rua nwg. 25Nub nua kuv yuav chiv ua rua ib tsoom tuabneeg huv qaab ntuj nuav raag hab ntshai mej. Puab yuav nov xuv txug mej mas yuav ntshai tshee quas nyo hab txhawj kawg le.”

Cov Yixayee kov yeej Xihoo

26Mas kuv txhad le khaiv tuabneeg xaa xuv huv tebchaws moj saab qhua Khentemau moog cuag Hesanpoo tug vaajntxwv Xihoo moog has ib lu lug tshaav ntuj rua nwg tas, 27“Thov ca kuv hlaa koj lub tebchaws. Kuv yuav taug txuj nam kev hlub xwb tsw tig moog rua saab xws lossws saab phem le. 28Thov koj muag zaub mov rua kuv hab yuav kuv tej nyaj sub kuv txhad tau mov noj. Thov koj muag dej rua kuv hab yuav kuv tej nyaj sub kuv txhad tau dej haus. Thov koj ca kuv xuas kwtaw hlaa koj lub tebchaws moog xwb, 29ib yaam le Exau caaj ceg kws nyob huv Xe‑i hab ib yaam le cov Mau‑a kws nyob huv A tebchaws tau ca kuv hlaa puab tebchaws lawm, moog txug thaus kuv hlaa tug dej Yalatee moog rua huv lub tebchaws kws Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv pub rua peb.” 30Tassws Hesanpoo tug vaajntxwv Xihoo tsw kheev ca peb hlaa nwg lub tebchaws, tsua qhov mej tug Vaajtswv Yawmsaub tau ua rua nwg sab luj sab tawv, sub txhad muab tau nwg rua huv mej txhais teg yaam le naj nub nwgnuav.
31Mas Yawmsaub has rua kuv tas, “Saib maj, kuv tub chiv muab Xihoo hab nwg lub tebchaws rua koj lawm. Ca le nqeg teg hlo moog txeeb lub tebchaws hov lug nyob ua mej tug.” 32Mas Xihoo hab nwg cov tub rog suavdawg txawm tuaj ua rog rua peb ntawm Yahaj. 33Mas Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv muab nwg rua peb mas peb txhad ntaus yeej nwg hab nwg cov tub hab nwg cov tuabneeg huvsw. 34Thaus hov peb txhad txeeb tau nwg tej moos huvsw hab peb muab txhua lub moos hov ua kuas puam tsuaj taag, muab cov txwvneej cov quaspuj cov mivnyuas ua puam tsuaj taag huvsw tsw tseg ib tug le. 35Tassws tej tsaj txhu hab tej hov txhua chaw huv tej moos kws peb ntaus tau hov peb coj lug ua peb tug. 36Txwj nrho Alau‑aw kws nyob ntug haav Anoo hab txwj ntawm lub moos kws nyob huv lub haav hov moog txug ncua lub moos Kile‑a, mas tsw muaj ib lub moos ruaj khov kws tiv tau peb. Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv tub muab huvsw rua huv peb txhais teg lawm. 37Tassws mej tsw tau moog ze cov Aamoo lub tebchaws, mej tsw moog ze ntug dej Yanpo hab tsw moog ze tej moos kws nyob peg toj sab hab tsw moog rua tej chaw kws Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv txwv tsw pub peb moog.