2

Yiem Deic-Bung-Huaang Nyei Hnyangx-Daauh

1Yiem gau, mbuo ziouc daaux sin nzuonx deic-bung-huaang, yangh mingh Koiv-Siqv wuov diuh jauv hnangv Ziouv mbuox yie zoux nor. Mbuo longc ziangh hoc ndaauv nyei youh jienv gan Se^i Mbong mingh.
2Zoux gau, Ziouv mbuox yie, 3“Meih mbuo youh mingh youh daaih yiem naaiv mbong zaangc nyei dorngx lauh aqv, gaux aqv. Daaux sin yangh baqv bung maengx mingh aqv. 4Oix zuqc mbuox baeqc fingx, ‘Meih mbuo nyei gorx-youz, Esaau nyei zeiv-fun, yiem Se^i Deic. Meih mbuo yaac oix zuqc yangh ninh mbuo nyei gapv-jaaix jiex. Ninh mbuo oix gamh nziex meih mbuo, mv baac meih mbuo zungv oix zuqc faix fim. 5Maiv dungx caux ninh mbuo mborqv jaax. Ninh mbuo nyei ndau, liemh yietc norm zaux-benv caaiv nyei dorngx, yie yaac maiv bun meih mbuo, weic zuqc yie zorqv Se^i Mbong jiu bun Esaau mi'aqv. 6Meih mbuo oix zuqc longc nyaanh tengx ninh mbuo maaiz ga'naaiv nyanc, yaac longc nyaanh tengx ninh mbuo maaiz wuom hopv.’+”
7Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ceix fuqv meih mbuo longc buoz zoux nyei nyungc-nyungc gong. Meih mbuo jiex domh deic-bung-huaang ninh yaac goux jienv meih mbuo. Naaiv deix feix ziepc hnyangx gu'nyuoz, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, caux meih mbuo yiem. Meih mbuo yaac maiv caa haaix nyungc.
8Mbuo ziouc jiex mbuo nyei gorx-youz, Esaau nyei zeiv-fun, yiem nyei dorngx, yiem Se^i Mbong wuov, aengx cuotv Aa^laa^mbaa Deic-Bung-Huaang nyei jauv, dongh yiem Elatv caux E^si^on Ge^mbe faaux wuov diuh jauv, hungx jienv Mo^apc Deic-Bung-Huaang mingh.
9Ziouv aengx mbuox yie, “Maiv dungx cuoqv Mo^apc Mienh yaac maiv dungx caux ninh mbuo mborqv jaax weic zuqc yie maiv bun yietc deix ninh mbuo nyei ndau meih mbuo. Yie zorqv Aan Zingh bun Lotv nyei zeiv-fun, benx ninh mbuo nyei buonc mi'aqv.”
10(Zinh ndaangc maaih Emim Mienh yiem wuov norm dorngx, se yietc fingx camv nyei mienh, youc hlo youc hlang hnangv Aanaakv Mienh. 11Naaiv deix Emim Mienh yaac hnangv Aanaakv Mienh nor. Mienh funx ninh mbuo zoux Le^faa^im Mienh, mv baac Mo^apc Mienh heuc ninh mbuo zoux Emim Mienh. 12Zinh ndaangc Holi Mienh yiem Se^i Deic mv baac Esaau nyei zeiv-fun zunc ninh mbuo cuotv, mietc jienv ninh mbuo mingh ziouc yiem jienv ninh mbuo nyei deic-bung hnangv I^saa^laa^en Mienh yiem Ziouv jiu bun ninh mbuo nyei deic-bung wuov nor.)
13Ziouv gorngv, “Oix zuqc cuotv jauv jiex Zeletv Horngz.” Yie mbuo ziouc jiex Zeletv Horngz mi'aqv.
14Yiem mbuo cuotv Kaa^ndetc Mbaanie taux jiex liuz Zeletv Horngz longc ziangh hoc faah ziepc betv hnyangx, zuov yiem ciangv haih zoux duqv baeng mborqv jaax wuov doic mienh daic nzengc ziux Ziouv houv nyei waac. 15Se Ziouv ganh zoux bun naaiv deix yiem ciangv nyei mienh taux ninh mbuo zuqc mietc nzengc.
16Hnangv naaic, zuov yiem zuangx mienh gu'nyuoz haih zoux duqv baeng naaiv deix mienh daic nzengc, 17nqa'haav Ziouv gorngv mbuox yie, 18“Ih hnoi meih mbuo oix zuqc yangh Aan Zingh jiex Mo^apc nyei gapv-jaaix. 19Meih mbuo jiex taux Ammon Mienh nyei deic maiv dungx cuoqv ninh mbuo yaac maiv dungx caux ninh mbuo mborqv jaax weic zuqc yie maiv zorqv yietc deix Ammon Mienh nyei ndau bun meih mbuo. Naaiv norm deic-bung yie jiu bun Lotv nyei zeiv-fun benx ninh mbuo nyei buonc mi'aqv.”
20(Naaiv norm deic-bung se funx benx Le^faa^im Mienh nyei deic-bung weic zuqc zinh ndaangc ninh mbuo yiem jiex, mv baac Ammon Mienh heuc ninh mbuo zoux Samx^sum^mim Mienh. 21Ninh mbuo zoux yietc fingx camv nyei, youc hlo youc hlang hnangv Aanaakv Mienh nor. Mv baac Ziouv yiem Ammon Mienh nyei wuov ndaangc maengx mietc naaiv deix Samx^sum^mim Mienh. Ammon Mienh ziouc nzaeng ninh mbuo nyei deic-bung aengx yiem njiec. 22Ziouv yaac fih hnangv nyei yiem Esaau nyei zeiv-fun nyei wuov ndaangc maengx mietc Holi Mienh. Esaau nyei zeiv-fun ziouc nzaeng duqv wuov norm deic-bung yiem njiec taux ih jaax hnoi. 23Apc^wim Mienh yiem naamh bung njiec taux Gaasaa Zingh mbu'ndongx nyei fiuv-laangz. Aengx maaih yiem Kelitv Koiv-Nzou daaih nyei mienh mietc nzengc ninh mbuo ziouc bieqc mingh yiem jienv.)
24Ziouv aengx mbuox mbuo, “Oix zuqc cuotv jauv jiex Aannon Horngz. Yie zorqv Aa^mo^lai Mienh, Hetv^mbon Zingh nyei Si^honx Hungh, caux ninh nyei deic-bung jiu bun meih mbuo. Meih mbuo oix zuqc jiez gorn caux ninh mbuo mborqv jaax, caangv ninh mbuo nyei deic-bung. 25Yiem ih hnoi mingh yie oix bun lungh ndiev maanc fingx gamh nziex haic meih mbuo, zungv haiz hnyouv waaic nzengc. Mienh yietv haiz gorngv taux meih mbuo nyei jauv-louc nor, ninh mbuo gamh nziex, sin zinx, nzauh duqv kouv haic.”

I^saa^laa^en Mienh Mborqv Hingh Si^honx Hungh

(Beiv mangc Saauv Mienh 21:21-30)

26Yiem Ke^nde^motv Deic-Bung-Huaang yie paaiv mienh mingh Hetv^mbon Zingh nyei Si^honx Hungh, caux ninh gorngv baengh orn nyei waac, 27“Tov bun yie mbuo jiex meih nyei deic-bung. Yie mbuo kungx yangh domh jauv jiex hnangv, maiv mingh zaaix, maiv mingh mbiaauc. 28Tov maaic ga'naaiv bun yie mbuo nyanc, maaic wuom bun yie mbuo hopv, longc yie mbuo nyei nyaanh. Yie mbuo kungx tov meih bun yie mbuo yangh jauv jiex hnangv, 29hnangv yiem Se^i Deic, Esaau nyei zeiv-fun caux yiem Aan Zingh nyei Mo^apc Mienh bun yie mbuo jiex wuov nor, taux yie jiex Jor^ndaen Ndaaih bieqc Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun yie mbuo nyei deic-bung.” 30Mv baac Hetv^mbon Zingh nyei Si^honx Hungh maiv kangv bun mbuo yangh ninh nyei deic-bung jiex, weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zoux bun Si^honx Hungh nyei hnyouv ngaengc, maiv kangv muangx, weic zorqv ninh jiu bun yiem meih mbuo nyei buoz-ndiev hnangv ih jaax hnoi nor.
31Wuov zanc Ziouv mbuox yie, “Mangc maah! Yie zorqv Si^honx Hungh caux ninh nyei deic-bung jiu bun meih mbuo. Oix zuqc bieqc mingh gunv aengx yiem njiec benx meih mbuo nzipc nyei buonc.”
32Si^honx Hungh caux ninh nyei zuangx baeng cuotv daaih yiem Yaa^haatv Zingh caux mbuo mborqv jaax. 33Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, zorqv ninh jiu bun yiem mbuo nyei buoz-ndiev. Mbuo ziouc mborqv hingh Si^honx Hungh caux ninh nyei zuangx baeng. 34Wuov zanc mbuo caangv nzengc ninh mbuo nyei norm-norm zingh mietc nzengc, liemh ninh mbuo nyei m'jangc m'sieqv caux fu'jueiv. Maiv liouh yietc dauh. 35Mv baac saeng-kuv caux yiem norm-norm zingh caangv daaih nyei ga'naaiv mbuo dorh mingh liouh jienv benx mbuo ganh nyei. 36Yiem Aannon Horngz ga'hlen nyei Aa^lo^e Zingh caux yiem Aannon Horngz gu'nyuoz wuov norm zingh mingh taux Gi^le^aatc, maiv maaih yietc norm zingh laatc hlang jiex ndaangc mbuo mborqv maiv duqv. Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, zorqv naaiv deix yietc zungv zingh jiu bun mbuo. 37Mv baac ziux Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, hatc nyei waac, mbuo maiv mingh fatv Ammon Mienh nyei gapv-jaaix nyei haaix norm dorngx, se maiv gan Yapv^mborkc Ndaaih hlen nyei yietc zungv ndau caux mbong zaangc dorngx nyei zingh.