2

Tơlơi Đuaĭ Hyu Amăng Tơdron Ha̱r

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdơi kơ anŭn ƀing ta wơ̆t glaĭ hăng anăp nao pơ tơdron ha̱r kơtuai jơlan nao pơ Rơsĭ Mriah tui hăng Yahweh hơmâo kơčrâo brơi kơ kâo laih. Sui biă mă ƀing ta đuaĭ hyu jum dar bŏl čư̆ tring Seir anŭn.
2Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo, 3“Ƀing gih hơmâo đuaĭ hyu jum dar bŏl čư̆ anai sui laih, ră anai nao gah dư̱r bĕ. 4Pơtă bĕ kơ ƀing mơnuih anai tui anai: Ƀing gih jĕ či găn guai čar ayŏng adơi gih ƀing kơnung djuai Esâo, jing ƀing hơdip amăng tring Seir. Ƀing gơñu či huĭ kơ ƀing gih, samơ̆ khŏm răng bĕ. 5Anăm čuih ƀing gơñu kiăng kơ pơblah ôh, yuakơ Kâo ƀu či brơi kơ ƀing gih anih lŏn gơñu ôh wơ̆t tơdah kơnơ̆ng anih kiăng pioh tơkai gih đôč. Kâo hơmâo brơi laih kơ Esâo anih tring čư̆ Seir anai jing anih čar gơñu pô. 6Ƀing gih khŏm kla prăk yơh kơ gơnam ƀơ̆ng ƀing gih ƀơ̆ng laih anŭn kơ ia ƀing gih mơñum amăng čar ƀing gơ̆.”
7Yahweh Ơi Adai gih či bơni hiam kơ ƀing gih amăng abih bang bruă ƀing gih mă. Ñu hơmâo wai lăng laih ƀing gih tơdang ƀing gih đuaĭ hyu amăng tơdron ha̱r hông hang anŭn. Pă̱pluh thŭn anai Yahweh hơmâo dŏ hrŏm hăng ƀing gih, laih anŭn ƀing gih ƀu kơƀah hơget gĕt ôh.
8Tui hăng Ơi Adai pơtă, ƀing ta rơbat găn hĭ tring Seir, jing anih ƀing ayŏng adơi ta kơnung djuai Esâo hơdip. Ƀing ta đuaĭ mơ̆ng jơlan rai mơ̆ng anih Êlat hăng Êziôn Geber amăng tring Arabah, laih anŭn rơbat nao kơtuai jơlan amăng tơdron ha̱r Môab.
9Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo, “Anăm pơruă ƀing Môab ƀôdah pơčuih hăng ƀing gơñu kiăng kơ pơblah ôh, yuakơ Kâo ƀu či brơi ôh anih lŏn gơñu kơ ƀing gih. Kâo hơmâo brơi laih anih Ar kơ kơnung djuai Lot jing kŏng ngăn gơñu.”
10Hlâo kơ ƀing Môab dŏ amăng čar Môab, hơmâo sa kơnung djuai lu laih anŭn kơtang, prŏng glông hrup hăng ƀing djuai Anak mơ̆n hơdip pơ anŭn. 11Hrup hăng ƀing djuai Anak mơ̆n, arăng yap ƀing gơñu jing kơnung djuai mơnuih Repha, samơ̆ ƀing Môab iâu ƀing gơñu jing ƀing Em. 12Ƀing djuai Hôri hơdip pơ tring Seir hlâo adih, samơ̆ ƀing kơnung djuai Esâo puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu. Ƀing gơñu pơrai hĭ ƀing Hôri laih anŭn dŏ amăng anih gơñu anai, kar hăng ƀing Israel ngă laih amăng anih lŏn Yahweh brơi laih kơ ƀing gơñu jing hĭ kŏng ngăn gơñu.
13Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Giŏng anŭn, Yahweh laĭ, “Ră anai tơgŭ bĕ laih anŭn găn bĕ dơnung Zered anai.” Tui anŭn, ƀing ta rơbat găn hĭ dơnung anai.
14Mơ̆ng hrơi ƀing ta đuaĭ mơ̆ng anih Khades-Barnea tơl ƀing ta găn hĭ dơnung Zered anai jing klâopluh-sapăn thŭn. Truh mông anŭn, abih bang ƀing nao pơblah amăng rơnŭk anŭn hơmâo rơngiă hĭ abih laih mơ̆ng ƀing ană plei tui hăng Yahweh hơmâo asăt laih hăng ƀing gơñu. 15Yahweh ăt pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu tơl Ñu hơmâo pơrai hĭ laih abih bang ƀing pơkơdơ̆ng anŭn mơ̆ng ƀing ană plei Israel.
16Tui anŭn, tơdang ƀing tơhan pơblah hơnăl tuč anŭn amăng ƀing mơnuih tơgŭ pơkơdơ̆ng hơmâo djai hĭ abih laih, 17Yahweh pơhiăp hăng kâo, 18“Hrơi anai ƀing gih či găn jĕ plei pơnăng Ar amăng guai čar Môab. 19Tơdang ƀing gih mŭt nao pơ anih lŏn ƀing Ammôn, anăm pơruă ƀing gơñu ƀôdah pơčuih hăng ƀing gơñu nao kơ tơlơi blah ôh, yuakơ Kâo ƀu či brơi ôh kơ ƀing gih anih lŏn lŏm kơ ƀing Ammôn. Kâo hơmâo brơi laih anih lŏn anai jing kŏng ngăn kơ ƀing kơnung djuai Lot.”
20Hlâo kơ ƀing Ammôn dŏ hơdip pơ anih lŏn anai, ƀing Repha dŏ pơ anai laih anŭn arăng yap ƀing gơñu jing ƀing Repha, samơ̆ ƀing Ammôn iâu ƀing gơñu jing ƀing Zamzum. 21Ƀing gơñu jing ƀing djuai mơnuih lu laih anŭn kơtang, laih anŭn prŏng glông hrup hăng ƀing djuai Anak. Yahweh pơrai hĭ ƀing Repha laih anŭn ƀing Ammôn puh pơđuaĭ hĭ ƀing anŭn laih anŭn dŏ hơdip amăng anih gơñu anai. 22Yahweh hơmâo ngă laih kar hăng anŭn mơ̆n kơ ƀing kơnung djuai Esâo tơdang Ñu pơrai hĭ ƀing Hôri mơ̆ng tring Seir. Ƀing gơñu puh pơđuaĭ hĭ djuai Hôri anŭn laih anŭn hơmâo hơdip amăng anih lŏn djuai Hôri hlŏng truh kơ ră anai. 23Hlâo adih ƀing Awơ hơdip amăng khul plei pla ataih jing amăng plei pơnăng Gaza, samơ̆ ƀing Khaptôr tơbiă rai mơ̆ng anih Khaptôr pơrai hĭ ƀing gơñu laih anŭn dŏ hơdip amăng anih gơñu.

Tơlơi Dưi Hĭ Kơ Sihôn Pơtao Plei Pơnăng Hesbôn

24Yahweh pơtă kơ kâo dơ̆ng tui anai, “Tơbiă nao bĕ laih anŭn găn anih hơnŏh ia Arnôn. Anai nê, Kâo hơmâo jao laih Sihôn mơnuih Amôr jing pơtao plei pơnăng Hesbôn amăng tơngan gih wơ̆t hăng lŏn čar ñu mơ̆n. Čơdơ̆ng mă tŭ anih lŏn ñu bĕ laih anŭn pơblah hăng ƀing gơñu. 25Ƀơi hrơi anai Kâo či brơi abih bang lŏn čar ƀơi lŏn tơnah anai huĭ bra̱l hăng huĭ hyưt kơ ƀing gih yơh. Ƀing gơñu či hơmư̆ khul tơlơi ră ruai kơ ƀing gih laih anŭn či tơtư̆ djhir djhar hăng rŭng răng yuakơ ƀing gih yơh.”

Ƀing Israel Blah Dưi Hĭ Kơ Pơtao Sihôn

(Yap 21:21-30)

26Giŏng anŭn, čơdơ̆ng mơ̆ng tơdron ha̱r Kedemôt yơh, Kâo mơit rai ƀing laĭ pơthâo kơ Sihôn pơtao plei pơnăng Hesbôn; ƀing gơñu yua tơlơi pơrơno̱m kiăng pơhiăp hăng pơtao anai tui anai, 27“Brơi ƀing gơmơi rơbat găn guai čar ih bĕ. Ƀing gơmơi či nao ƀơi jơlan phŭn; ƀing gơmơi ƀu či wir nao gah hơnuă ƀôdah gah ieo ôh. 28Sĭ bĕ kơ ƀing gơmơi gơnam ƀơ̆ng laih anŭn ia mơñum laih anŭn ƀing gơmơi či kla pơkă djơ̆ hăng nua prăk amrăk gơmơi yơh. Kơnơ̆ng brơi ƀing gơmơi rơbat găn đôč, 29hrup hăng ƀing kơnung djuai Esâo jing ƀing hơdip amăng tring Seir adih laih anŭn hrup hăng ƀing Môab jing ƀing hơdip amăng plei pơnăng Ar, hơmâo ngă laih kơ ƀing gơmơi. Brơi bĕ ƀing gơmơi rơbat găn hĭ anih lŏn ih tơl ƀing gơmơi găn hĭ krong Yurdan kiăng mŭt amăng anih lŏn Yahweh Ơi Adai gơmơi hơmâo brơi laih kơ ƀing gơmơi.” 30Samơ̆ Sihôn pơtao plei pơnăng Hesbôn hơngah hĭ hăng ƀu brơi ƀing ta rơbat găn ôh, yuakơ Yahweh Ơi Adai ta hơmâo ngă kơ jua bơngăt ñu kơpĭl laih anŭn pran jua ñu khăng. Tui anŭn, Yahweh jao hĭ ñu amăng tơngan gih, kar hăng Ñu hơmâo ngă laih ră anai.
31Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo, “Anai nê, Kâo čơdơ̆ng jao hĭ laih Sihôn hăng lŏn čar ñu kơ ƀing gih. Ră anai čơdơ̆ng nao blah juă hăng tŭ mă lŏn ñu bĕ.”
32Tơdang Sihôn laih anŭn abih bang ling tơhan ñu tơbiă rai bưp ƀing ta amăng tơdron blah jĕ plei pơnăng Yahaz, 33Yahweh Ơi Adai ta jao hĭ ƀing gơñu kơ ƀing ta, tui anŭn ƀing ta pơrai hĭ ñu, hrŏm hăng ƀing ană đah rơkơi ñu laih anŭn abih bang ling tơhan ñu mơ̆n. 34Hlak anŭn ƀing ta ăt pơrai hĭ abih bang plei pla ñu hrŏm hăng abih bang ƀing đah rơkơi, ƀing đah kơmơi laih anŭn ƀing ană bă plei pla anŭn mơ̆n. Ƀing ta ƀu pioh glaĭ hlơi pô dŏ hơdip ôh. 35Samơ̆ ƀing ta mă tŭ tơpul hlô mơnơ̆ng laih anŭn dram gơnam sua mă mơ̆ng khul plei pla anŭn kơ ta pô. 36Ƀing ta ngă tơlơi anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng plei pơnăng Arôêr ƀơi akiăng hơnŏh ia Arnôn, laih anŭn mơ̆ng plei ƀơi hơnŏh ia anŭn, ataih gah dư̱r truh pơ anih lŏn Gilead, yuakơ ƀu hơmâo ôh plei pă hơmâo pơnăng jing kơtang hloh kơ ƀing ta. Yahweh Ơi Adai ta jao laih abih bang ƀing gơñu kơ ƀing ta. 37Samơ̆ tui hăng tơlơi Yahweh Ơi Adai ta pơđar, ƀing gih ƀu juă mŭt ôh ƀơi anih lŏn ƀing Ammôn, ƀôdah anih lŏn kơtuai ha̱ng ia Yabbôk, kŏn juă mŭt amăng anih jum dar khul plei amăng khul bŏl čư̆ lơi.