2

Thŭn Dôk Hlăm Kdrăn Tač

1 “Snăn drei wir kơ tluôn leh anăn hiu hlăm kdrăn tač phă Êa Ksĭ Hrah tui si Yêhôwa hưn leh kơ kâo; leh anăn êjai lu hruê drei dar čư̆ Sêir. 2Leh anăn Yêhôwa lač kơ kâo, 3‘Man leh diih dar čar čư̆ anei; wir bĕ phă dưr. 4 Mtă kơ phung ƀuôn sang, Diih giăm găn čar phung ayŏng adei diih phung anak čô Êsâo, phung dôk hlăm čar Sêir; leh anăn diñu srăng huĭ kơ diih. Snăn răng bĕ diih, 5đăm bi blah hŏng diñu ôh; kyuadah kâo amâo srăng brei ôh kơ diih sa kdrêč lăn diñu, hơăi, wăt anôk kơ plă jơ̆ng diih juă, kăn rei, kyuadah kâo brei leh čư̆ Sêir jing ngăn dưn kơ Y-Êsâo. 6Diih srăng blei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mơ̆ng diñu hŏng prăk, snăn diih dưi ƀơ̆ng huă; leh anăn diih srăng blei mơh êa mơ̆ng diñu hŏng prăk, snăn diih dưi mnăm. 7Kyuadah Yêhôwa Aê Diê ih hơêč hmưi klei jăk jĭn leh kơ ih hlăm jih jang bruă kngan ih ngă. Ñu thâo kral leh klei ih hiu găn kdrăn tač prŏng anei; êjai pă pluh thŭn anei Yêhôwa Aê Diê ih dôk mbĭt hŏng ih leh; ih amâo kƀah sa mnơ̆ng ôh.’ 8Snăn drei hlŏng nao, đuĕ mơ̆ng phung ayŏng adei drei phung anak êkei Êsâo, phung dôk hlăm čar Sêir, đuĕ mơ̆ng êlan tlung Araƀah mơ̆ng Êlat leh anăn Êsiôn-Gêber,
 Tơdah drei wir leh anăn nao phă kdrăn tač čar Môap,
9 Yêhôwa lač leh kơ kâo, ‘Đăm bi kdơ̆ng hŏng phung Môap amâodah bi blah hŏng diñu ôh, kyuadah kâo amâo srăng brei kơ ih ôh sa kdrêč lăn diñu jing dŏ ih, kyuadah kâo brei leh ƀuôn Ar jing dŏ kơ phung anak čô Lot.’ 10(Phung Êmim dôk tinăn êlâo, jing sa phung ƀuôn sang prŏng leh anăn lu, dlông awan msĕ si phung Anakim; 11msĕ si phung Anakim arăng thâo kral diñu hŏng anăn Rêphaim, ƀiădah phung Môap pia kơ diñu Êmim. 12Phung Hôrit msĕ mơh dôk mphŭn dô hlăm čar Sêir, ƀiădah phung anak čô Êsâo suôt hĕ digơ̆, bi rai hĕ digơ̆ mơ̆ng ti anăp diñu, leh anăn dôk ti anôk digơ̆; msĕ si phung Israel ngă leh kơ čar jing dŏ diñu, ala čar Yêhôwa brei leh kơ diñu). 13‘Ară anei, kgŭ găn bĕ hnoh êa Sêret.’ Snăn drei găn hnoh êa Sêret. 14 Boh sui drei đuĕ mơ̆ng Kadês-Barnêa tơl drei găn êa hnoh Sêret mâo leh tlâo pluh sa păn thŭn, tơl jih ênuk anăn, phung êkei bi blah rai tuč leh mơ̆ng wăl, tui si Yêhôwa kat asei leh. 15Kyuadah sĭt nik kngan Yêhôwa bi kdơ̆ng hŏng diñu čiăng bi rai diñu mơ̆ng wăl tơl diñu rai tuč jih.
16Snăn tơdah jih jang phung êkei bi blah rai tuč leh anăn djiê leh mơ̆ng krah phung ƀuôn sang, 17Yêhôwa lač kơ kâo, 18‘Hruê anei ih srăng găn knông lăn čar Môap ti ƀuôn Ar; 19 leh anăn tơdah ih truh giăm knông phung anak čô Amôn, đăm bi kdơ̆ng kơ diñu amâodah bi blah hŏng diñu ôh, kyuadah kâo amâo srăng brei kơ ih ôh sa kdrêč čar phung anak čô Amôn jing dŏ ih, kyuadah kâo brei leh čar anăn kơ phung anak čô Lot jing dŏ diñu.’ 20(Čar anăn msĕ mơh arăng thâo jing čar phung Rêphaim; phung Rêphaim dôk tinăn mphŭn dô, ƀiădah phung Amôn pia kơ diñu Samsumim, 21sa phung ƀuôn sang prŏng leh anăn lu, dlông awan msĕ si phung Anakim; ƀiădah Yêhôwa bi rai diñu ti anăp phung Amôn; leh anăn phung Amôn suôt diñu leh anăn dôk hlăm anôk diñu; 22msĕ si Yêhôwa ngă brei leh kơ phung anak čô Êsâo, phung dôk hlăm čar Sêir, tơdah ñu bi rai phung Hôrit ti anăp digơ̆, leh anăn digơ̆ suôt phung Hôrit leh anăn dôk hlăm anôk phung Hôrit truh ti hruê anei. 23Bi kơ phung Awim, phung dôk hlăm ƀuôn đơ điêt truh ti ƀuôn Gasa, phung Kaptôrim, phung kbiă mơ̆ng čar Kaptôr, bi rai diñu leh anăn dôk hlăm anôk diñu). 24‘Kgŭ bĕ, leh anăn đuĕ nao găn tlung Arnôn; nĕ anei kâo jao leh hlăm kngan ih Y-Sihôn, sa čô Amôrit, mtao ƀuôn Hêsbôn, leh anăn čar ñu. Dơ̆ng mă bĕ leh anăn bi blah hŏng ñu. 25Hruê anei kâo srăng dơ̆ng brei klei arăng hyưt leh anăn huĭ kơ ih truh kơ phung ƀuôn sang dôk ti gŭ jih adiê, phung srăng hmư̆ klei arăng yăl dliê kơ ih, srăng ktư̆ yơ̆ng leh anăn dlưh ai tiê kyua ih.’ ”

Phung Israel Dưi Hŏng Y-Sihôn

(KYap 21:21-30)

26“Snăn kâo tiŏ nao mơ̆ng kdrăn tač Kêdêmôt phung hưn kơ Y-Sihôn mtao ƀuôn Hêsbôn hŏng klei blŭ kơ klei êđăp ênang, lač, 27‘Brei kâo găn čar ih; kâo srăng nao knŏng ktuê êlan, kâo amâo srăng weh kơ hnuă, kăn weh kơ điâo rei. 28Brei ih čhĭ hŏng prăk mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ kâo čiăng kâo dưi ƀơ̆ng huă, leh anăn brei êa kơ kâo bi mlih hŏng prăk čiăng kâo dưi mnăm; knŏng brei hmei êbat găn mă snăn, 29msĕ si phung anak čô Êsâo dôk hlăm čar Sêir leh anăn phung Môap dôk hlăm čar Ar ngă leh kơ kâo, tơl kâo găn êa krông Yurdan mŭt čar Yêhôwa Aê Diê hmei brei kơ hmei.’ 30Ƀiădah Y-Sihôn mtao ƀuôn Hêsbôn amâo brei hmei găn giăm ñu ôh; kyuadah Yêhôwa Aê Diê ih bi khăng klei mĭn ñu leh anăn bi kjăp ai tiê ñu, čiăng jao ñu hlăm kngan ih, msĕ si truh hruê anei. 31Yêhôwa lač kơ kâo, ‘Nĕ anei kâo dơ̆ng jao kơ ih Y-Sihôn leh anăn ala čar ñu; dơ̆ng mă bĕ, čiăng kơ ih dưi dôk hlăm ala čar ñu.’ 32Hlăk anăn Y-Sihôn kbiă bi tuôm hŏng drei, ñu mbĭt hŏng jih phung ƀuôn sang ñu, čiăng bi blah ti ƀuôn Jahas. 33Yêhôwa Aê Diê drei jao ñu leh kơ drei; leh anăn drei dưi hŏng ñu, leh anăn phung anak êkei ñu, leh anăn jih jang phung ƀuôn sang ñu. 34Hlăk anăn hmei mă jih jang ƀuôn prŏng ñu leh anăn bi rai jih nguêč ƀuôn prŏng, phung êkei, phung mniê, leh anăn phung hđeh điêt; hmei amâo lui sa čô ăt dôk ôh. 35Knŏng drei plah mă kơ drei pô hlô mnơ̆ng rông mbĭt hŏng dŏ dô mơ̆ng ƀuôn prŏng drei mă leh. 36Dơ̆ng mơ̆ng ƀuôn Arôer dôk ti hang tlung hnoh êa Arnôn leh anăn mơ̆ng ƀuôn prŏng dôk hlăm tlung truh ti Galaat, amâo mâo sa boh ƀuôn prŏng jing dlông đei kơ drei ôh. Yêhôwa Aê Diê drei jao jih hlăm kngan drei. 37Knŏng lăn phung anak čô Amôn ih amâo tuôm nao giăm ôh: jih jang hang êa krông Jabôk jih hang ƀuôn prŏng hlăm čar kngư, leh anăn ti anôk Yêhôwa Aê Diê drei ghă leh drei.”