30

Xaiv koob moov lossws xaiv lug tsawm foom

1Thaus txhua yaam kws has taag nuav, yog tej lug foom koob moov hab tej lug tsawm foom kws kuv has taab meeg mej nuav, lug txug mej lawm, hab mej ncu txug tej nuav huv txhua lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub lawv mej moog nyob, 2yog mej hab mej cov mivnyuas rov lug cuag mej tug Vaajtswv Yawmsaub hab noog nwg tej lug huvsw kws nub nua kuv has rua mej kawg mej lub sab lub ntsws, 3mas mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav pub mej vaam meej le qub, hab yuav khuvleej mej hab qaws mej huv txhua haiv tuabneeg kws Yawmsaub ua rua mej tswv rw quas sua moog nyob lawm rov lug. 4Yog mej muaj tuabneeg kws raug muab lawv moog nyob kawg nkaus qaab ntuj, los mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav qaws mej hov ntawd coj mej rov qaab lug. 5Hab mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav coj mej lug rua huv lub tebchaws kws mej tej laug tau nyob ua puab tug rov ua mej tug. Nwg yuav pub kuas mej vaam meej hab fuam vaam coob heev dua mej tej laug.
6Hab mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav txav nrho mej hab mej tej tub ki lub sab tawv ncauj sub mej txhad hlub Yawmsaub kawg sab kawg ntsws hab mej txhad muaj txujsa nyob. 7Mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav muab tej lug tsawm foom nuav tso lug raug cov kws tawm tsaam hab ua yeeb ncuab tswm txom mej, 8hab mej yuav rov noog Yawmsaub lug hab tuav rawv nwg tej lug nkaw huvsw kws nub nua kuv cob rua mej. 9Mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav ua rua mej vaam meej nplua nuj heev kawg rua txhua yaam num kws mej txhais teg ua, pub mej muaj mivnyuas coob, hab mej tej tsaj txhu fuam vaam coob, hab mej tej laj teb yuav ntsu qoob, vem yog Yawmsaub yuav rov txaus sab ua rua mej vaam meej ib yaam le nwg txaus sab rua mej tej laug, 10tsuav yog mej noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lug, hab tuav rawv nwg tej lug nkaw hab nwg tej kaab ke kws sau rua huv phoo kevcai nuav, hab tsuav yog mej tig hlo rov lug cuag Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv kawg sab kawg ntsws xwb.
11Tej lug nkaw kws nub nua kuv muab cob rua mej nuav tsw yog yaam kws ceblaaj dhau rua mej ua hab tsw yog nyob deb ntawm mej. 12Txuj kevcai hov tsw yog nyob sau ntuj es mej yuav has tas, “Leejtwg yuav nce moog muab sau ntuj lug rua peb, peb txhad tau nov hab ua lawv le?” 13Hab tsw yog nyob dhau havtxwv saab tim u es mej yuav has tas, “Leejtwg yuav hlaa moog muab lug rua peb, peb txhad tau nov hab ua lawv le?” 14Tassws tej lug hov yeej nyob ze mej, nyob huv mej lub qhov ncauj hab nyob huv mej lub sab, mas mej yeej ua lawv le ntawd tau.
15Ca le ua tuab zoo saib, nub nua kuv muab txujsa hab yaam kws zoo, hab muab txujkev tuag hab yaam kws phem tso rua ntawm mej xubndag. 16Yog mej noog mej tug Vaajtswv Yawmsaub tej lug nkaw kws nub nua kuv muab cob rua mej, yog qhov kws muab sab hlub Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv hab ua mej lub neej lawv le nwg txujkev hab tuav rawv nwg tej lug nkaw hab nwg tej kaab ke hab nwg tej kevcai, mas mej yuav muaj txujsa nyob hab fuam vaam coob, hab mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav foom koob moov rua mej rua huv lub tebchaws kws mej txeem moog hov. 17Tassws yog mej lub sab faav hlo lawm hab mej tsw yeem noog lug es raug ntxag moog pe hab ua koom rua luas tej daab, 18mas nub nua kuv qha tseeb rua mej tas mej yuav puam tsuaj taag. Mej yuav tsw muaj txujsa nyob ntev rua huv lub tebchaws kws mej saamswm hlaa tug dej Yalatee moog txeeb hov. 19Kuv thov lub ntuj lub teb ua timkhawv rua mej nub nua tas, kuv tub muab txujsa hab txujkev tuag, muab koob moov hab lug tsawm foom tso rua ntawm mej xubndag. Mas mej ca le xaiv yuav txujsa, sub mej hab mej caaj ceg txhad le muaj txujsa nyob, 20hab mej hlub Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv hab noog nwg lug hab tuav rawv nwg. Ua le nuav mej txhad tau txujsa hab nyob ntev, sub mej txhad tau nyob rua huv lub tebchaws kws Yawmsaub cog lug ruaj khov rua mej tej laug kws yog Aplahaa, Yiha hab Yakhauj tas yuav muab pub rua puab.