30

Xaiv Koob Hmoov Lossis Xaiv Lus Foom Tsis Zoo

1“Kuv cia nej xaiv saib, nej yuav tej lus foom koob hmoov lossis tej lus foom tsis zoo. Thaum muaj tej xwm no los raug nej, thiab thaum tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv ntiab nej mus nrog lwm haivneeg nyob, nej yuav nco txog tej uas kuv kom nej xaiv no. 2Yog nej thiab nej tej tubki rov los cuag tus TSWV thiab ua raws li nws tej kevcai uas hnub no kuv qhia rau nej kawg siab kawg ntsws, 3tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav hlub nej. Nws yuav coj nej tawm hauv txhua lub tebchaws uas nws ntiab nej mus nyob rov los, thiab nws yuav pub kom nej lub neej rov vammeej dua. 4Txawm yog nej tsiv mus nyob rau txhua ceg kaum ntuj lawm los tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav coj nej rov los; 5nej yuav tau kav lub tebchaws uas thaum ub nej cov yawgkoob nyob los lawm. Tus TSWV yuav pub kom nej huamvam thiab vammeej tshaj nej cov yawgkoob. 6Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav pub lub siab uas paub mloog lus rau nej thiab nej tej xeebntxwv, nej thiaj muab siab npuab tus TSWV thiab hlub nws kawg siab kawg ntsws, thiab nej yuav nyob hauv lub tebchaws ntawd mus li. 7Nws yuav muab tej lus foom tsis zoo no rau nej tej yeebncuab uas ntxub thiab tsimtxom nej, 8nej thiaj yuav mloog nws lus thiab ua raws li nws tej kevcai txhua nqe uas hnub no kuv qhia rau nej. 9Tus TSWV yuav pub kom tej uas nej ua vammeej; nej yuav muaj tubki thiab muaj tsiaj txhu coob ua npoj ntws, thiab nej tej teb yuav ntsu qoob. Tus TSWV yuav txaus siab ua kom nej vammeej ib yam li nws ua rau nej cov yawgkoob vammeej, 10tiamsis nej yuav tsum mloog nws lus thiab coj raws li nws tej kevcai uas sau rau hauv phau ntawv no txhua nqe huv tibsi. Nej yuav tsum tig rov los muab siab npuab tus TSWV kom kawg siab kawg ntsws.
11“Tej kevcai uas hnub no kuv qhia rau nej, nej tsis txhob xav hais tias nyuaj thiab coj tsis tau. 12Tej kevcai no tsis yog nyob saum ntuj. Tsis tas nej yuav nug hais tias, ‘Leejtwg yuav nce mus muab los rau peb, kom peb thiaj hnov thiab coj raws li ntawd?’ 13Tej kevcai ntawd tsis yog nyob sab ntug hiavtxwv tim ub. Tsis tas nej yuav nug hais tias, ‘Leejtwg yuav hla hiavtxwv mus muab los rau peb, kom peb thiaj hnov thiab coj raws li ntawd?’ 14Tej kevcai ntawd nyob ntawm nej no ntag. Nej yeej paub thiab nyob hauv nej lub siab, nej cia li ua raws li ntawd.
15“Hnub no kuv cia nej xaiv, saib nej yuav qhov phem lossis qhov zoo, nej yuav txojsia lossis kev tuag. 16Yog hais tias nej mloog thiab ua raws li tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tej lus uas hnub no kuv qhia rau nej, yog nej hlub nws, mloog nws lus thiab coj raws li nws tej kevcai, nej yuav vammeej thiab ua ib haivneeg coob heev. Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav foom koob hmoov rau lub tebchaws uas nej yuav mus nyob. 17Tiamsis yog nej tsis mloog nws lus, tsis ua raws li nws tej lus qhia, thiab cia luag coj nej mus pe luag tej vajtswv, 18hnub no kuv hais rau nej hais tias nej yuav raug kev puastsuaj. Nej yuav tsis tau nyob ntev hauv lub tebchaws uas nej yuav hla tus Dej Yauladees mus tua thiab nyob. 19Nimno kuv cia nej xaiv saib nej yuav txojsia lossis yuav kev tuag, nej yuav tej lus foom koob hmoov lossis tej lus foom tsis zoo; kuv thov lub ntuj lub teb nrog ua timkhawv rau tej uas hnub no nej xaiv. Nej cia li xaiv txojsia. 20Hlub tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, ua raws li nws tej lus qhia, thiab muab siab npuab nws, nej thiab nej tej xeebntxwv thiaj muaj sia nyob ntev hauv lub tebchaws uas tus TSWV tau coglus tseg rau nej yawgkoob Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj lawm.”