30

Tơlơi Đĭ Kơyar Tơdơi Kơ Tơlơi Wơ̆t Glaĭ Pơ Yahweh

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Abih bang khul tơlơi bơni hiam laih anŭn tơlơi hơtŏm păh anai kâo hơmâo pơdah laih ƀơi anăp gih truh ƀơi ƀing gih. Tơdang Yahweh Ơi Adai gih pơčơlah hĭ ƀing gih amăng lu kơnung djuai, ƀing gih či djă̱ hơdơr gơñu amăng pran jua gih. 2Giŏng anŭn, tơdah ƀing gih hrŏm hăng ƀing ană tơčô gih wơ̆t glaĭ kơ Yahweh Ơi Adai ta laih anŭn tui gưt Ñu hăng abih pran jua abih bơngăt jua gih, jing đuaĭ tui hăng rĭm tơlơi kâo pơtă kơ ƀing gih anai, 3tui anŭn Yahweh Ơi Adai ta či rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ khul tơlơi mơyŭn hiam gih yơh. Ñu či pap kơ ƀing gih yơh kiăng pơƀut glaĭ ƀing gih dơ̆ng mơ̆ng abih bang lŏn čar jing anih Ñu hơmâo pơčơlah laih ƀing gih. 4Wơ̆t tơdah ƀing gih jing ƀing hlŭn mơnă pơ anih ataih biă mă gah yŭ adai anai, ăt mơ̆ng anih anŭn mơ̆n Yahweh Ơi Adai ta či ba ƀing gih glaĭ. 5Ñu či ba ƀing ană tơčô gih glaĭ pơ anih lŏn lŏm kơ ƀing ơi adon ta laih anŭn ƀing gơñu či mă tŭ anih anŭn yơh. Ñu či brơi kơ ƀing gơñu đĭ kơyar dơ̆ng laih anŭn lu hloh kơ abih bang ƀing ơi adon gơñu mơ̆n. 6Yahweh Ơi Adai ta či pơrơgoh hĭ khul pran jua gih wơ̆t hăng pran jua ƀing kơnung djuai gih, tui anŭn ƀing gih či khăp kơ Ñu hăng abih pran jua abih bơngăt jua gih laih anŭn hơdip tŏ tui amăng anih lŏn anŭn yơh. 7Yahweh Ơi Adai ta či mă pơđuaĭ hĭ abih bang khul tơlơi hơtŏm păh anŭn mơ̆ng ƀing gih laih anŭn pioh ƀơi ƀing rŏh ayăt gih jing ƀing pơrơmut hăng kơtư̆ juă ƀing gih. 8Ƀing gih či tui gưt kơ Yahweh dơ̆ng laih anŭn đuaĭ tui abih bang tơlơi Ñu pơđar jing tơlơi kâo brơi kơ ƀing gih anai. 9Giŏng anŭn, Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih đĭ kơyar bă blai amăng abih bang bruă ƀing gih mă yơh. Ñu či brơi kơ ƀing gih lu ană bă, lu hlô ană mơ̆ng hlô mơnơ̆ng gih laih anŭn lu boh čroh mơ̆ng lŏn čar gih. Yahweh či mơak glaĭ dơ̆ng hăng ƀing gih hăng brơi kơ ƀing gih đĭ kơyar, kar hăng Ñu mơak laih hăng ƀing ơi adon ta hlâo adih yơh. 10Samơ̆ ƀing gih khŏm tui gưt kơ Yahweh Ơi Adai ta laih anŭn djă̱ pioh khul tơlơi pơđar hăng tơlơi pơtă Ñu, jing khul tơlơi hơmâo čih laih amăng Hơdrôm Hră Tơlơi Juăt. Ƀing gih ăt khŏm wơ̆t glaĭ bĕ kơ Yahweh Ơi Adai ta hăng abih pran jua abih bơngăt jua gih.

Ruah Mă Tơlơi Hơdip

11Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Khul tơlơi pơđar kâo hlak brơi kơ ƀing gih anai jing tơlơi ƀu djơ̆ tơnap đơi ôh kơ ƀing gih dưi thâo hluh ƀôdah rơgao hơnơ̆ng kơ ƀing gih dưi ngă ôh. 12Tơlơi anŭn ƀu dŏ pơ adai adih ôh tơl ƀing gih khŏm tơña tui anai, “Hlơi pô či đĭ nao pơ adai kiăng mă tơlơi anŭn laih anŭn pơhaih tơlơi anŭn kơ ƀing ta, tui anŭn kiăng kơ ƀing ta či tui gưt lĕ?” 13Tơlơi anŭn kŏn dŏ pơ gah adih ia rơsĭ lơi tơl ih khŏm hơduah laĭ tui anai, “Hlơi pô či găn ia rơsĭ anai kiăng kơ mă tơlơi anŭn laih anŭn pơhaih tơlơi anŭn kơ ƀing ta, tui anŭn kiăng kơ ƀing ta či tui gưt lĕ?” 14Ƀu djơ̆ ôh, khul tơlơi pơđar anŭn dŏ jĕ ƀing gih biă mă; djơ̆ biă mă ñu, tơlơi anŭn dŏ amăng pran jua gih laih anŭn pơđŏk hăng amăng bah gih, tui anŭn ƀing gih dưi tui gưt tơlơi anŭn yơh.
15Anai nê, kâo pơdah laih ƀơi anăp gih hrơi anai tơlơi ruah mă tŏng krah tơlơi hơdip hrŏm hăng tơlơi đĭ kơyar laih anŭn tơlơi djai hrŏm hăng tơlơi răm rai. 16Kâo pơtă kơ ƀing gih hrơi anai kiăng kơ khăp Yahweh Ơi Adai ta, kiăng kơ rơbat amăng khul jơlan Ñu, laih anŭn kiăng kơ ih djă̱ pioh khul tơlơi Ñu pơđar, khul tơlơi Ñu pơtă laih anŭn khul tơlơi juăt Ñu; tui anŭn ƀing gih či hơdip laih anŭn pơlar lu jai; tui anŭn yơh Yahweh či bơni hiam kơ ƀing gih amăng anih lŏn gih jĕ či mŭt nao mă tŭ anai.
17Samơ̆ tơdah pran jua gih wir đuaĭ ataih hĭ hăng ƀu tui gưt ôh, laih anŭn tơdah ƀing gih brơi arăng dui ba ƀing gih kiăng kơ bon kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng, 18ƀing gih či răm rai sĭt yơh. Anŭn yơh tơlơi kâo pơhaih kơ ƀing gih hrơi anai. Ƀing gih ƀu či hơdip sui ôh amăng anih lŏn gih jĕ či găn krong Yurdan kiăng kơ mŭt mă tŭ anai.
19Hrơi anai kâo hơmâo pơdah laih ƀơi anăp gih tơlơi hơdip laih anŭn tơlơi djai, jing tơlơi bơni hiam laih anŭn tơlơi hơtŏm păh. Laih anŭn kâo iâu adai hăng lŏn tơnah jing pô ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi ƀing gih ruah mă anŭn. Ră anai ruah bĕ tơlơi hơdip, tui anŭn gih laih anŭn ƀing ană tơčô gih dưi hơdip yơh. 20Laih anŭn dơ̆ng, ƀing gih ruah mă bĕ kiăng khăp kơ Yahweh Ơi Adai ta, hơmư̆ tui boh hiăp Ñu laih anŭn dŏ jĕ Ñu, yuakơ Yahweh yơh jing phŭn kơ tơlơi hơdip gih laih anŭn Ñu či brơi kơ ƀing gih lu thŭn amăng anih lŏn Ñu ƀuăn brơi laih kơ ƀing ơi adon ta Abraham, Isa̱k laih anŭn Yakôb.