31

Yausuas Hloov Mauxes Chaw

1Mauxes hais rau cov Yixalayees 2hais tias, “Nimno kuv hnubnyoog muaj ib puas nees nkaum xyoo, kuv ua tsis taus nej tus thawj mus ntxiv lawm. Dua li ntawd, tus TSWV hais rau kuv hais tias, kuv yuav tsis tau hla tus Dej Yauladees mus rau sab tid ub. 3Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav mus ua nej ntej thiab nws yuav tua txhua haivneeg uas nyob tid, nej thiaj yuav ntaus tau lawv lub tebchaws rau nej nyob; txij no mus Yausuas yuav ua nej tus thawjcoj raws li tus TSWV tau hais tseg lawm. 4Tus TSWV yuav ua rau cov neeg uas nyob tid puastsuaj, ib yam li nws tau ua rau Xihoos thiab Aunkas uas ua vajntxwv kav cov Amaules lub tebchaws puastsuaj tas. 5Tus TSWV yuav pub kom nej mus tua yeej cov neeg ntawd, thiab nej yuav tsum muab lawv tua kom tuag tas raws li tej lus uas kuv hais rau nej lawm. 6Nej yuav tsum ua siab tawv thiab nyob khov kho tsis txhob ntshai cov neeg ntawd. Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav nrog nraim nej, nws yuav tsis ncaim nej lossis tso nej tseg li.”
7Tom qab ntawd, Mauxes hu Yausuas los cuag nws, thiab nws hais rau Yausuas tabmeeg cov Yixalayees hais tias, “Koj cia li ua siab tawv tsis txhob ntshai; koj yog tus yuav coj cov neeg no mus tua lub tebchaws uas tus TSWV tau coglus tseg rau lawv cov yawgkoob lawm. 8Tus TSWV yuav mus ua koj ntej thiab nrog nraim koj. Nws yuav tsis ncaim koj lossis tso koj tseg; koj tsis txhob poob siab lossis ntshai.”

Nyeem Tus TSWV Txoj Kevcai Xya Xyoo Ib Zaug

9Mauxes sau Vajtswv tej Kevcai tseg thiab muab rau cov povthawj uas saib lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg, thiab cov Yixalayees tej thawjcoj. 10Mauxes hais rau lawv hais tias, “Xya lub xyoo twg uas yog txwm rau xyoo xuam nujnqis, nej cia li nyeem phau ntawv no rau cov Yixalayees sawvdaws mloog, thaum nej ua Kevcai nyob Tsev Pheebsuab. 11Thaum cov Yixalayees tuaj ua ke rau ntawm qhov chaw pehawm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, nej cia li nyeem rau sawvdaws mloog. 12Nej cia li hu sawvdaws, tsis hais pojniam txivneej, tus hlob tus yau thiab lwm haivneeg uas nrog nej nyob tuaj huv tibsi; sawvdaws thiaj hnov thiab hwm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv thiab muab siab npuab ua raws li nws tej lus. 13Yog nej ua li ntawd, nej tej xeebntxwv uas tsis tau hnov dua tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tej Kevcai thiaj tau hnov thiab paub mloog tus TSWV lus mus tas lawv simneej uas nyob hauv lub tebchaws uas nej yuav hla tus Dej Yauladees mus tua thiab txeeb nyob ntawd.”

Tus TSWV Qhia Mauxes Zaum Kawg

14Tom qab ntawd tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj yuav ua neej nyob tsis ntev lawm. Koj cia li hu Yausuas tuaj cuag koj, thiab coj nws mus rau hauv kuv lub Tsevntaub sib ntsib, kuv yuav qhia nws.” Ces Mauxes thiab Yausuas txawm mus rau hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, 15thiab tus TSWV los rau nkawd pom nyob hauv tauv huab ntawm lub qhovrooj Tsevntaub.
16Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Tshuav tsis ntev koj yuav tuag, thaum koj tuag lawm cov Yixalayees yuav tsis muab siab npuab kuv; lawv yuav tsis ua raws li tej lus uas kuv hais rau lawv. Lawv yuav tso kuv tseg thiab mus pe lwm haivneeg tej vajtswv hauv lub tebchaws uas kuv yuav muab rau nej nyob. 17Thaum muaj tej no tshwm lawm, kuv yuav chim rau lawv; kuv yuav muab lawv tso tseg, thiab lawv yuav raug kev puastsuaj. Yuav muaj ntau yam kev siv kev npog los raug lawv, thaum ntawd lawv yuav paub hais tias qhov uas lawv raug tej ntawd, vim kuv uas yog lawv tus Vajtswv tsis nrog lawv nyob lawm. 18Thaum ntawd, kuv yuav tsis pab lawv, rau qhov lawv mus ua kev phem kev qias thiab mus pe luag tej vajtswv lawm.
19“Koj cia li sau zaj nkauj no tseg thiab qhia rau cov Yixalayees thiaj muaj lus kom lawv tej kev txhaum. 20Kuv yuav coj lawv mus rau hauv lub tebchaws uas av rog thiab zoo qoob uas kuv tau coglus tseg rau lawv cov yawgkoob lawm. Lawv yuav muaj noj muaj haus txaus thiab nyob tso siab lug hauv lub tebchaws ntawd. Tiamsis lawv yuav ntxeev siab rau kuv thiab mus pe luag tej vajtswv. Lawv yuav tso kuv tseg thiab tsis ua raws li kuv tej lus; 21yuav muaj ntau yam kev siv kev npog los raug lawv, tiamsis lawv tej xeebntxwv tseem yuav hu zaj nkauj no tawmtsam lawv. Txawm yog kuv tsis tau coj lawv mus nyob hauv lub tebchaws uas kuv coglus yuav muab rau lawv los kuv twb paub lawv lub siab lawm.”
22Hnub ntawd Mauxes txawm sau ib zaj nkauj thiab qhia rau cov Yixalayees.
23Tom qab ntawd tus TSWV hais rau Noos tus tub Yausuas hais tias, “Koj cia li ua siab tawv qhawv tsis txhob ntshai. Koj yuav ua tus coj cov Yixalayees mus nyob hauv lub tebchaws uas kuv tau coglus tseg yuav muab rau lawv, thiab kuv yuav nrog nraim koj.”
24Mauxes sau Vajtswv tej kevcai rau hauv ntawv tseg, nws sau txhua nqe tsis tseg ib nqe li. 25Thaum nws sau tiav lawm, nws hais rau cov povthawj saib lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg hais tias, 26“Nej cia li coj phau ntawv uas yog Vajtswv tej Kevcai no mus tso rau ib sab ntawm lub Phijxab uas ntim tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tej lus cog tseg, cia nyob ntawd ua timkhawv kom nws haivneeg. 27Kuv paub hais tias, lawv yog neeg tawv ncauj thiab ntxeev siab. Thaum kuv tseem ua neej nyob lawv twb ntxeev siab thiab tawmtsam tus TSWV ntau zaus lawm, tom qab kuv tuag lawm ntshai lawv hajyam yuav ntxeev siab ntxiv. 28Nej cia li hu cov thawjcoj ntawm txhua xeem thiab cov nomtswv tuaj cuag kuv, kuv yuav qhia tej lus no rau lawv; kuv yuav thov lub ntuj lub teb ua timkhawv tawmtsam lawv tej kev txhaum. 29Kuv paub hais tias thaum kuv tuag lawm, cov Yixalayees yuav ua kev phem kev qias thiab tsis kam ua raws li tej uas kuv twb qhia rau lawv lawm. Muaj ib hnub lawv yuav raug kev siv kev npog, rau qhov lawv txhob txwm ua tej uas tus TSWV txwv tsis pub lawv ua, lawv ua rau tus TSWV chim heev.”

Mauxes Zaj Nkauj

30Tom qab ntawd Mauxes nyeem tagnrho zaj nkauj rau cov Yixalayees mloog: