32

1Lub ntuj 'e, ca le tig ntsej noog kuv yuav has,
   lub nplajteb 'e, ca le noog tej lug
   ntawm kuv lub qhov ncauj.
  2Ca kuv tej lug qhuab qha
   poob yaam nkaus le naag lug,
  ca kuv tej lug poob lug yaam le lwg nas,
   hab yaam nkaus le naag tshauv
   lug rua sau tej nroj tsuag mog nyoos,
  hab yaam le tej pluav naag
   rua sau tej yub zaub.
  3Tsua qhov kuv yuav tshaaj tawm
   Yawmsaub lub npe.
  Ca le qhuas ntxhas tas
   peb tug Vaajtswv luj kawg nkaus.
  4Nwg yog txhwb zeb,
   mas nwg teg num zoo txhua faab,
  txhua yaam kws nwg ua
   kuj ncaaj nceeg.
  Vaajtswv yog tug kws yeej tso sab tau,
   nwg tsw ua ib qho txhum le,
  nwg txav txem ncaaj
   hab ua raug cai xwb.
  5Puab ua phem ua qas rua Vaajtswv,
   puab ua tsw tau nwg le mivnyuas lawm
   vem puab muaj kev txaug kev txhum.
  Puab yog tam tuabneeg
   kws sab phem sab qas hab sab nkhaus.
  6Haiv tuabneeg ruag,
   tuabneeg tsw txawj xaav 'e,
  mej ua pauj Yawmsaub
   tshaav ntuj le nuav xwb lov?
  Yawmsaub tsw yog leej txwv
   kws tswm mej lug lov,
  tsw yog tug kws tswm mej
   hab yug mej kuas hlub zoo lov?
  7Ca le ncu txug yaav thau u,
   ca le xaav txug tej noob nyoog
   kws ntau tam tuabneeg dhau lug lawd.
  Ca le nug mej txwv
   mas nwg yuav qha rua mej paub,
  ca le nug mej cov quas laug
   mas puab yuav pav rua mej.
  8Thaus tug kws luj dua ndais pub
   qub txeeg qub teg rua ib tsoom tebchaws,
  thaus nwg muab cov tuabneeg faib,
   nwg tu nrwm rua cov tuabneeg
   lawv le Yixayee cov tub.
  9Tsua qhov Yawmsaub le feem
   yog nwg cov tuabneeg,
  Yakhauj yog Yawmsaub le
   qub txeeg qub teg.

  10Yawmsaub ntswb puab
   huv tebchaws moj saab qhua,
  huv ntuj nraag teb do
   kws cua ntsawj vig quas voog.
  Nwg thaiv ib ncig puab
   hab zuv puab tsom kwm puab
  zoo yaam nkaus le
   puab yog nwg lub ntsab muag.
  11Nwg zoo yaam nkaus le tug daav
   kws muab nwg lub zeg rhuav
   es yuj sau nwg cov mivnyuas.
  Nwg nthuav tis hlo cug cov mivnyuas
   kwv rua sau phob tis.
  12Yawmsaub tuab leeg coj puab lug,
   tsw muaj lwm lub tebchaws le daab
   nrug puab nyob.
  13Yawmsaub pub puab caij
   sau tej chaw sab huv nplajteb,
  pub puab noj tej qoob loos huv laj teb,
   pub puab ntxais zwb ntaab
   ntawm tej pob tsuas,
  hab noj roj ntawm tej roob pob zeb
   kws tawv tawv,
  14hab haus kua mig nyeem ntawm tej nyuj
   hab kua mig ntawm tej tshws,
  hab noj roj ntawm tej mivnyuas yaaj
   hab txwv yaaj,
  hab noj tej nyuj Npasaa hab tshws
   hab tej mog kws zoo zoo.
  Mej tau haus
   tej txwv maab le ntshaav ua cawv.
  15Yesulu rog tuaj tes kuj faav xeeb,
   mej rog heev, nqaj tuab, ceev nreeg.
  Puab muab Vaajtswv kws tswm puab tso tseg,
   hab saib tsw taug txhwb zeb
   kws cawm puab dim.
  16Puab teev luas tej daab
   ua rua Yawmsaub khib,
  puab ua tej kev qas vuab tsuab
   zwg ua kuas nwg chim.
  17Puab tua tsaj xyeem rua tej daab
   kws tsw yog Vaajtswv,
  yog xyeem rua tej daab
   kws puab tsw tau paub dua,
  hab xyeem rua tej daab
   kws nyav muaj nwgnuav,
  yog tej kws mej tej laug
   tsw tau fwm hab ntshai.
  18Mej tsw ncu txug txhwb zeb kws yug mej lug,
   mej nov qaab Vaajtswv kws yug mej.

  19Yawmsaub pum mas tsw yuav puab lawm
   tsua qhov nwg tej tub tej ntxhais
   ua rua nwg chim.
  20Mas Yawmsaub txhad has tas,
   “Kuv yuav fee plhu ntawm puab,
  kuv yuav tog saib
   thaus kawg puab yuav zoo le caag,
  tsua qhov puab yog tam tuabneeg
   kws ua nkhib nkhaus,
   yog cov mivnyuas kws tsw xwb rua kuv.
  21Puab tub teev tej kws tsw yog Vaajtswv
   ua rua kuv khib,
  puab tub muaj txoov daab
   zwg kuas kuv chim.
  Mas kuv yuav swv tej tuabneeg
   kws tsw yog haiv tuabneeg ua rua puab khib,
  kuv yuav swv ib haiv tuabneeg ruag
   ua rua puab chim.
  22Tsua qhov kuv lub sab chim
   chim tawm suavtawg kub moog txug ncua
   ti nkaus qaab thu huv tub tuag teb,
  hab kub nplajteb hab tej qoob loos
   hab kub tej laag zeb kws pua tag tej roob.
  23Kuv yuav sau xwm txheej phem rua sau puab
   hab tso kuv tej xub nee lug tua puab.
  24Puab yuav tshaib tshaib ntxaug zuj zug,
   hab puab yuav puam tsuaj
   vem yog muaj mob kub heev hab mob kis.
  Kuv yuav tso kaug nav tsaj nyaum lug tum puab
   hab tso tej kws muaj taug nkaag huv aav
   lug tum puab.
  25Nrau tshaav puam los nav ntaaj nav rag
   yuav ua rua tuabneeg ua ntsuag,
  huv tsev los yuav muaj kev ntshai heev,
   ua rua cov tub hluas ntxhais hluas
   hab cov mivnyuas kws tseed noj mig
  hab cov laug kws dawb hau quas paug
   puam tsuaj.
  26Kuv tub has lawm tas, ‘Kuv yuav
   ua rua puab tawg rw quas sua moog deb,
  yuav rhuav puab lub npe
   ua kuas tsw muaj leejtwg ncu tau.’
  27Tassws kuv ntshai tsaam
   tej yeeb ncuab thuaj kuv,
  ntshai tsaam tej yeeb ncuab
   tsua xaav yuam kev,
  tsaam tes puab tsua has tas,
   ‘Yog peb txhais teg kov yeej,
   tsw yog Yawmsaub ua txhua yaam nuav.’ ”

  28Puab yog ib haiv tuabneeg
   kws tsw paub qaabhau,
   yog tuabneeg tsw thoob tswb.
  29Yog puab ntse
   los puab yuav nkaag sab tej nuav
  hab puab yuav paub
   txug puab lub neej thaus kawg.
  30Ib leeg yuav ua le caag
   lawv tau ib txheeb leej tswv,
  ob leeg yuav ua le caag
   lawv tau ib vaam leej tswv?
  Tub yog puab txhwb zeb
   tub muab puab muag lawm
   hab Yawmsaub tub tso puab tseg lawm.
  31Cov yeeb ncuab txhwb zeb
   tsw thooj le peb txhwb zeb,
   cov yeeb ncuab los yeej paub le ntawd.
  32Puab lub hauv paug txwv maab
   yog ncau ntawm txwj maab Xauntoo,
   hab tuaj huv Kaumaula vaaj txwv maab tuaj.
  Puab tej txwv maab yog tshuaj lom,
   puab tej tauv txwv maab kuj ab kawg.
  33Puab tej cawv txwv maab yog taug naab,
   yog naab raaj kub sai le taug heev.

  34“Kuv tsw tau muab
   qhov kws kuv yuav ua nuav khaws ca,
  hab muab kaw ceev ca
   rua huv kuv lub txhaab lov?
  35Qhov kws pauj taub
   hab qhov kws teem txem
  yog kuv le feem tog ca
   txug thaus puab nplaam kwtaw,
  tsua qhov nub kws puab yuav puam tsuaj
   tub lug yuav txug,
  hab puab lub khuab
   tub yuav lug raug puab sai sai nuav.”
  36Yawmsaub yuav feeb cai
   rua nwg cov tuabneeg,
  nwg yuav taab ncuab nwg cov tub qhe
   rua thaus nwg pum tas puab zug taag lawm,
  hab tsw muaj leejtwg tshuav nyob lawm
   tsw has cov kws ua qhev
   hab cov kws tsw ua qhev.
  37Mas Yawmsaub yuav has tas,
   “Puab tej daab dua twg lawm,
  txhwb zeb kws puab nraim cev hov
   dua twg lawm?
  38Yog cov kws noj tej tsaj
   kws muab tua xyeem le roj
  hab haus tej cawv txwv maab
   kws puab muab laub xyeem.
  Ca tej daab hov sawv tseeg lug paab mej,
   ca puab tsom kwm mej los maj.

  39“Saib maj, kuv yeej yog tug hov ntaag,
   dhau kuv lawm tsw muaj lwm tug Vaajtswv.
  Kuv tua kuas tuag
   hab kuv tsaa kuas sawv,
  kuv ua kuas mob kuas to
   hab kuv khu kuas zoo,
  tsw muaj leejtwg yuav paab
   kuas dim tau huv kuv txhais teg.
  40Kuv tsaa teg rua sau ntuj twv has tas,
   Kuv yeej muaj txujsa nyob ib txhws tsw kawg,
  41thaus kuv huv kuv raab ntaaj
   kuas ntse ci nplaag,
   hab kuv txhais teg tuav rawv kev txav txem,
  kuv yuav pauj taub kuv cov yeeb ncuab
   hab ua pauj rua cov kws ntxub kuv.
  42Kuv yuav ua rua kuv raab xub
   haus ntshaav qaug
   hab kuv raab ntaaj yuav noj nqaj,
  yog cov kws raug tua tuag
   hab cov kws raug nteg le ntshaav
   kws lug ntawm tej yeeb ncuab le taubhau.”

  43Ib tsoom tebchaws 'e,
   ca le qhuas Yawmsaub cov tuabneeg,
  tsua qhov Yawmsaub yuav pauj taub
   nwg cov tub qhe tej ntshaav
  hab ua pauj rua nwg cov yeeb ncuab,
   hab ntxuav nwg cov tuabneeg
   hab lub tebchaws kev txhum.

44Mauxe hab Noo tug tub Yausua tuaj pav txhua lu lug huv zaaj nkauj nuav rua cov pejxeem lub qhov ntsej nov. 45Thaus Mauxe pav txhua lu lug nuav rua cov Yixayee suavdawg noog taag lawd, 46nwg kuj has rua puab tas, “Ca le khaws tej lug kws nub nua kuv has kuas mej ua rua nruab sab, sub mej txhad qha tau rua mej tej tub ki sub puab txhad le paub ceev faaj ua lawv le tej lug huv txuj kevcai nuav huvsw. 47Tej nuav tsw yog tej nyuas dog dig rua mej, tej nuav yeej yog mej txujsa ntaag, hab yog mej ua lawv le tej nuav mej yuav muaj txuj sav luj sav ntev rua huv lub tebchaws kws mej saamswm yuav hlaa tug dej Yalatee moog txeeb ua mej tug hov.”

Yawmsaub pub Mauxe tsaa muag saib lub tebchaws Khana‑aa

48Nub hov Yawmsaub has rua Mauxe tas, 49“Koj ca le nce moog peg lub roob Anpali nuav moog kuas txug lub roob Nenpau kws nyob huv Mau‑a tebchaws kws ncaaj lub moos Yelikhau es tsaa muag saib lub tebchaws Khana‑aa kws kuv muab pub rua cov Yixayee yuav ua puab tug. 50Koj yuav tu sav rua sau lub roob kws koj nce moog hov es moog nrug koj tej laug nyob, ib yaam nkaus le kws koj tug tijlaug Aloo tuag sau lub roob Hau es moog nrug nwg tej laug nyob, 51vem yog meb ob leeg tsw ua ncaaj rua kuv taab meeg cov Yixayee ntawm qhov dej Melinpa Khante huv tebchaws moj saab qhua Xee. Meb tsw fwm kuv ua tug kws dawb huv rua huv cov Yixayee. 52Vem le nuav koj yuav tuaj deb saib pum lub tebchaws tassws koj yuav tsw tau nkaag moog rua huv lub tebchaws kws kuv muab pub rua cov Yixayee.”