32

  1Mđing bĕ knga ih, Ơ adiê, leh anăn kâo srăng blŭ;
   brei lăn ala hmư̆ boh blŭ mơ̆ng ƀăng êgei kâo.
  2Brei klei kâo mtô lĕ msĕ si êa hjan,
   brei klei kâo blŭ rôč msĕ si êa nguôm,
  msĕ si êa hjan êdu ti dlông rơ̆k mda,
   msĕ si kdrah hjan ti dlông ana djam.
  3Kyuadah kâo srăng hưn anăn Yêhôwa.
   Yap bĕ Aê Diê drei jing pô prŏng.
  4Ñu jing Boh Tâo Prŏng, bruă ñu jing klă,
   kyuadah jih jang êlan ñu jing kpă.
  Aê Diê pô sĭt suôr leh anăn amâo mâo klei wê ôh,
   ñu jing kpă leh anăn djŏ.
  5Diñu ngă hŏng gơ̆ klei soh jhat êdi,
   diñu amâo lŏ jing phung anak gơ̆ ôh kyua klei hêñ diñu;
   diñu jing phung găp djuê soh leh anăn wê.
  6Msĕ snăn hĕ diih bi wĭt kơ Yêhôwa,
   Ơ phung ƀuôn sang mluk leh anăn amâo mâo klei thâo mĭn ôh?
  Amâo djŏ ñu hĕ jing ama ih, pô hrih,
   pô mjing leh anăn bi kjăp ih leh?
  7Hdơr bĕ kơ hruê đưm đă,
   dôk mĭn bĕ kơ thŭn êjai lu ênuk;
  êmuh bĕ kơ ama ih, leh anăn ñu srăng bi êdah kơ ih;
   êmuh bĕ kơ phung khua mduôn ih, leh anăn diñu srăng hưn kơ ih.
  8 Tơdah Pô Ti Dlông Hĭn brei leh kơ phung găp djuê mnuih ngăn dưn diñu,
   tơdah ñu bi ktlah phung anak mnuih,
  ñu bi kčah kdriêl phung ƀuôn sang
   tui si dŭm čô phung anak Israel.
  9Kyuadah kdrêč pioh kơ Yêhôwa jing phung ƀuôn sang ñu pô,
   phung Yakôp jing ngăn dưn pioh kơ ñu.
  10Ñu ƀuh digơ̆ hlăm kdrăn tač,
   leh anăn hlăm anôk dliê êhŏng mâo ênai aliu huĭ hyưt;
  Ñu kwang jŭm digơ̆, Ñu răng kriê kơ digơ̆,
   Ñu kiă kriê digơ̆ msĕ si asăr ală Ñu pô.
  11Msĕ si tlang bi êrâo êđai ñu mrâo kčeh,
   phiơr ti dlông êđai ñu,
  mblang siap ñu, mă digơ̆,
   pŭ digơ̆ ti dlông mlâo siap ñu.
  12Knŏng Yêhôwa atăt diñu,
   leh anăn amâo mâo ôh yang tue mbĭt hŏng Ñu.
  13Ñu brei diñu đĭ leh ti anôk dlông hlăm lăn ala,
   leh anăn diñu ƀơ̆ng leh boh hlăm hma;
  Ñu brei diñu ƀơ̆ng êa hnuê mơ̆ng boh tâo,
   leh anăn êa boh ôliwơ mơ̆ng boh tâo khăng,
  14Êa ksâo êmô êkŏ, leh anăn êa ksâo mơêa biăp
   mbĭt hŏng prăi êđai biăp leh anăn biăp knô,
  mơ̆ng čar Basan leh anăn lu bê knô,
   mbĭt hŏng mdiê ƀlê jăk hĭn —
   leh anăn ih mnăm leh êrah boh kriăk ƀâo, djêt leh jing kpiê.
  15Ƀiădah Yêsurun hriê kơ êmŏng, leh anăn čah čưng;
   ih hriê kơ êmông, ih jing asei mlei prŏng, leh anăn mâo klĭt ƀlia;
  hlăk anăn ñu lui wir Aê Diê pô mjing ñu leh,
   leh anăn mưč kơ Boh Tâo pô bi mtlaih ñu.
  16Diñu mčhur brei Yêhôwa trih hŏng phung yang tue;
   hŏng mnơ̆ng ñu bi êmut kheh diñu bi riêl ai brei Ñu ăl.
  17 Diñu ngă yang leh kơ phung yang jhat amâo djŏ kơ Aê Diê ôh;
   kơ phung yang diñu amâo tuôm thâo kral ôh,
  kơ phung yang mrâo hriê êdei,
   kơ phung anăn phung aê diih đưm amâo tuôm huĭ ôh.
  18Ih amâo tuôm uêñ ôh kơ Boh Tâo pô mjing ih leh,
   leh anăn ih wơr bĭt leh Aê Diê pô kkiêng kơ ih.
  19Yêhôwa ƀuh klei anăn, leh anăn hngah kơ diñu êjai Ñu ngêñ,
   kyua klei mčhur mơ̆ng phung anak êkei mniê Ñu.
  20Ñu lač, “Kâo srăng mdăp ƀô̆ mta kâo kơ diñu,
   kâo srăng ƀuh ya srăng jing klei tuč ruê̆ diñu,
  kyuadah diñu jing sa găp djuê wê jhat snăk,
   phung anak amâo mâo klei sĭt suôr ôh.
  21 Diñu mčhur leh kâo brei trih hŏng pô amâo jing Aê Diê ôh;
   diñu bi riêl ai kâo hŏng rup yang diñu.
  Snăn kâo srăng mčhur diñu brei trih hŏng phung amâo jing sa phung ƀuôn sang ôh;
   kâo srăng bi riêl ai diñu hŏng sa phung găp djuê mluk.
  22Kyuadah pui klei kâo ăl trơ̆ng leh,
   leh anăn pui anăn ƀơ̆ng truh ti tur Ƀuôn Phung Djiê,
  dôk ƀơ̆ng lăn ala leh anăn boh ñu,
   leh anăn brei pui ƀơ̆ng atur čư̆.
  23Kâo srăng mkăm klei jhat ti dlông diñu;
   kâo srăng mnah jih ƀrăm kâo ti diñu;
  24diñu srăng rai luč hŏng klei ư̆ êpa,
   klei hlơr leh anăn klei ruă tưp jhat;
  leh anăn kâo srăng mơĭt lu hlô dliê kĕ diñu,
   mbĭt hŏng êa kêč kam mơ̆ng mnơ̆ng rui ti ƀruih lăn.
  25Ti tač đao gưm srăng brei klei kơŭ kyăm,
   leh anăn hlăm adŭ srăng mâo klei bi huĭ snăk,
  bi rai wăt êkei êdam leh anăn mniê êra hrông,
   hđeh dôk mam mbĭt hŏng êkei mduôn.
  26Kâo lač leh, ‘Kâo srăng kpuh mđuĕ diñu kbưi,
   kâo srăng bi ruê̆ klei hdơr kơ diñu ti krah phung mnuih.’
  27Tơdah kâo amâo huĭ klei pô roh mčhur,
   phung roh đăm čhuai ôh,
  leh anăn lač, ‘Kngan hmei yơh dưi leh,
   Yêhôwa amâo tuôm ngă ôh jih jang klei anăn.’
  28Kyuadah diñu jing sa găp djuê amâo mâo klei mĭn,
   leh anăn amâo mâo klei thâo săng ôh hlăm diñu.
  29Tơdah diñu jing knhâo, diñu srăng thâo săng klei anei,
   diñu dưi mĭn kơ klei knhal tuč diñu êdei!
  30Si ngă sa čô dưi tiŏ sa êbâo čô,
   leh anăn dua čô dưi suôt mđuĕ pluh êbâo čô,
  knŏng tơdah Boh Tâo diñu čhĭ leh diñu,
   leh anăn tơdah Yêhôwa jao leh diñu?
  31Kyuadah boh tâo diñu amâo jing msĕ si Boh Tâo drei ôh,
   wăt phung roh drei ksiêm klei anăn.
  32Kyuadah phŭn boh kriăk ƀâo diñu kbiă hriê mơ̆ng phŭn boh kriăk ƀâo ƀuôn Sôdôm,
   leh anăn mơ̆ng hma ƀuôn Gômôrơ;
  boh kriăk ƀâo diñu jing boh kriăk ƀâo mâo êa kêč kam,
   kmrŭ boh diñu jing phĭ;
  33kpiê digơ̆ jing êa kêč kam ala,
   leh anăn êa kêč kam ktang ala kpơ̆ng.
  34Amâo djŏ hĕ klei anei mkăm leh mbĭt hŏng kâo,
   kđăm leh hlăm sang ngăn drăp kâo?
  35 Kâo yơh srăng rŭ ênua, leh anăn bi kmhal,
   pioh kơ hruê jơ̆ng diñu srăng ksak;
  kyuadah hruê knap mñai diñu giăm leh,
   leh anăn klei phat kđi diñu truh djăl.”
  36 Kyuadah Yêhôwa srăng yap kpă phung ƀuôn sang ñu,
   leh anăn mâo klei pap kơ phung dĭng buăl ñu,
  tơdah ñu ƀuh klei ktang diñu jih leh,
   leh anăn amâo mâo sa čô ăt dôk ôh, hlŭn amâodah êngiê.
  37Hlăk anăn ñu srăng lač, “Ti anôk phung yang diñu,
   boh tâo anôk diñu đuĕ dăp,
  38phung yang anăn ƀơ̆ng prăi mnơ̆ng diñu ngă yang
   leh anăn mnăm kpiê mnơ̆ng diñu myơr mnăm?
  Brei phung yang anăn kgŭ leh anăn đru diih,
   brei digơ̆ jing phung mgang diih.
  39Ară anei brei diih thâo kâo, kâo gơ̆, jing Aê Diê,
   leh anăn amâo mâo yang mkăn ôh êngao kơ kâo;
  kâo bi mdjiê leh anăn kâo bi hdĭp;
   kâo bi êka leh anăn kâo bi hlao;
   leh anăn amâo mâo pô dưi bi mtlaih mơ̆ng kngan kâo ôh.
  40Kyuadah kâo yơr kngan kâo phă adiê,
   leh anăn kat asei, kyuadah kâo dôk hdĭp hlŏng lar,
  41tơdah kâo sah bi mngač đao gưm kâo,
   leh anăn kngan kâo djă bruă phat kđi,
  kâo srăng rŭ ênua kơ phung roh kâo,
   leh anăn srăng bi wĭt klei năng kơ phung bi êmut kơ kâo.
  42Kâo srăng brei ƀrăm kâo mnăm êrah tơl msĕ si kpiê ruă,
   leh anăn đao gưm kâo srăng ƀơ̆ng kđeh —
  čiăng lač êrah mnuih arăng koh leh anăn phung mnă,
   kđeh mơ̆ng boh kŏ phung khua roh.”
  43 Hơ̆k mơak bĕ, Ơ phung găp djuê mnuih mbĭt hŏng phung ƀuôn sang ñu,
   kyuadah ñu srăng rŭ ênua êrah phung dĭng buăl ñu,
  leh anăn rŭ ênua kơ phung roh ñu,
   leh anăn ngă klei bhuah bi doh kơ ala čar ñu, kơ phung ƀuôn sang ñu.
44Y-Môis hriê leh anăn răk jih klei mmuñ anăn brei phung ƀuôn sang hmư̆, ñu leh anăn Y-Yôsuê anak êkei Y-Nun. 45Tơdah Y-Môis ruê̆ leh blŭ jih klei anăn kơ jih jang phung Israel, 46ñu lač kơ digơ̆, “Djă pioh bĕ hlăm ai tiê jih jang klei blŭ kâo mtă kơ diih hruê anei, čiăng kơ diih dưi mtă klei anăn kơ phung anak diih, čiăng kơ digơ̆ dưi răng ngă tui hlue jih jang klei blŭ hlăm klei bhiăn anăn. 47Kyuadah klei anăn amâo djŏ ôh mnơ̆ng amâo yuôm kơ diih, ƀiădah gơ̆ jing klei hdĭp diih, leh anăn kyua klei anăn diih srăng dôk hdĭp sui hlăm čar diih srăng găn êa krông Yurdan čiăng mă bha.”

Yêhôwa Brei Y-Môis Dlăng kơ Čar Kanaan

48 Hruê anăn mơh Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 49“Đĭ bĕ kơ čư̆ Abarim anei, ti dlông čŏng Nêbô, hlăm čar Môap phă anăp hŏng ƀuôn Yêrikô; leh anăn dlăng bĕ kơ čar Kanaan kâo brei kơ phung ƀuôn sang Israel jing ngăn dưn. 50Ih srăng djiê ti dlông čư̆ ih đĭ anăn, leh anăn arăng srăng bi kƀĭn ih mbĭt hŏng phung ƀuôn sang ih, msĕ si Y-Arôn ayŏng ih djiê leh ti čư̆ Hor leh anăn arăng bi kƀĭn ñu leh mbĭt hŏng phung ƀuôn sang ñu; 51kyuadah ih ngă soh leh hŏng kâo ti krah phung ƀuôn sang Israel ti êa Mêriba giăm Kadês hlăm kdrăn tač Sin; kyuadah ih amâo mâo mpŭ kơ kâo jing doh jăk ôh ti krah phung ƀuôn sang Israel. 52Wăt tơdah ih srăng dlăng kơ ala čar ti anăp ih, ƀiădah ih amâo dưi nao mŭt ôh hlăm čar kâo brei kơ phung ƀuôn sang Israel.”