33

Mauxes Foom Koob Hmoov rau Txhua Xeem Yixalayees

1Mauxes uas yog Vajtswv tus neeg tej lus foom koob hmoov rau cov Yixalayees ua ntej nws tuag.

  2Tus TSWV nqis saum Roob Xinais los;
  nws sawv ib yam li lub hnub ci
   tuaj rau lub tebchaws Edoos,
  nws tus duab ci saum lub Roob Palas
   tuaj rau nws haivneeg.
  Muaj kaum txhiab tus timtswv nrog nws,
  muaj nplaim taws cig lam lug ntawm nws sab tesxis.
  3Tus TSWV hlub nws haivneeg
   thiab nws tsomkwm nws cov neeg.
  Peb thiaj txhos caug ntua ntawm nws kotaw,
   thiab ua raws li nws tej lus.
  4Peb ua raws li tej Kevcai uas Mauxes
   qhia rau peb,
  tej no yog tej uas tseemceeb heev rau
   peb haivneeg.
  5Tus TSWV yuav ua Vajntxwv kav
   nws haivneeg Yixalayees
  thaum lawv txhua xeem thiab cov
   thawjcoj tuaj sib sau ua ke.

6Mauxes hais txog xeem Lunpees hais tias:
  “Txawm yog xeem Lunpees muaj neeg tsawg
   los thov tsis txhob pub kom tu noob.”

7Mauxes hais txog xeem Yudas hais tias:
  “Tus TSWV, thov koj mloog lawv tej lus thov;
  thov koj sau lawv rov los koom nrog lwm xeem ua ke.
  Tus TSWV, thov koj tuaj lawv tog
   thiab pab lawv tawmtsam lawv cov yeebncuab.”

8Mauxes hais txog xeem Levis hais tias:
  “Tus TSWV, thov koj qhia xeem
   Levis uas yog koj cov tubtxib ncaj ncees kom paub txhais
   lub Ulees thiab lub Thumees.
  Koj twb sim lawv siab ntawm Maxas
   thiab koj paub lawv lub siab
  ntawm lub qhovdej Melinpas lawm.”
  9Lawv muab siab npuab koj heev dua
   lawv muab siab npuab
  lawv niam lawv txiv, lawv tej kwvtij,
   lossis lawv tej menyuam.
  Lawv mloog koj lus thiab ua raws li
   koj tej lus cog tseg.
  10Lawv yuav qhia koj haivneeg ua
   raws li koj tej Kevcai;
  Lawv yuav tua tsiaj fij rau saum koj
   lub thaj.
  11Tus TSWV, thov pab kom lawv
   xeem muaj zog heev;
  Thov koj txaus siab rau tej haujlwm uas lawv ua.
  Thov rhuav lawv tej yeebncuab mus dulug;
  Thov tsis txhob pub cov yeebncuab ntawd sawv taus los
   tawmtsam lawv.

12Mauxes hais txog xeem Npeenyamees hais tias:
  “Xeem no, yog xeem uas tus TSWV hlub thiab tsomkwm;
  Tus TSWV zov lawv tas hnub
   tas hmo thiab nrog nraim lawv nyob.”

13Mauxes hais txog xeem Yauxej hais tias:
  “Thov tus TSWV foom koob hmoov kom muaj nag los
   rau lawv lub tebchaws;
  Thiab muaj dej txheem hauv av tuaj ua rau av noo.
  14Thov tus TSWV foom koob hmoov rau
   lawv lub tebchaws,
  kom muaj tshav ntuj ua rau lawv tej txiv hmab txiv ntoo
  txi ua nrw niab thiab siav raws caij raws nyoog.
  15Thov kom lawv tej toj roob hauv pes
   uas nyob ibtxhis thaum ub los lawm,
  muaj txiv hmab txiv ntoo txi puv toj puv pes.
  16Thov kom lawv lub tebchaws muaj
   ib puas tsav yam zoo,
  thiab tau tus TSWV uas muaj siab zoo tej koob hmoov;
  Tus TSWV yog tus hais lus hauv
   tsob ntoo uas muaj nplaim taws cig.
  Thov kom xeem Yauxej tau tej koob hmoov no,
  rau qhov Yauxej yog nws cov kwvtij tus thawjcoj.
  17Yauxej muaj zog ib yam li tus
   heev nyuj, nws txwm kub yog kub nyujqus.
  Ib tug kub yog Manaxes uas yog ntau
   txhiab leej lub zog,
  ib tug kub yog Efalayees uas yog kaum txhiab leej lub zog.
  Yauxej siv ob tug kub ntawd nrau lwm haivneeg
   kom khiav tawm mus,
  nws raws lawv khiav mus ti qab ntuj kawg.”

18Mauxes hais txog xeem Xenpuloos thiab xeem Ixakhas hais tias:
  “Thov kom xeem Xenpuloos kev ua lag ua luam
  hauv hiavtxwv kom lawv muaj txiag npluanuj;
  Thiab thov kom xeem Ixakhas muaj txiag npluanuj
   nyob hauv vaj hauv tsev.
  19Lawv caw lwm haivneeg tuaj rau saum lawv tej roob
   tua tsiaj fij raws li lawv tej kabke.
  Lawv muaj txiag npluanuj vim txojkev ua
  lag ua luam hauv hiavtxwv, thiab raws ntug hiavtxwv.”

20Mauxes hais txog xeem Khas hais tias:
  “Ua Vajtswv tsaug uas nws ua rau xeem Khas
   lub tebchaws nthuav dav.
  Khas tos luag kev ib yam li tus tsov
   ntxhuav chua luag npab kom tu,
  lossis tev luag tawv taubhau yaws hlo.
  21Lawv xaiv lub tebchaws uas zoo tshaj ua lawv tug;
  Lawv tau tej uas yog cov thawjcoj feem.
  Thaum cov Yixalayees cov thawjcoj tuaj ua ke,
  xeem Khas mloog tus TSWV tej lus
   thiab uas raws li nws tej kevcai.”

22Mauxes hais txog xeem Das hais tias:
  “Das yog tus thav tsov ntxhuav
   uas dhia tej caws qia hauv tebchaws Npasas tuaj.”

23Mauxes hais txog xeem Nathalis hais tias:
  “Tus TSWV foom koob hmoov rau
   Nathalis ntau kawg nkaus;
  Lawv lub tebchaws txij ntua ntawm
   hiavtxwv Kalilais mus ti nkaus sab qabteb.”

24Mauxes hais txog xeem Aseles hais tias:
  “Aseles tau koob hmoov ntau dua lwm xeem huv tibsi.
  Thov kom nws cov kwvtij hlub nws tshaj lwm xeem,
  thiab thov kom nws lub tebchaws
   muaj txiv ntoo roj nplua mias.
  25Thov kom nws tej nroog muaj
   roojvag hlau thaiv khov kho,
  thiab thov kom nws nyob tso siab lug mus ibtxhis.”

  26Cov Yixalayees, tsis muaj lwm tus
   vajtswv zoo npaum li nej tus Vajtswv,
  Nws mus saum nruab ntug, nws lub hwjchim ci ntsa iab,
  nws nqis nroos saum cov huab los cawm kom nej dim.
  27Vajtswv yog tus uas ib txwm tsomkwm nej;
  nws ob txhais npab puag rawv nej mus ibtxhis.
  Nws ntiab nej tej yeebncuab khiav tawm ntawm nej mus,
  thiab nws kom nej ua rau yeebncuab
   puastsuaj tu noob nrho.
  28Yakhauj cov xeebntxwv thiaj tau nyob kaj siab lug,
  lawv yuav nyob tso siab plhuav hauv lub tebchaws
  uas zoo nplej thiab muaj cawv txiv hmab,
  lub tebchaws ntawd av noo thiab ntsu lwg.
  29Cov Yixalayees, ua cas nej yuav tau zoo ua luaj!
  Nej yog haivneeg uas tus TSWV cawm dim lawm;
  tsis muaj ib haivneeg twg uas tau zoo li nej.
  Tus TSWV yog nej daim thaiv hniav ntaj
  thiab yog nej nrab ntaj uas pab kom nej kovyeej;
  Nej tej yeebncuab yuav tsa suab thov kom nej hlub,
  thiab nej yuav muab lawv tsuj nthi rau hauv av.