33

Y-Môis Hơêč Hmưi kơ Phung Găp Djuê Israel

1Anei jing klei jăk jĭn Y-Môis, mnuih Aê Diê hơêč hmưi leh kơ phung anak Israel êlâo ñu djiê. 2Ñu lač,
  “Yêhôwa hriê leh mơ̆ng čư̆ Sinai,
   leh anăn kgŭ ti krah diñu mơ̆ng čư̆ Sêir;
   ñu mtrang kmlăi mơ̆ng čư̆ Paran,
  ñu kbiă hriê mơ̆ng krah lu êbâo čô phung doh jăk,
   mơ̆ng kngan hnuă ñu, kbiă pui trơ̆ng klei bhiăn kơ diñu.
  3Sĭt nik Yêhôwa khăp kơ phung ƀuôn sang;
   jih jang phung doh jăk dôk hlăm kngan ih;
  snăn digơ̆ buôn ti gŭ jơ̆ng ih,
   mă tŭ klei gai mơ̆ng ih,
  4Y-Môis mtă leh kơ drei sa klei bhiăn,
   jing sa ngăn dưn kơ phung Yakôp bi kƀĭn.
  5Snăn Yêhôwa jing leh mtao hlăm Yêsurun
   êjai phung khua phung ƀuôn sang bi kƀĭn leh,
   jih jang phung găp djuê Israel mbĭt.
  6Brei phung Ruben dôk hdĭp leh anăn amâo djiê ôh,
   kăn brei phung êkei ñu jing ƀiă rei.”
  7Anei klei ñu blŭ kơ Yuđa:
   “Ơ Yêhôwa, hmư̆ bĕ, asăp blŭ Yuđa,
  leh anăn atăt ba ñu kơ phung ƀuôn sang ñu.
   Brei kngan ñu pô mgang ya klei truh kơ ñu,
   leh anăn brei ih đru ñu bi kdơ̆ng hŏng phung roh ñu.”
  8 Ñu lač klei djŏ kơ Lêwi:
   “Brei Thumim ih,
  leh anăn Urim ih kơ pô doh jăk ih,
   pô ih lông dlăng leh ti Masa,
   pô ih bi tăng leh ti êa Mêriba;
  9pô lač kơ ama leh anăn amĭ ñu,
   ‘Kâo amâo uêñ kơ digơ̆ ôh;’
  ñu amâo thâo kral phung ayŏng adei ñu ôh,
   leh anăn amâo uêñ ôh kơ phung anak ñu.
  Ƀiădah ñu mgang klei ih blŭ
   leh anăn djă pioh klei ih bi mguôp.
  10Ñu mtô klei ih mtă kơ Yakôp,
   leh anăn klei bhiăn ih kơ Israel,
  ñu myơr mnơ̆ng ƀâo mngưi ti anăp ih,
   leh anăn mnơ̆ng myơr čuh ênŭm ti dlông knưl ih.
  11Ơ Yêhôwa, hơêč hmưi kơ ai ktang ñu mâo,
   leh anăn tŭ bruă kngan ñu;
  bi mčah hĕ kơiêng phung roh ñu,
   phung bi êmut kơ ñu, čiăng kơ digơ̆ amâo lŏ kgŭ ôh.”
  12Ñu hơêč hmưi kơ Benjamin,
   “Brei pô Yêhôwa khăp dôk hŏng klei hơĭt giăm ñu,
  Yêhôwa mgang gơ̆ jih hruê,
   leh anăn ngă anôk dôk ti plah wah mra gơ̆.”
  13Ñu hơêč hmưi kơ Yôsep,
   “Ala čar gơ̆ srăng mâo klei hơêč hmưi mơ̆ng Yêhôwa,
  hŏng êa nguôm mơ̆ng adiê ti dlông,
   leh anăn êa jăk hĭn mơ̆ng ti gŭ,
  14hŏng boh jăk hĭn mơ̆ng yang hruê,
   leh anăn boh jăk hĭn hlăm grăp mlan,
  15hŏng boh jăk hĭn mơ̆ng čư̆ hđăp,
   leh anăn mnơ̆ng êbeh dlai mơ̆ng kbuôn dôk hlŏng lar,
  16hŏng mnơ̆ng brei jăk hĭn mơ̆ng lăn leh anăn mơ̆ng klei bŏ dlai ñu,
   leh anăn klei pap mơ̆ng pô bi êdah leh hlăm pum êruê pui ƀơ̆ng.
  Brei jih mnơ̆ng anei truh ti dlông boh kŏ Y-Yôsep,
   ti dlông čŏng kŏ pô jing khua ti krah phung ayŏng adei ñu.
  17Ñu mâo klei kdrăm kơah msĕ si êmô knô ñu mđai tal êlâo,
   leh anăn ki ñu jing ki êmô dliê;
  hŏng ki anăn ñu srăng mnuh phung găp djuê mnuih
   tơl truh ti knhal lăn ala;
  msĕ snăn yơh phung pluh êbâo čô Êphraim,
   leh anăn msĕ snăn yơh phung êbâo čô Manasê.”
  18Ñu hơêč hmưi kơ Sabulôn,
   “Hơ̆k mơak bĕ, Ơ Sabulôn, êjai ih đuĕ hiu,
   leh anăn ih, Ơ Isakar, hlăm sang čhiăm ih.
  19Diñu srăng iêu phung ƀuôn sang kơ čư̆ diñu;
   tinăn diñu myơr mnơ̆ng ngă yang kơ klei kpă ênô;
  kyuadah diñu srăng hrip klei êbeh dlai êa ksĭ
   leh anăn ngăn yuôm mdăp leh hlăm čuah.”
  20Ñu hơêč hmưi kơ Gat,
   “Mpŭ mni bĕ kơ pô bi ƀai lăn kơ Gat!
  Gat dôk lua msĕ si sa drei êmông gu,
   ñu hiêk păl leh anăn boh kŏ.
  21Ñu ruah kơ ñu pô leh lăn jăk hĭn hlăm čar,
   kyuadah tinăn mâo kdrêč pioh leh kơ sa čô khua gai gĭt,
  tơdah phung khua phung ƀuôn sang bi kƀĭn,
   ñu ngă klei kpă Yêhôwa,
   leh anăn tui hlue klei bhiăn phung Israel.”
  22Ñu hơêč hmưi kơ Dan,
   “Dan jing sa drei êmông gu êdam,
   ñu kplŏng hung mơ̆ng ala čar Basan.”
  23Ñu hơêč hmưi kơ Naptali,
   “Ơ Naptali, pô trei leh hŏng klei Yêhôwa pap,
  leh anăn bŏ hŏng klei jăk jĭn mơ̆ng Yêhôwa,
   mă bha bĕ kdrêč Yŭ leh anăn kdrêč Dhŭng.”
  24Ñu hơêč hmưi kơ Aser,
   “Aser mâo klei jăk jĭn hĭn ti krah phung anak êkei Israel;
  brei ñu jing pô phung ayŏng adei ñu khăp,
   leh anăn brei ñu đrŭt jơ̆ng ñu hlăm êa prăi.
  25Giê kal ƀăng bhă ih srăng ngă hŏng msei leh anăn kông,
   leh anăn klei mơai ih srăng mdŭm hŏng hruê ih dôk hdĭp.
  26Amâo mâo pô msĕ hŏng Aê Diê Yêsurun ôh,
   pô phiơr hlăm adiê čiăng hriê đru ih,
   pô phiơr hŏng klei kdrăm ñu hlăm adiê.
  27Aê Diê pô dôk hlŏng lar jing anôk diih kđap,
   leh anăn ti gŭ mâo păl ñu dôk hlŏng lar.
  Ñu srăng suôt phung roh ti anăp diih,
   leh anăn lač, ‘Bi rai bĕ!’
  28Snăn Israel dôk hlăm klei hơĭt,
   akŏ êa kơ phung Yakôp dôk êđăp ênang
  hlăm ala čar mâo mdiê leh anăn kpiê lu,
   anôk adiê bi rôč êa nguôm.
  29Hơ̆k mơak yơh ih, Ơ Israel!
   Hlei pô jing msĕ si ih,
  sa phung ƀuôn sang Yêhôwa bi mtlaih leh?
   Ñu jing khil kăp dŏng ih,
  leh anăn jing đao gưm brei klei dưi kdrưh kơang kơ ih!
   Phung roh ih srăng hriê hŏng klei bin buôn ti anăp ih,
   leh anăn ih srăng juă anôk dlông diñu.”