34

Mai-sen qua đời

1Từ đồng bằng Mô-áp, Mai-sen leo lên đỉnh Phích-ga của núi Nê-bô, đối diện Giê-ri-cô. Chúa chỉ cho ông xem toàn miền đất hứa, từ Ga-la-át cho đến đất của Đan, 2của Nép-ta-li, Ép-ra-im, Ma-na-se, đất của Giu-đa chạy dài tận Địa-trung-hải, 3đất miền nam và miền đồng bằng, thung lũng Giê-ri-cô (thành Cây chà là), và cuối cùng là Xoa. 4Chúa bảo ông: "Đây chính là đất Ta hứa cho con cháu Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Ta đã cho con xem, nhưng con không được vào đất ấy."
5Vậy Mai-sen, tôi tớ Chúa qua đời trong đất Mô-áp, như Chúa đã phán. 6Ngài chôn ông tại một thung lũng đối ngang Bết-phê-o, thuộc đất Mô-áp. Nhưng không ai biết đích xác chỗ táng xác ông. 7Mai-sen qua đời lúc ông được một trăm hai mươi tuổi, nhưng mắt ông không làn, sức ông không giảm. 8Nhân dân Y-sơ-ra-ên khóc thương Mai-sen tại đó suốt ba mươi ngày.
9Giô-suê, con của Nun, được đầy Thần khôn ngoan, vì Mai-sen có đặt tay trên ông. Nhân dân đều vâng phục ông và làm đúng theo mọi điều Chúa truyền dạy Mai-sen.
10Về sau, trong dân Y-sơ-ra-ên chẳng bao giờ còn xuất hiện một nhà tiên tri nào giống như Mai-sen, được Thượng Đế quen biết và thường xuyên gặp mặt như thế.
11Không ai sánh được với Mai-sen, về các dấu kỳ phép lạ Chúa sai ông thực hiện trong nước Ai-cập, trước mặt vua quan và nhân dân Ai-cập, 12hoặc về tất cả các công việc lớn lao và đáng sợ do bàn tay Toàn năng của Chúa mà Mai-sen bày tỏ cho toàn dân Y-sơ-ra-ên.