34

Mauxe tuag

1Mauxe nce ntawm lub taj Mau‑a moog rua sau lub roob Nenpau txug lub ncov roob Pixaka, kws nyob ncaaj lub moos Yelikhau. Mas Yawmsaub qha nwg pum taag nrho lub tebchaws huvsw, yog Kile‑a moog txug lub moos Ntaaj, 2hab taag nrho Nathali hab Efa‑i hab Manaxe tebchaws, hab taag nrho Yuta tebchaws moog txug havtxwv kws nyob saab nub poob, 3hab Neke hab nraag taj kws yog txwj ntawm Yelikhau kws yog lub moos toov laaj moog txug lub moos Xau‑a.
4Mas Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Nuav yog lub tebchaws kws kuv cog lug ruaj rua Aplahaa, Yiha hab Yakhauj tas, ‘Kuv yuav muab pub rua mej caaj ceg.’ Kuv pub koj lub qhov muag pum tassws koj yuav tsw tau hlaa moog rua huv lub tebchaws hov.”
5Tes Yawmsaub tug qhev Mauxe txhad le tuag rua hov ntawd rua huv Mau‑a tebchaws, lawv le Yawmsaub tau has lawd. 6Yawmsaub muab nwg log rua huv lub haav kws ncaaj lub moos Npepe‑au huv Mau‑a tebchaws. Mas lug txug naj nub nwgnuav tsw muaj leejtwg paub lub chaw kws log Mauxe. 7Thaus Mauxe tuag hov nwg noob nyoog muaj ib puas neeg nkaum xyoo. Nwg qhov muag tseed pum kev zoo, nwg tug zug kuj tsw ntaug. 8Mas cov Yixayee quaj Mauxe tau peb caug nub huv lub taj Mau‑a, le maav taag lub swjhawm kws quaj ntsuag Mauxe.
9Yausua kws yog Noo tug tub muaj plaab plaw tswvyim puv npo vem yog Mauxe tub tsaa teg npuab sau nwg lawm. Yog le hov cov Yixayee txhad le noog nwg lug hab ua lawv le Yawmsaub has rua Mauxe lawd.
10Txwj nub ntawd lug tsw muaj ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug twg tshwm rua huv cov Yixayee zoo ib yaam le Mauxe kws Yawmsaub nrug nraim tim ntsej tim muag. 11Tsw muaj ib tug twg zoo le Mauxe kws ua tej txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj huvsw kws Yawmsaub khaiv nwg ua rua huv Iyi tebchaws rua Falau hab nwg cov tub teg tub taw suavdawg hab taag nrho nwg lub tebchaws huvsw. 12Tsw muaj ib tug twg ua tau txhua yaam num kws muaj fwjchim hab txhua yaam num luj kws txaus ntshai heev yaam le Mauxe ua taab meeg cov Yixayee suavdawg pum.