3

Phung Israel Dơi Dah Y-Ôk hađăch N'gor Basan

1Dôl nây he plơ̆ jêh ri hao njŏ trong n'gor Basan; jêh ri Y-Ôk hađăch n'gor Basan luh tâm rdâng đah he, păng ndrel ma lĕ rngôch phung ƀon lan păng gay tâm lơh ta ƀon Êdrei. 2Ƀiălah Yêhôva lah ma gâp, 'Lơi klach ma păng, yorlah gâp jao păng jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan păng nđâp n'gor păng tâm ti may; may mra ƀư ma păng nâm bu may ƀư jêh ma Y-Sihôn hađăch phung Amôrit, nơm gŭ ta ƀon Hêsbôn.' 3Pô ri Yêhôva Brah Ndu he jao jêh tâm ti he nđâp ma Y-Ôk hađăch n'gor Basan jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan păng. He ƀư ma păng kŏ mâu hôm om du huê. 4Dôl nây he sŏk lĕ ƀon toyh păng mâu geh du rplay ƀon toyh ôh he ê sŏk ndơ khân păng prao jât rplay ƀon toyh, lĕ n'gor Argôp, ƀon bri hađăch Y-Ôk tâm n'gor Basan. 5Lĕ rngôch ƀon toyh nây geh pêr nâp, prêh, mpông pêr, mâng nđăng, rmeh lơn ma nây geh âk rplay ƀon mâu geh pêr ôh. 6He ƀư rai khân păng lĕ ƀhiau, tâm ban ma he ƀư jêh ma Y-Sihôn hađăch ƀon Hêsbôn, ƀư rai lĕ rngôch ƀon toyh, phung bu klâu, phung bu ur, jêh ri phung kon se jê̆. 7Ƀiălah lĕ rngôch mpô mpa rong jêh ri ndô ndơ bơh ƀon toyh he pit in jêng ndơ he.
8Pô ri tâm rnôk nây he sŏk n'gor bơh ti bar hê hađăch phung Amôrit gŭ đah tê̆ dak krong Yurdan, ntơm bơh rlŭng n'hor dak Arnôn tât ta yôk Hêrmôn, 9(phung Sidôn rnha Sirion ma Hermôn, jêh ri phung Amôrit rnha ma păng Sênir), 10lĕ rngôch ƀon toyh tâm neh lâng kalơ dor, lĕ rngôch n'gor Galaat, jêh ri lĕ rngôch n'gor Basan tât ta ƀon Salêka jêh ri ƀon Êdrei, ƀon toyh tâm bon bri hdăch Y-Ôk tâm n'gor Basan. 11(Yorlah kanŏng Y-Ôk hađăch n'gor Basan hôm bơh ndŭl mpôl Rêphaim; aơ sưng păng bêch, păng jêng du rplay sưng bêch loih; mâu di hĕ păng gŭ ta ƀon Raba, ƀon toyh phung Amôn? Jong sưng nây geh sĭn hăt, jêh ri dĭ păng puăn hăt, tĭng nâm hăt bu veh).

Phung Y-Ruben, Phung Y-Gat Jêh Ri N'gul Ndŭl Mpôl Manasê Gŭ Mơ Pa Lơ Dak Krong Yurdan

12"Dôl nây tơ lah he sŏk n'gor nây jêng ndơ he, gâp ăn ma phung Ruben jêh ri ma phung Gat neh ntơm bơh ƀon Arôer njŏ kơh rlŭng n'hor dak Armôn, jêh ri n'gul n'gor kalơ dor Galaat ndrel ma lĕ rngôch ƀon toyh păng. 13Kô̆ n'gor Galaat ăt hôm, jêh ri lĕ n'gor Basan, ƀon bri hađăch Y-Ôk, nâm bu ntĭt lĕ n'gor Argôp, gâp ăn ma n'gul ndŭl mpôl Manasê. (Glom n'gor Basan nây bu rnha n'gor Rêphaim, 14Y-Jar du huê ndŭl mpôl Manasê sŏk lĕ n'gor Argôp, nâm bu ntĭt n'gor Basan tât ta n'har phung Gêsurit jêh ri phung Makatit, jêh ri rnha ma ƀon jêjê̆ ma amoh păng nơm. Havôt Jar nâm bu nar aơ). 16Ma phung Ruben jêh ri ma phung Gat gâp ăn neh bơh n'gor Galaat tât ta rlŭng n'hor dak Arnôn, ta nklang rlŭng jêng n; har, kŏ tât ta dak krong Jabôk, n'har n'gor phung Amôn; 17nđâp rlŭng Arabah ndrel ma dak krong Yurdan jêng n'har bơh Kinêret tât ta dak mƀŭt rlŭng Arabah, Dak Mƀŭt Boh, ta njâng yôk Pisga mơ pa lơ.
18"Dôl nây gâp ntăm ma khân may, lah: 'Yêhôva Brah Ndu khân may jao jêh n'gor aơ jêng ndơ khân may; lĕ rngôch phung tahan janh khân may mra rgăn djôt leo ndơ tâm lơh ta năp phung oh nâu khân may, phung ƀon lan Israel. 19Ƀiălah phung ur khân may, phung kon jê̆ khân may, jêh ri mpô mpa rong khân may (gâp gĭt khân may geh âk mpô mpa rong) mra ăt hôm tâm ƀon toyh gâp ăn jêh ma khân may, 20kŏ tât Yêhôva ăn jêh nau rlu ma phung oh nâu khân may, tâm ban ma khân may, jêh ri khân păng tâm ban lĕ gŭ tâm n'gor Yêhôva Brah Ndu khân may ăn jêh ma khân păng đah tê̆ dak krong Yurdan; jêh ri ăp nơm khân may mra sĭt ta neh păng nơm, neh nây gâp ăn jêh ma khân may.
21Dôl nây gâp ntăm jêh ma Y-Yôsuê. Măt may saơ jêh lĕ nau Yêhôva Brah Ndu may ƀư jêh ma bar hê hađăch aơ; tâm ban pô nây lĕ Yêhôva mra ƀư ma lĕ rngôch ƀon bri hađăch khân may mra rgăn lăp. 22Lơi klach ma khân păng ôh; yorlah Yêhôva Brah Ndu khân may tâm lơh an ma khân may.'

Yêhôva Mâu Ăn Y-Môis Lăp N'gor Kanaan Ôh

23"Dôl nây gâp vơh vơl ma Yêhôva, lah: 24"Ơ Kôranh Brah Yêhôva, may kanŏng ntơm tâm mpơl ma tông mpăr may nau may jêng toyh jêh ri ti nau brah may, yorlah, mbu brah ta kalơ trôk mâu lah ta neh ntu dơi bư kan jêh ri nau khlay yom tâm ban ma may? 25Gâp dăn ma may, ăn gâp rgăn jêh ri saơ n'gor ueh đah tê̆ dak krong Yurdan, n'gor kalơ dor ueh nây, jêh ri n'gor Liban? 26Ƀiălah Yêhôva ji juih ma gâp yor khân may jêh ri mâu iăt nau gâp ôh. Yêhôva lah ma gâp, 'Ăn may kơp nau aơ găp jêh ma may, lơi hôm ngơi nau aơ ma gâp ôh. 27Hao hom ta kô yôk Pisga jêh ri n'gơr măt may mơ pa dâng, mơ pa kalơ yôk, mơ pa rđŭng, jêh ri mơ pa lơ, jêh ri uănh ma măt may, yorlah may mâu mra rgăn ôh dak krong Yurdan aơ. 28Ƀiălah ntăm hom ma Y-Yôsuê, n'hao nuih păng jêh ri ƀư katang păng, yorlah păng mra rgăn ta năp phung ƀon lan aơ, jêh ri păng mra ăn bu sŏk pha n'gor may mra saơ.
29Pô ri he mra gŭ tâm rlŭng tâm tra đah Betpêôr.