3

Môi-se Atỡng Tễ Tỗp I-sarel Chíl Riap Puo Oc

1“Ntun ễn, nheq tữh hái pỡq atứng chu angia pỡng yáng cutễq Basan, chơ puo Oc dững tahan án toâq chíl tỗp hái cheq vil Ê-darê. 2Ma Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: ‘Chỗi ngcŏh puo Oc, yuaq cứq ễ chiau án cớp tỗp tahan án, dếh máh cutễq án yỗn anhia. Cóq anhia táq chóq án machớng anhia khoiq táq chóq Si-hôn la puo tỗp Amô-rit, án ca sốt tâng vil Hê-sabôn.’
3“Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ chiau puo Oc cớp máh cũai proai án pỡ talang atĩ tỗp hái, cớp hái bữn cachĩt táh nheq tỗp alới. 4Tâng tangái ki, tỗp hái khoiq cheng ĩt máh vil án ndỡm. Bữn tapoât chít vil, noap dếh máh vil tâng cruang Ar-côp, la cutễq puo Oc, puo cruang Basan cỡt sốt. 5Nheq vil ki bữn viang khâm lứq lavíng vil, bữn viang sarỡih cớp bữn ngoah toong vil ca bữn raloaih táq toâq tac; cớp noâng bữn sa‑ữi vil canŏ́h ma ŏ́q viang. 6Tỗp hái khoiq talốh táh nheq vil, cớp cachĩt táh nheq cũai ca ỡt tâng vil, dếh samiang, dếh mansễm cớp carnễn. Hái khoiq táq ngkíq chóq máh vil puo Si-hôn tâng vil toâr Hê-sabôn. 7Tỗp hái cheng ĩt nheq charán cớp máh crơng crớu tâng vil alới.
8“Trỗ ki, hái bữn cheng ĩt cutễq tễ bar náq cũai puo tỗp Amô-rit, la cutễq ca ỡt coah angia mandang loŏh crỗng Yôr-dan, noap tễ crỗng Ar-nôn toau toâq cóh Her-môn. 9(Cũai proai Sadôn dŏq cóh Her-môn la Si-rien cớp cũai proai Amô-rit dŏq cóh ki la Sê-nir.) 10Tỗp hái cheng bữn nheq cutễq puo Oc la puo cruang Basan neq: Máh vil tâng cutễq tapín, dếh cutễq Ki-liat cớp Basan, la‑a toâq pỡ vil Salê-ca cớp vil Ê-darê.”
11(Puo Oc la puo cruang Basan cỡt cũai parsốt tháng tễ tỗp Rê-phêm. Hom noau chóq sac án la táq toâq tamáu, cuti takêh coat, cớp la‑a pỗn coat; tamáu ki noâng bữn tâng vil Raba, la muoi vil tỗp Amôn.)

Môi-se Atỡng Tễ Tỗp Ca Ỡt Coah Angia Mandang Loŏh Crỗng Yôr-dan

12“Toâq hái cheng bữn nheq chơ cutễq ki, cứq chiau yỗn tỗp Ruben cớp tỗp Cát cutễq yáng angia pỡng vil Arô-er, cheq cớp crỗng Ar-nôn, cớp muoi saráh cutễq dũal cớp cóh cruang Ki-liat, dếh máh vil cớt mpễr ki hỡ. 13Ma tadĩ tỗp Ma-nasê, cứq chiau cutễq ca noâng clữi tâng Ki-liat cớp tâng cruang Basan, máh ntốq puo Oc cỡt sốt.”
 (Cutễq Ar-côp tâng cruang Basan nâi, aléq la dáng cutễq ki cỡt cutễq tỗp Rê-phêm.
14Ma Yai, la manoaq tễ tỗp Ma-nasê, án ĩt ndỡm nheq ntốq cutễq Ar-côp tâng Basan, la‑a toâq pỡ raloan cutễq Kê-sur cớp Maca. Án amứh máh cutễq ki puai loah ramứh án bữm. Ngkíq toau toâq tangái nâi, aléq la dŏq máh vil ki la Havot Yai.)
15“Cứq khoiq chiau cutễq Ki-liat yỗn sâu Makir tễ tỗp Ma-nasê. 16Ma tỗp Ruben cớp tỗp Cát, ki cứq chiau cutễq tễ Ki-liat toau toâq crỗng Ar-nôn. Mpứng dĩ dỡq nâi cỡt raloan coah angia pưn khong tỗp alới, cớp crỗng Yaboc cỡt raloan coah angia pỡng; cớp crỗng ki cỡt raloan cutễq tỗp Amôn hỡ. 17Coah angia mandang pât cutễq tỗp alới cuti tễ crỗng Yôr-dan, noap tễ clóng Cali-lê coah angia pỡng, asễng chu dỡq mưt Boi coah angia pưn, chơ luat chu yững cóh Pit-ca coah angia mandang loŏh.
18“Tangái ki, cứq tĩeih atỡng tỗp Ruben, tỗp Cát, cớp tadĩ tỗp Ma-nasê neq: ‘Yiang Sursĩ, la Ncháu hái, án khoiq chiau cutễq coah angia mandang loŏh crỗng Yôr-dan nâi yỗn anhia ndỡm. Sanua, cóq anhia dững máh crơng choac dŏq loŏh rachíl, cớp anhia clong crỗng Yôr-dan nhũang nheq tỗp canŏ́h tễ tỗp I-sarel, dŏq cheng cutễq chuai yỗn alới bữn ndỡm. 19Cứq dáng samoât anhia bữn charán sa‑ữi; ngkíq yỗn con lacuoi anhia ỡt loah tâng vil coah nâi crỗng, ca cứq khoiq chiau yỗn anhia. 20Ma cóq anhia rachuai tỗp sễm ai anhia la cũai I-sarel, yỗn toau alới bữn ndỡm cutễq Yiang Sursĩ khoiq chiau yỗn alới, coah angia mandang pât crỗng Yôr-dan, cớp toau Yiang Sursĩ yỗn alới bữn ỡt ien khễ pỡ ntốq ki, samoât án khoiq yỗn tỗp anhia bữn ỡt ien khễ coah nâi tê. Vớt ki, têq anhia píh chu loah pỡ cutễq ca Yiang Sursĩ khoiq chiau yỗn anhia coah nâi.’
21“Chơ cứq ớn Yô-sũa neq: ‘Mới khoiq táq dũ ramứh ca Yiang Sursĩ, la Ncháu hái, ớn mới táq chóq bar náq cũai puo Si-hôn cớp Oc. Cớp án yoc ễ táq machớng ki tê chóq máh cũai canŏ́h tâng cutễq ca anhia ễ mut chíl sanua. 22Anhia chỗi ngcŏh tỗp alới, yuaq Yiang Sursĩ, la Ncháu hái, ễ rachíl chuai tỗp anhia.’”

Môi-se Ŏ́q Mut Tâng Cruang Cana-an

23“Bo ki cứq câu sễq nheq tễ mứt pahỡm neq: 24‘Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ơi! Cứq dáng anhia mbỡiq apáh yỗn cứq hữm máh ranáq toâr cớp salễh anhia ễ táq chumát. Tỡ bữn yiang aléq tâng paloŏng, tỡ la tâng cloong cutễq, ma têq táq ranáq salễh samoât anhia khoiq táq! 25Cucốh Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia chuai yỗn cứq bữn clong tê crỗng Yôr-dan, dŏq pỡq nhêng cutễq phốn phuor o ca ỡt coah tooh dỡq ki, bữn nhêng máh dũal cớp cóh ca nêuq o, cớp cuar cóh Lê-banôn hỡ.’
26“Cỗ tian anhia, Yiang Sursĩ cutâu mứt chóq cứq, cớp tỡ bữn tamứng noâng santoiq cứq câu. Chơ án ta‑ỡi cứq neq: ‘Péq chơ! Chỗi pai noâng tễ ranáq nâi! 27Mới cóq chỗn tâng anũol cóh Pit-ca, cớp tapoang nhêng chu dũ angia, angia pưn cớp angia pỡng, angia mandang loŏh cớp angia mandang pât. Cóq mới nhêng yỗn samoât lứq cutễq ki, yuaq mới ŏ́q bữn clong crỗng Yôr-dan pỡq chu cutễq ki. 28Cóq mới catoaih atỡng Yô-sũa cớp rachuai án yỗn cỡt clŏ́q achỗn, yuaq án cóq ayông máh cũai proai nâi clong crỗng Yôr-dan, dŏq mut chu cutễq ca mới hữm sanua.’
29“Yuaq ngkíq, tỗp hái ỡt dỡ tâng avúng cóh radáng cớp vil Bet Pê-or.”