3

Blah Dưi Hĭ Kơ Ôg Pơtao Lŏn Čar Basan

(Yap 21:31-35)

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Giŏng anŭn, ƀing ta wir đĭ nao gah dư̱r kơtuai jơlan anăp nao pơ lŏn čar Basan, laih anŭn Ôg pơtao lŏn čar Basan hăng abih bang ling tơhan ñu kơsung tơbiă pơblah hăng ƀing ta jĕ plei pơnăng Edrei. 2Yahweh pơhiăp hăng kâo, “Anăm huĭ kơ ñu ôh, yuakơ sĭt yơh Kâo hơmâo jao laih ñu amăng tơngan ih wơ̆t hăng abih bang ling tơhan ñu laih anŭn anih lŏn ñu mơ̆n. Ngă bĕ kơ ñu hrup hăng ƀing gih ngă laih kơ Sihôn pơtao ƀing Amôr, jing ƀing hơdip amăng plei pơnăng Hesbôn anŭn.”
3Tui anŭn, Yahweh Ơi Adai ta ăt jao hĭ Ôg pơtao lŏn čar Basan kơ tơngan ta wơ̆t hăng abih bang ƀing ling tơhan ñu mơ̆n. Ƀing ta pơrai hĭ ƀing gơñu, ƀu pioh glaĭ hlơi pô dŏ hơdip ôh. 4Ƀơi mông anŭn ƀing ta ăt mă hĭ abih bang plei pla ñu mơ̆n. Ƀu hơmâo ôh sa boh plei amăng nămpluh boh plei ƀing ta ƀu mă hĭ ôh mơ̆ng ƀing gơñu. Ƀing ta mă hĭ abih bang tring Argôb amăng lŏn čar Basan jing anih pơtao Ôg git gai. 5Abih bang khul plei anai jing anih kơđông kơjăp hăng khul pơnăng glông laih anŭn hăng khul amăng ja̱ng hơmâo khul čơnŭh khuă pơgăn soh sel; pơ anih anŭn ăt hơmâo mơ̆n khul plei ƀu hơmâo pơdơ̆ng đĭ pơnăng ôh. 6Ƀing ta pơrai hĭ Ôg laih anŭn ƀing ling tơhan ñu abih bang kar hăng ƀing ta hơmâo ngă laih kơ Sihôn pơtao plei pơnăng Hesbôn; ƀing ta pơrai hĭ rĭm boh plei, ƀing đah rơkơi, đah kơmơi laih anŭn ƀing čơđai. 7Samơ̆ abih bang khul hlô mơnơ̆ng hăng dram gơnam sua mă mơ̆ng khul plei pla gơñu anŭn, ƀing ta mă tŭ hĭ kơ ta pô.
8Tui anŭn, ƀơi mông anŭn ƀing ta mă mơ̆ng dua čô pơtao ƀing Amôr anai guai čar gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan, čơdơ̆ng mơ̆ng anih hơnŏh ia Arnôn gah thu̱ng ataih truh pơ čư̆ Hermôn gah dư̱r. 9Ƀing Sidôn iâu čư̆ Hermôn jing Siriôn laih anŭn ƀing Amôr pơanăn čư̆ anŭn jing Senir. 10Ƀing ta mă abih bang plei pla ƀơi anih tơhnă̱, abih bang anih lŏn Gilead, laih anŭn abih bang lŏn čar Basan gah dư̱r ataih truh pơ plei pơnăng Salkah hăng Edrei gah ngŏ̱, jing khul plei amăng čar pơtao Ôg amăng lŏn čar Basan. 11Kơnơ̆ng Ôg, pơtao lŏn čar Basan đôč yơh jing kơnung djuai dŏ glaĭ mơ̆ng djuai Repha. Bo̱ng ñu arăng pơkra hăng pơsơi laih anŭn rơyong ñu truh kơ duapăn haih, tơda ñu jing pă̱ haih, tui hăng hơnơ̆ng pơkă haih. Bo̱ng anai ăt dŏ mơ̆n amăng plei pơnăng Raƀah jing anih ƀing Ammôn dŏ.

Ƀing Kơnung Djuai Dŏ Pơ Gah Ngŏ̱ Krong Yurdan

(Yap 32:1-42)

12Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Hlak anŭn tơdang ƀing ta hơmâo mă laih anih lŏn gah ngŏ̱ krong Yurdan, kâo brơi hĭ kơ ƀing djuai Reuben laih anŭn kơ djuai Gad guai gah dư̱r kơ plei pơnăng Arôêr jĕ hơnŏh ia Arnôn, wơ̆t hăng sămkrah tring čư̆ anih lŏn Gilead, hrŏm hăng khul plei pla amăng guai anŭn mơ̆n. 13Anih dŏ glaĭ amăng anih lŏn Gilead laih anŭn ăt abih bang anih lŏn Basan, jing lŏn čar pơtao Ôg, kâo brơi hĭ kơ sămkrah kơnung djuai Manasseh.
 Hlâo adih amăng abih bang tring Argôb amăng anih lŏn Basan anai, jing anih lŏn lŏm kơ ƀing Repha.
14Yair, jing sa čô mơ̆ng kơnung djuai Manasseh, mă tŭ abih bang tring Argôb ataih truh pơ guai ƀing Gesur laih anŭn ƀing Maakhat. Tring anai ñu pơanăn tui hăng anăn ñu pô; tui anŭn truh kơ ră anai arăng iâu anih lŏn Basan anai jing Hawôt-Yair.
15Laih anŭn kâo brơi hĭ anih lŏn Gilead kơ djuai Makhir mơ̆ng kơnung djuai Manasseh. 16Samơ̆ kâo brơi kơ ƀing djuai Reuben hăng djuai Gad guai lŏn čơdơ̆ng mơ̆ng anih lŏn Gilead trŭn truh pơ hơnŏh ia Arnôn laih anŭn truh pơ krong Yabbôk. Tŏng krah hơnŏh ia Arnôn anŭn jing guai čar gơñu gah thu̱ng laih anŭn krong Yabbôk jing guai čar gơñu gah ngŏ̱. Krong Yabbôk anŭn ăt jing guai čar ƀing Ammôn mơ̆n. 17Guai čar kơnung djuai Reuben laih anŭn kơnung djuai Gad gah yŭ̱ jing krong Yurdan amăng tring Arabah, čơdơ̆ng mơ̆ng dơnao prŏng Khinneret gah dư̱r truh pơ Rơsĭ tring Arabah jing Rơsĭ Hra, laih anŭn truh pơ khul tơkai čư̆ Pisgah.
18Mông anŭn kâo pơđar kơ klâo kơnung djuai anŭn tui anai, “Yahweh Ơi Adai gih hơmâo brơi laih anih lŏn anai kơ ƀing gih kiăng mă tŭ jing kŏng ngăn. Samơ̆ abih bang ƀing ling tơhan gih, jing ƀing prap pre kơ tơlơi pơblah, khŏm găn nao hlâo bĕ kơ ƀing ayŏng adơi gih Israel tơdang ƀing gơñu mŭt amăng anih lŏn Kâo brơi kơ ƀing gơñu. 19Samơ̆ ƀing bơnai gih laih anŭn ƀing ană bă gih dưi dŏ amăng khul plei pla kâo hơmâo brơi laih kơ ƀing gih. Kâo thâo ƀing gih hơmâo lu tơpul hlô mơnơ̆ng, tui anŭn tơpul hlô mơnơ̆ng anŭn ăt dŏ amăng khul plei pla gih mơ̆n. 20Tơdang nao pơblah, ƀing gih khŏm nao hlâo kơ ayŏng adơi gih, tơl Yahweh brơi rơnŭk rơnua kơ abih bang ƀing gơñu kar hăng Ñu brơi laih kơ ƀing gih laih anŭn ƀing gơñu ăt hơmâo mă tŭ hĭ anih lŏn Yahweh či brơi kơ ƀing gơñu gah yŭ̱ krong Yurdan. Tơdơi kơ anŭn, rĭm čô amăng ƀing gih dưi wơ̆t glaĭ yơh pơ anih lŏn kâo hơmâo jao brơi laih kơ ƀing gih.”

Môseh Ƀu Dưi Găn Krong Yurdan Ôh

21Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Ƀơi mông anŭn kâo pơđar kơ Yôsua, “Ih hơmâo ƀuh laih hăng mơta ih pô abih bang tơlơi Yahweh Ơi Adai ih hơmâo ngă laih kơ dua čô pơtao anai. Yahweh či ngă hrup hăng anŭn mơ̆n kơ abih bang lŏn čar pơ adih jing anih ih či găn nao. 22Ƀing gih anăm huĭ kơ ƀing gơñu ôh, yuakơ Yahweh Ơi Adai ta, Ñu pô yơh či blah brơi kơ ƀing gih.”
23Hlak anŭn kâo kwưh rơkâo kơ Yahweh tui anai, 24“Ơ Yahweh Glông Hloh hơi, Ih čơdơ̆ng kơnơ̆ng pơrơđah kơ kâo ding kơna Ih tơlơi prŏng prin Ih laih anŭn tơngan kơtang mơyang Ih. Ƀu hơmâo yang pă ôh amăng adai adih ƀôdah ƀơi lŏn tơnah anai dưi ngă khul bruă kơtang mơyang Ih ngă laih tui anŭn. 25Brơi kơ kâo găn nao krong Yurdan hăng ƀuh anih lŏn hiam gah adih đa, jing anih tring čư̆ hiam laih anŭn ăt ƀuh anih Lebanôn mơ̆n.”
26Giŏng anŭn, Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Samơ̆ yuakơ ƀing ama gih ƀu tui gưt kơ Yahweh yơh, Ñu hil kơ kâo laih anŭn ƀu kiăng hơmư̆ kâo ôh. Yahweh laĭ, “Djŏp laih. Anăm pơhiăp hăng Kâo kơ tơlơi anai dơ̆ng tah. 27Đĭ nao bĕ ƀơi kơčŏng čư̆ Pisgah anai laih anŭn lăng nao bĕ gah yŭ̱, gah dư̱r, gah thu̱ng laih anŭn gah ngŏ̱. Lăng pơñen nao bĕ pơ anih lŏn anŭn hăng mơta ih pô mơ̆ng čư̆ anŭn, yuakơ ih ƀu či dưi găn nao krong Yurdan anai ôh. 28Samơ̆ jao bĕ bruă git gai kơ Yôsua, pơtrŭt gơ̆ laih anŭn pơkơjăp gơ̆ bĕ, yuakơ ñu yơh či atăt ba ƀing Israel anai găn nao laih anŭn ngă brơi ƀing gơ̆ mă tŭ anih lŏn kŏng ngăn ih či ƀuh anai.”
29Tui anŭn, ƀing ta dŏ amăng dơnung jĕ plei Bêt-Pheôr.