4

Khuyên dân vâng giữ lời Chúa

1Đồng bào ơi! Bây giờ xin lắng tai nghe kỹ và tuân hành những luật lệ tôi công bố. Nhờ vậy, nhân dân ta mới mong sống còn để đi chiếm vùng đất Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế của cha ông ta ban cho. 2Đừng thêm bớt điều gì vào luật này, chỉ việc tuân hành, vì đây là luật của Chúa. 3Đồng bào đã thấy tận mắt điều Chúa làm trong vụ Ba-anh Phê-o: Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của chúng ta dã tiêu diệt những ai theo Ba-anh Phê-o. 4Còn ai trung thành với Ngài vẫn sống cho đến hôm nay.
5Luật lệ tôi đang dạy đồng bào đây là luật Thượng Đế Hằng Hữu truyền cho tôi, cũng là luật áp dụng trong lãnh thổ đồng bào sẽ chiếm cứ. 6Sự áp dụng và tuân hành luật này làm cho đồng bào trở thành khôn ngoan, thấu đáo. Những dân tộc khác khi nghiên cứu luật này sẽ trằm trồ: 'Đây là một dân tộc khôn ngoan, trí tuệ.' 7Vì làm gì có một nước nào - dù lớn đến đâu - có một vị thần ở gần bên dân như Thượng Đế Hằng Hữu ở gần bên ta, nghe lời ta cầu khẩn? 8Có nước nào - dù lớn đến đâu - có được một bộ luật công minh như bộ luật ta ban hành hôm nay?
9Phải hết lòng thận trọng, ghi khắc những điều mình đã thấy vào tâm khảm, suốt đời đừng quên. Cũng kể lại cho con cháu mình những điều tai nghe mắt thấy Chúa đã làm. 10Như hôm tại núi Hô-rếp, lúc đồng bào đứng trước mặt Thượng Đế Hằng Hữu, Ngài bảo tôi: 'Triệu tập nhân dân lại đây cho họ nghe lời Ta dạy, để họ biết kính sợ Ta suốt những ngày sống trên đất, và họ sẽ dạy con cái họ kính sợ Ta.' 11Rồi đồng bào kéo đến đứng dưới chân núi, trong khi trên núi lửa cháy dữ dội, ngọn cao tận trời, mây phủ đen kịt, bóng tối dày đặc. 12Từ giữa đám lửa, Chúa nói với đồng bào. Đồng bào nghe tiếng nói nhưng không thấy hình dáng Ngài. 13Ngài ban bố mười điều răn cho đồng bào tuân hành, và ghi các điều răn lên hai bảng đá. 14Đó là lúc Chúa bảo tôi dạy cho đồng bào luật lệ áp dụng trong lãnh thổ sắp chiếm cứ.

Cấm thờ thần tượng

15Vậy phải thận trọng, vì hôm ấy trên núi Hô-rếp, khiChúa nói với đồng bào từ trong đám lửa, đồng bào không thấy hình dáng của Ngài; 16-18nên đừng hành động một cách hư đốn mà làm tượng thờ theo bất kỳ hình dáng nào, dù là đàn ông, đàn bà, thú vật, chim chóc, cá hay côn trùng bò trên đất. 19Cũng phải coi chừng, đừng thờ mặt trời, mặt trăng hay các ngôi sao trên trời, vì đó chỉ là những vật Thượng Đế Hằng Hữu phân phối khắp trời để soi sáng cho mọi người. 20Chúa Hằng Hữu đã cứu đồng bào ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng ở Ai-cập, cho đồng bào được làm dân của Ngài như ngày nay. 21,22Nhưng Chúa Hằng Hữu giận tôi vì đồng bào phạm tội, nhất quyết không cho tôi qua sông Giô-đan, vào đất tốt đẹp Ngài hứa cho đồng bào làm sản nghiệp. Tôi phải qua đời ở bên này sông. 23Vậy, phải thận trọng, không được quên giao ước Chúa đã kết với đồng bào. Đừng làm tượng thờ dưới bất kỳ hình thức nào, vì Thượng Đế Hằng Hữu đã cấm ngặt. 24Chúa Hằng Hữu là lửa thiêu hủy, là Thần kỵ tà.

Hình phạt kẻ thờ thần tượng

25Sau này, khi ai nấy đã có con cháu đầy đàn, đã ở trong đất hứa lâu năm, nếu đồng bào hành động cách hư đốn, làm tượng thờ dù dưới hình thức nào, tức là khiêu khích Chúa, chọc giận Ngài. 26Xin trời đất chứng giám cho chúng ta hôm nay - nếu thế đồng bào chắc chắn phải bị tiêu diệt khỏi lãnh thổ bên kia sông Giô-đan mà đồng bào sắp chiếm. Thời gian đồng bào cư trú tại đó sẽ thật ngắn ngủi. 27Chúa Hằng Hữu sẽ phân tán đồng bào giữa các nước khác, và số người sống sót sẽ thật ít ỏi. 28Tại các nước ấy, đồng bào sẽ thờ các thần bằng gỗ, bằng đá do người ta làm ra; các thần ấy không thấy, không nghe, không ăn, không ngửi. 29Rồi đồng bào sẽ tìm kiếm Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình; và nếu hết lòng, hết linh hồn tìm kiếm, đồng bào sẽ gặp Ngài. 30Trong những ngày hoạn nạn khốn cùng ấy, đồng bào sẽ quay lại với Thượng Đế Hằng Hữu, vâng theo lời Ngài. 31Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế đầy lòng thương xót, Ngài không từ bỏ, tuyệt diệt đồng bào; cũng không quên giao ước đã lập với tổ tiên ta.

Chúa Hằng Hữu là Chân Thần

32Trong quá khứ, tính từ khi Thượng Đế tạo dựng loài người, từ góc trời này cho đến góc trời kia, có bao giờ có việc lạ thế này chưa: 33Một dân tộc nghe tiếng Thượng Đế nói từ trong đám lửa, như trường hợp đồng bào, mà vẫn còn sống? 34Có bao giờ Thượng Đế dùng phép lạ, hoạn nạn, chiến tranh, các việc khủng khiếp để giải phóng một dân tộc nô lệ đang ở ngay trong nước đô hộ, như trường hợp Chúa ra tay trừng trị Ai-cập ngay trước mắt đồng bào hay không? 35Đó là những việc Ngài cho đồng bào thấy tận mắt để đồng bào ý thức được chính Chúa là Thượng Đế, ngoài ra không có Thượng Đế nào khác. 36Chúa cho đồng bào nghe tiếng Ngài vang ra từ trời để đồng bào được giáo hóa; dưới đất, Ngài cho đồng bào thấy trụ lửa, và tiếng Ngài phát ra từ trong đám lửa. 37Vì yêu tổ tiên chúng ta, nên cũng thương dòng giống của tổ tiên, Ngài đích thân đem đồng bào ra khỏi Ai-cập bằng những phép lạ phi thường. 38Ngài đánh đuổi dân các nước lớn, mạnh hơn chúng ta, để đem đồng bào vào chiếm lấy đất họ làm sản nghiệp, như đồng bào thấy ngày nay.
39Vậy, đồng bào phải nhận thức và ghi khắc vào lòng rằng, trên trời, dưới đất, chỉ có Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế, chẳng có thượng đế nào khác. 40Đồng bào nhớ tuân theo các luật lệ tôi ban bố hôm nay, nhờ vậy đồng bào và con cháu mai hậu sẽ được thới thạnh, người người vui hưởng tuổi thọ trong lãnh thổ Chúa cho Y-sơ-ra-ên vĩnh viễn."

Thành trú ẩn

41,42Sau đó, Mai-sen ra chỉ thị dành riêng ba thành bên bờ phía đông sông Giô-đan dùng làm nơi trú ẩn cho những ai lầm lỡ giết người, không có hiềm khích trước. 43Các thành đó là Bê-xe trên cao nguyên, trong sa mạc, dành cho đại tộc Ru-bên; Ra-mốt trong Ga-la-át cho đại tộc Gát, và Gô-lan thuộc Ba-san cho đại tộc Ma-na-se.

Giới thiệu bộ luật

44-49Sau đây là bộ luật Mai-sen ban hành cho người Y-sơ-ra-ên sau khi ra khỏi Ai-cập, lúc họ đang ở bên bờ phía đông sông Giô-đan, đối diện Bết Phê-o, là đất của Si-hôn vua A-môn trước kia. Người Y-sơ-ra-ên đánh bại Si-hôn ở Hết-bôn và Óc vua Ba-san, hai vua A-mo ở phía đông sông Giô-đan, chiếm đất của họ từ A-rô-e bên bờ thung lũng sông Ật-nôn cho đến núi Si-ri-ôn (tức núi Hẹt-môn) và tất cả miền đồng bằng bên bờ phía đông sông Giô-đan, cho đến tận biển của đồng bằng, dưới triền núi Phích-ga.