4

Mauxe ntuag cov Yixayee

1Cov Yixayee 'e, nwgnuav mej ca le noog tej kaab ke hab tej kevcai kws kuv qha rua mej hab ua lawv nraim, sub mej txhad caj sa nyob hab txeem moog tau lub tebchaws kws mej tej laug tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej ua mej tug. 2Mej tsw xob tsaav ntxwv tej lug kws qha mej hab tsw xob muab rhu ib qho tseg, tassws mej yuav tsum tuav mej tug Vaajtswv Yawmsaub tej lug nkaw kws kuv muab cob rua mej. 3Mej lub qhov muag tub pum tej kws Yawmsaub ua ntawm Npa‑aa Pe‑au lawm. Mej tug Vaajtswv Yawmsaub tub ua rua cov kws ua koom rua daab Npa‑aa ntawm Pe‑au puam tsuaj taag huv plawv mej moog, 4tassws mej cov kws tuav rawv mej tug Vaajtswv Yawmsaub ruaj ruaj txhua tug kuj muaj txujsa nyob txug nub nua.
5Saib maj, kuv tub qha tej kaab ke hab tej kevcai rua mej lawv le Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv tau has rua kuv lawm, sub mej txhad ua lawv le ntawd rua huv lub tebchaws kws mej saamswm yuav txeem moog ua mej tug. 6Mej yuav tsum tuav rawv tej kevcai nuav hab ua lawv nraim. Qhov kws ua le nuav yuav qha mej tug tswvyim hab mej tej kev txawj ntse rua ib tsoom tuabneeg paub. Thaus luas nov txug tej kaab ke huvsw nuav, luas yuav has tas, “Haiv tuabneeg luj nuav yeej yog haiv tuabneeg kws muaj tswvyim hab txawj ntse.” 7Puas muaj ib haiv tuabneeg luj twg kws muaj timtswv nyob ze puab yaam le Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv nyob ze peb rua thaus peb thov nwg? 8Puas muaj ib haiv tuabneeg luj twg kws muaj tej kaab ke hab tej kevcai ncaaj nceeg yaam le txuj kevcai nuav kws nub nua kuv muab cob rua mej?
9Mej yuav tsum ceev faaj hab ua tuab zoo tswj mej lub sab, ntshai tsaam mej nov qaab tej kws mej lub qhov muag tub pum ntawd hab ntshai tsaam tej hov pluj taag huv mej lub sab moog ib swm neej. Mej yuav tsum qha rua mej cov mivnyuas hab mej tej xeeb ntxwv paub txug tej nuav tas, 10nub kws mej sawv rua ntawm mej tug Vaajtswv Yawmsaub xubndag ntawm Haule, mas Yawmsaub has rua kuv tas, “Ca le sau cov pejxeem tuaj ua ke rua ntawm kuv es kuv yuav ca puab nov kuv tej lug sub puab txhad tau kawm fwm hab paub ntshai kuv moog taag puab swm neej kws puab muaj txujsa nyob huv nplajteb, hab puab txhad tau qha puab tej mivnyuas kuas ua le ntawd.” 11Mej tub tuaj ze sawv ntawm taw roob hab lub roob muaj nplaim tawg cig nto ntuj, hab muaj fuab tsaus nti laum nkaus. 12Mas Yawmsaub has huv nplaim tawg tuaj rua mej. Mej tub nov nwg lub suab has lug kuas tsw pum nwg xyeem qhov muag, tsuas yog nov lub suab xwb. 13Nwg pav nwg tej lug cog tseg rua mej, yog kaum txuj kevcai kws nwg kuas mej ua. Hab nwg muab sau rua huv ob daim txag zeb. 14Thaus ntawd, Yawmsaub has kuas kuv qha tej kaab ke hab tej kevcai rua mej, sub mej txhad coj moog ua lawv le ntawd rua huv lub tebchaws kws mej saamswm hlaa moog txeeb ua mej tug.

Tsw xob pe txoov daab

15Nub kws Yawmsaub has huv cov nplaim tawg tuaj rua mej ntawm Haule, mej tsw pum nwg xyeem qhov muag le. Yog le nuav mej yuav tsum ceev faaj zoo, 16tsw xob yuam kev moog ua txoov daab rua mej, tsw has tug yaam ntxwv zoo le quaspuj lossws quasyawg, 17lossws zoo le ib yaam tsaj huv nplajteb, lossws zoo le ib yaam noog muaj tis yaa sau nruab ntug, 18lossws zoo le ib yaam tsaj kws nkaag huv aav, lossws zoo le ib yaam ntseg kws nyob huv dej huv nruab tiv txwv. 19Thaus mej tsaa muag saib sau ntuj mej pum lub nub lub hli hab cov nub qub hab txhua yaam sau nruab ntug, tsw xob ca mej raug ntxag moog pe hab ua koom rua tej ntawd, yog yaam kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv pub rua ib tsoom tuabneeg huv qaab ntuj nuav huvsw. 20Tassws Yawmsaub coj mej tawm huv cub thee hlawv hlau, yog tawm huv Iyi tebchaws lug ua haiv tuabneeg kws yog nwg teej nwg tug ib yaam le naj nub nwgnuav.
21Tsw taag le ntawd, vem yog tim mej Yawmsaub txhad le chim sab rua kuv hab cog lug tawv tas kuv yuav tsw tau hlaa tug dej Yalatee hab kuv yuav tsw tau nkaag moog rua huv lub tebchaws zoo kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub ua qub txeeg qub teg rua mej. 22Kuv yuav tuag rua huv lub tebchaws nuav. Kuv yuav tsw tau hlaa tug dej Yalatee, tassws mej yuav tau hlaa moog hab txeeb lub tebchaws zoo hov ua mej tug. 23Mej yuav tsum ceev faaj, mej tsw xob nov qaab mej tug Vaajtswv Yawmsaub tej lug cog tseg kws nwg cog rua mej hab tsw xob ua txoov daab kws zoo le ib yaam daabtsw kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub txwv tsw pub mej ua. 24Tsua qhov Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yog nplaim tawg kub ceev, nwg yog Vaajtswv kws khib xeeb.
25Thaus mej muaj tub ki muaj xeeb ntxwv hab tau nyob huv lub tebchaws hov ntev, yog mej yuam kev moog ua txoov daab kws muaj yaam ntxwv zoo le ib yaam daabtsw, hab ua tej kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pum tas phem txhad zwg ua rua nwg chim, 26mas nub nua kuv thov lub ntuj lub teb ua timkhawv rua mej tas mej yuav puam tsuaj pluj taag sai sai huv lub tebchaws kws mej saamswm yuav hlaa dej Yalatee moog txeeb ua mej tug ntawd. Mej yuav tsw tau nyob ntev rua huv, mej yuav raug puam tsuaj taag huvsw. 27Yawmsaub yuav ua rua mej tswv rw quas sua moog rua huv ib tsoom tuabneeg, mas mej yuav tshuav tsawg tsawg rua huv tej tebchaws kws Yawmsaub lawv mej moog nyob hov. 28Mas mej yuav ua koom rua tej txoov daab kws yog ntoo yog pob zeb hov ntawd, yog tej kws tuabneeg txhais teg ua kws tsw txawj pum kev tsw txawj nov lug tsw txawj noj tsw txawj na ntxhab. 29Thaus nyob hov ntawd mej yuav nrhav Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, yog mej rau sab nrhav nwg kawg sab kawg ntsws mas mej yuav ntswb nwg. 30Thaus mej raug kev txom nyem lwj sab hab tej xwm txheej nuav huvsw lug raug mej rua yaav tom hauv ntej, tes mej yuav rov lug cuag Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv hab yuav noog nwg lug. 31Tsua qhov mej tug Vaajtswv Yawmsaub yog tug Vaajtswv kws khuvleej hab yuav tsw muab mej tso tseg hab tsw muab mej ua kuas puam tsuaj. Nwg yuav tsw nov qaab tej lug cog tseg kws nwg tau cog ruaj khov rua mej tej laug.
32Ca le nug txug yaav thau u kws nyob ua ntej mej, txwj thaus kws Yawmsaub tswm tuabneeg rua sau lub nplajteb, hab nug saab ntuj nuav moog txug saab ntuj tim u, saib txeev muaj xwm txheej luj le nuav tshwm lug los tsw muaj hab txeev nov dua los tsw nov. 33Txeev muaj ib haiv tuabneeg twg kws tau nov timtswv lub suab has huv nplaim tawg tuaj ib yaam le mej tau nov es tseed muaj txujsa nyob los tsw muaj? 34Txeev muaj tug timtswv twg tau yooj xeeb coj ib haiv tuabneeg tawm huv lwm haiv tuabneeg lug ua nwg tug los tsw muaj? Nwg swm tuabneeg sab hab ua tej txujci tseem ceeb hab tej txujci phemfwj hab ua rog hab swv nwg txhais teg kws muaj fwjchim hab nwg txhais npaab kws tsaa hlo, hab ua kuas muaj kev ntshai kawg, ib yaam le mej tug Vaajtswv Yawmsaub tau ua rua mej huv Iyi tebchaws taab meeg mej.
35Qhov kws ua tej nuav tshwm rua mej pum hov tub yog ua rua mej paub tas Yawmsaub yog Vaajtswv, dhau nwg lawm tsw muaj dua lwm tug Vaajtswv le. 36Nwg pub mej tau nov nwg lub suab sau ntuj tuaj, sub nwg txhad qhuab qha tau mej. Nwg pub mej pum nwg cov nplaim tawg luj heev huv lub nplajteb hab mej nov nwg tej lug huv cov nplaim tawg tuaj. 37Vem yog nwg hlub mej tej laug hab xaiv puab tej caaj ceg, nwg nrug nraim mej nyob hab swv nwg tug fwjchim luj coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug, 38hab lawv tej haiv tuabneeg kws luj dua hab muaj zug heev dua mej tswv ntawm mej xubndag moog, hab coj mej nkaag lug hab pub puab lub tebchaws ua qub txeeg qub teg rua mej yaam le naj nub nwgnuav. 39Vem le nuav nub nua ca le paub hab khaws ca huv lub sab tas Yawmsaub yog Vaajtswv kws nyob sau ntuj hab nyob huv nplajteb, tsw muaj dua lwm tug le lawm. 40Yog le ntawd mej yuav tsum tuav rawv nwg tej kaab ke hab nwg tej lug nkaw kws nub nua kuv muab cob rua mej sub mej hab mej tej tub ki kws yug lug tom qaab txhad noj qaab nyob zoo hab muaj txujsa ntev rua huv lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej moog ib txhws.

Tej moos cawm sav saab dej Yalatee nub tuaj

41Mauxe tu peb lub moos ca rua saab dej Yalatee nub tuaj, 42es yog leejtwg tua tuabneeg txhad le tau tswv moog rua huv, yog tug kws tua kwvtij zej zog tassws tsw yog txhob txwm tua hab tsw tau ua tshawj chim dua le. Thaus kws tswv moog nyob rua huv cov moos nuav lub twg lawm tes yuav dim txujsa. 43Xeem Lunpee lub moos cawm sav yog lub moos Npexaw kws nyob sau tej nraag taj toj sab huv tebchaws moj saab qhua, xeem Kas lub moos cawm sav yog lub moos Lamau huv Kile‑a, hab xeem Manaxe lub moos cawm sav yog Kaulaa huv Npasaa.

Taw qha txug tej kevcai

44Ntawm nuav moog yog txuj kevcai kws Mauxe muab cob rua cov Yixayee coj. 45Nuav yog tej lug cog tseg hab tej kaab ke hab tej kevcai kws thaus cov Yixayee tawm huv Iyi tebchaws lug lawd Mauxe qha rua puab 46ntawm tug dej Yalatee saab nub tuaj huv lub haav kws ncaaj lub moos Npepe‑au, yog cov Amaulai tug vaajntxwv Xihoo huv Hesanpoo lub tebchaws. Xihoo yog tug kws Mauxe hab cov Yixayee ntaus yeej thaus puab tawm huv Iyi tebchaws lug. 47Cov Yixayee txeeb tau nwg lub tebchaws hab txeeb tau Npasaa tug vaajntxwv Aus lub tebchaws, yog cov Amaulai ob tug vaajntxwv kws nyob saab dej Yalatee nub tuaj 48txwj ntawm Alau‑aw kws nyob ntug haav Anoo moog txug lub roob Xili‑oo (kws yog Hawmoo), 49hab taag nrho Alanpa kws nyob ntawm dej Yalatee saab nub tuaj moog txug ncua Havtxwv Alanpa, ntawm taw roob Pixaka.