5

Mười điều răn

1Mai-sen kêu gọi người Y-sơ-ra-ên lắng tai nghe luật lệ ông công bố, học tập và thực hành luật ấy. 2Ông nói: "Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế chúng ta đã kết ước với chúng ta tại núi Hô-rếp. 3Ngài kết ước với chúng ta, là những người đang sống, chứ không phải với tổ tiên ta. 4Từ trong đám lửa trên núi, Chúa Hằng Hữu đã đối diện nói chuyện với đồng bào. 5Lúc ấy tôi đứng giữa Chúa và đồng bào để truyền lại cho đồng bào mọi lời của Ngài, vì đồng bào sợ đám lửa, và không dám lên núi. Ngài truyền dạy: 6“Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi, Đấng đã giải thoát các ngươi khỏi ách nô lệ Ai-cập.
7Ngoài Ta, các ngươi không được thờ thần nào khác. 8Không được làm tượng thần để thờ, cũng không được làm tượng theo hình dáng chim trời, thú vật trên đất, hay cá dưới nước. 9Không được quỳ lạy và phụng thờ hình tượng, vì Ta, Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế kỵ tà; ai phạm tội và ghét bỏ Ta, Ta sẽ trừng phạt người ấy và con cháu người ấy đến đời thứ ba thứ tư. 10Nhưng nếu ai giữ điều răn Ta dạy và yêu mến Ta, Ta sẽ thương xót người ấy và con cháu người ấy đến muôn ngàn đời. 11Không được lạm dụng tên của Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi. Ai phạm tội này, Ta sẽ không tha.
12Phải tôn trọng ngày lễ Cuối tuần, biệt riêng ngày ấy ra, như Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế ngươi đã dạy. 13Các ngươi sẽ làm việc trong sáu ngày, 14nhưng ngày thứ bảy là ngày lễ Cuối tuần của Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế ngươi. Trong ngày ấy, ngươi và mọi người trong nhà - con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, người ngoại quốc sống với ngươi, luôn cả bầy gia súc - không ai được làm việc. Các ngươi phải cho đầy tớ mình nghỉ ngơi như mình vậy. 15Nên nhớ rằng ngươi cũng đã làm đầy tớ trong nước Ai-cập, nhưng nhờ Chúa ra tay giải thoát ngươi. Vậy, phải giữ ngày lễ Cuối tuần.
16Phải hiếu kính cha mẹ, như Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế dạy ngươi, để ngươi được sống lâu và thịnh vượng trong đất Chúa cho ngươi.
17Không được giết người.
18Không được tà dâm.
19Không được trộm cắp.
20Không được làm chứng gian hại người.
21Không được ham muốn vợ người khác, hoặc ham muốn nhà cửa, đồng ruộng, tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay bất kỳ vật gì của người khác.
22Đó là những mệnh lệnh Chúa đã truyền cho đồng bào vang ra từ trong đám lửa trên núi có mây đen bao bọc. Rồi Ngài viết những điều ấy vào hai bảng đá, trao cho tôi. 23Nhưng khi đồng bào nghe tiếng vang ra từ trong bóng đen dày đặc, và trên đỉnh núi lại có lửa cháy dữ dội, các trưởng tộc và trưởng lão đều đến tìm tôi. 24Họ nói: 'Hôm nay chúng tôi đã thấy vinh quang và sự vĩ đại của Chúa, đã nghe tiếng Ngài phát ra từ trong đám lửa. Hôm nay chúng tôi thấy có người được nghe tiếng phán của Thượng Đế mà vẫn còn sống. 25Nhưng nếu chúng tôi cứ tiếp tục nghe tiếng phán của Thượng Đế Hằng Hữu, chúng tôi sẽ chết. Đám lửa kia sẽ thiêu hủy chúng tôi. Tại sao chúng tôi phải chết? 26Có ai là người trần như chúng tôi, đã nghe tiếng phán của Thượng Đế Hằng Hữu phát ra từ trong đám lửa, mà vẫn còn sống hay không? 27Vậy xin ông đi nghe những gì Chúa dạy và truyền lại cho chúng tôi, chúng tôi xin vâng theo tất cả.'
28Nghe những lời họ nói, Chúa Hằng Hữu bảo tôi: Ta nghe những điều họ trình bày với con rồi, họ nói phải. 29Nếu họ có lòng như vậy, cứ kính sợ Ta và vâng giữ các điều răn Ta, tương lai họ và con cháu họ sẽ rất tốt đẹp. 30Bây giờ con đi bảo họ về trại mình đi! 31Rồi con đến đây đứng cạnh Ta, Ta sẽ truyền cho con mọi điều răn, luật lệ và chỉ thị; và con sẽ dạy lại họ, để họ đem ra áp dụng trong lãnh thổ Ta cho.'
32Vậy, đồng bào phải thận trọng thi hành mọi điều Chúa truyền dạy, không sai lệch. 33Cứ theo đúng đường lối Ngài dạy, đồng bào sẽ được sống lâu, thịnh vượng, may mắn trong lãnh thổ đồng bào sắp chiếm cứ.