5

Pluh Mơta Tơlơi Juăt

(Tơbiă 20:1-17)

1Môseh iâu rai abih bang ƀing Israel laih anŭn laĭ dơ̆ng tui anai:
 Hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing Israel, anai yơh jing khul tơlơi pơtă laih anŭn khul tơlơi juăt kâo pơhaih kơ ƀing gih hrơi anai. Hrăm laih anŭn khŏm đuaĭ tui ƀing gơñu bĕ.
2Yahweh Ơi Adai ta pơjing tơlơi pơgop hăng ƀing ta ƀơi čư̆ Hôrêb; 3sĭt ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hăng ƀing ama ta ôh Yahweh pơjing tơlơi pơgop anai, samơ̆ hăng ƀing ta yơh, anŭn jing hăng abih bang ƀing ta dŏ hơdip hrơi anai. 4Yahweh pơhiăp hăng ƀing gih anăp klă̱ anăp mơ̆ng apui ƀơi čư̆ anŭn. 5Ƀơi mông anŭn kâo dŏ dơ̆ng kơplăh wăh Yahweh hăng ƀing ama gih kiăng pơhaih kơ ƀing ama gih boh hiăp Yahweh, yuakơ ƀing ama gih huĭ kơ apui anŭn laih anŭn ƀu đĭ nao ôh ƀơi čư̆ anŭn. Yahweh laĭ:
6“Kâo jing Yahweh Ơi Adai gih, jing Pô ba ƀing gih tơbiă mơ̆ng čar Êjip, jing lŏn čar ƀing gih hơmâo jing laih hlŭn mơnă hlâo adih.
7“Kâo pơđar kơ rĭm čô amăng ƀing gih: Anăm kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang pơkŏn ôh samơ̆ kơ hơjăn Kâo đôč.
8“Anăm pơkra kơ ih pô khul rup trah hrup hăng hơget rup amăng adai adih, ƀơi lŏn tơnah anai ƀôdah gah yŭ ia anŭn ôh. 9Anăm bon kơkuh kơ ƀing gơñu ƀôdah kơkuh pơpŭ kơ ƀing gơñu ôh, yuakơ Kâo jing Yahweh Ơi Adai ih, jing sa Ơi Adai thâo ga̱r. Kâo pơkơhma̱l hĭ ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơjăn ƀing pơrơmut kơ Kâo đôč ôh, samơ̆ wơ̆t hăng ƀing ană bă gơñu truh kơ tơčĕ tơhrĕ gơñu mơ̆n yuakơ tơlơi soh ƀing ơi adon gơñu ngă laih anŭn. 10Samơ̆ Kâo pơrơđah tơlơi khăp kơ ƀing hlơi pô khăp kơ Kâo laih anŭn djă̱ pioh khul tơlơi pơđar Kâo, laih anŭn kơ ană bă gơñu truh kơ rơbâo tal rơnŭk.
11“Anăm yua anăn Kâo Yahweh Ơi Adai ih đôč đač ôh, yuakơ Kâo či yap soh yơh kơ hlơi pô yua anăn Kâo tơtă tơtăn.
12“Djă̱ pioh bĕ hrơi Saƀat hăng răk brơi kơ hrơi anŭn jing rơgoh hiam, tui hăng Kâo Yahweh Ơi Adai ih hơmâo pơđar laih kơ ih. 13Ih či mă abih bang bruă ih amăng năm hrơi, 14samơ̆ hrơi tơjuh jing hrơi pơdơi yom hơjăn kơ Kâo Yahweh Ơi Adai ih yơh. Amăng hrơi anai ƀu hơmâo mơnuih hlơi ƀôdah hlô mơnơ̆ng hơget amăng sang anŏ ih dưi ngă bruă hơget gĕt ôh: Ih ƀôdah ană đah rơkơi đah kơmơi ih, ding kơna đah rơkơi đah kơmơi ih, rơmô aseh glai ih ƀôdah hơget hlô mơnơ̆ng ih pơkŏn ƀôdah mơnuih tuai hơdip amăng plei pla ih. Tui anŭn, hlŭn ih ăt dưi pơdơi kar hăng ih pơdơi yơh. 15Anăm wơr ôh, ih jing laih hlŭn amăng čar Êjip laih anŭn Kâo Yahweh Ơi Adai ih yơh ba ih tơbiă laih mơ̆ng čar anŭn hăng hơpăl tơngan kơtang yơr tơbiă yơh. Tui anŭn yơh, Kâo Yahweh Ơi Adai hơmâo pơđar laih kơ ih; ih khŏm djă̱ pioh bĕ hrơi Saƀat.
16“Pơpŭ bĕ kơ amĭ ama ih tui hăng Kâo Yahweh Ơi Adai ih hơmâo pơđar laih kơ ih, tui anŭn ih dưi hơdip hiam drơi jan laih anŭn dŏ hăng hơdip sui amăng anih lŏn Kâo Yahweh Ơi Adai ih či brơi kơ ih.
17“Anăm pơdjai mơnuih ôh.
18“Anăm klĕ pyu ôh.
19“Anăm klĕ dŏp ôh.
20“Anăm ngă gơ̆ng jơlan ƀlŏr pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô re̱ng gah ih ôh.
21“Anăm hưp kluh bơnai pô re̱ng gah ih ôh. Ih anăm hưp ham sang ƀôdah lŏn pô re̱ng gah ih ôh, ding kơna đah rơkơi đah kơmơi gơ̆, rơmô aseh glai gơ̆, ƀôdah hơget gơnam lŏm kơ pô re̱ng gah ih ôh.”
22Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Anai yơh jing khul tơlơi pơtă Yahweh pơhaih kraih krin laih kơ abih bang ƀing ama gih ƀơi čư̆ anŭn. Ñu pơhiăp abih tơlơi anŭn mơ̆ng apui, kơthul laih anŭn tơlơi kơnăm mơmŏt kơpa̱l; Ñu ƀu thim mŭt tơlơi pơtă hơget dơ̆ng tah. Giŏng anŭn, Ñu čih khul tơlơi pơtă anŭn ƀơi dua boh hơnăl boh pơtâo laih anŭn brơi khul hơnăl anŭn kơ kâo.

Tơlơi Ƀing Ană Plei Huĭ Hyưt

(Tơbiă 20:18-21)

23Tơdang ƀing ama gih hơmư̆ asăp pơhiăp mơ̆ng tơlơi kơnăm anŭn, jăng jai hơmâo jơlah apui bluh ƀơi čư̆ anŭn, abih bang ƀing khua djă̱ akŏ ƀing kơnung djuai gih laih anŭn ƀing kŏng tha gih rai pơ kâo. 24Laih anŭn ƀing gơñu laĭ, “Yahweh Ơi Adai ta hơmâo pơrơđah laih kơ ƀing ta tơlơi ang yang hăng tơlơi prŏng prin Ñu, laih anŭn ƀing ta hơmâo hơmư̆ laih asăp Ñu mơ̆ng apui. Hrơi anai ƀing ta ƀuh laih mơnuih dưi hơdip wơ̆t tơdah Ơi Adai pơhiăp hăng ñu. 25Samơ̆ yua hơget ƀing ta khŏm či djai hĭ lĕ? Apui prŏng anai či ƀơ̆ng hĭ ƀing ta laih anŭn ƀing ta či djai hĭ yơh tơdah ƀing ta hơmư̆ asăp pơhiăp Yahweh Ơi Adai dơ̆ng. 26Amăng djuai mơnuih mơnam, hlơi pô dưi dŏ hơdip lĕ tơdơi kơ ñu hơmâo hơmư̆ laih asăp pơhiăp Ơi Adai hơdip, jing asăp pơhiăp rai mơ̆ng apui kar hăng ƀing ta hơmâo hơmư̆ laih? Ƀu hơmâo ôh. 27Rơkâo ih wơ̆t glaĭ bĕ pơ anih anŭn laih anŭn hơmư̆ bĕ abih bang tơlơi Yahweh Ơi Adai ta pơhiăp. Giŏng anŭn, ruai glaĭ bĕ kơ ƀing gơmơi hơget tơlơi Yahweh Ơi Adai pơhiăp hăng ih. Ƀing gơmơi či hơmư̆ laih anŭn tui gưt yơh.”
28Giŏng anŭn, yuakơ Yahweh hơmư̆ laih tơlơi ƀing ama gih pơhiăp hăng kâo, Ñu laĭ kơ kâo, “Kâo hơmư̆ laih hơget tơlơi ƀing mơnuih anai pơhiăp laih hăng ih. Abih bang tơlơi ƀing gơñu pơhiăp jing hiam yơh. 29Hiam yơh tơdah khul pran jua gơñu či huĭ pơpŭ kơ Kâo laih anŭn djă̱ pioh khul tơlơi Kâo pơđar nanao, tui anŭn ƀing gơñu laih anŭn ƀing ană bă gơñu či hơmâo tơlơi mơyŭn hiam hlŏng lar yơh!
30“Nao laĭ bĕ kơ ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ sang khăn gơñu pô. 31Samơ̆ ih dŏ pơ anai hăng Kâo, tui anŭn Kâo dưi brơi kơ ih abih bang khul tơlơi pơđar, jing khul tơlơi pơtă laih anŭn khul tơlơi juăt. Giŏng anŭn, ih či pơtô ƀing gơñu đuaĭ tui khul tơlơi anŭn tơdang ƀing gơñu hơdip amăng anih lŏn Kâo či brơi kơ ƀing gơñu mă tŭ.”
32Tui anŭn, brơi gih pơñen ngă tui bĕ hơget tơlơi Yahweh Ơi Adai gih hơmâo pơđar laih kơ ƀing gih; anăm wir nao gah hơnuă ƀôdah gah ieo mơ̆ng abih tơlơi anŭn ôh. 33Rơbat hơnơ̆ng bĕ amăng abih sa jơlan Yahweh Ơi Adai gih hơmâo pơđar laih kơ ƀing gih, tui anŭn ƀing gih či hơmâo tơlơi mơyŭn hiam laih anŭn dŏ hăng hơdip sui amăng anih lŏn ƀing gih či mă tŭ anŭn yơh.