5

Pluh Mta Klei Mtă

(KKbiă 20:1-17)

1Y-Môis iêu bi kƀĭn jih jang Israel leh anăn lač kơ diñu, “Hmư̆ bĕ, Ơ Israel, klei bhiăn leh anăn klei mtă kâo blŭ brei diih hmư̆ hruê anei, brei diih hriăm leh anăn gưt hlue hŏng jih ai tiê. 2Yêhôwa Aê Diê drei ngă leh hŏng drei sa klei bi mguôp ti čư̆ Hôrep. 3Amâo djŏ hŏng phung aê đưm drei ôh Yêhôwa ngă leh klei bi mguôp anei, ƀiădah hŏng drei yơh, jih jang phung drei tinei ăt dôk hdĭp hruê anei. 4Yêhôwa blŭ leh hŏng diih bi tlă ƀô̆ ti čư̆ mơ̆ng krah pui, 5êjai mông anăn kâo dôk plah wah Yêhôwa hŏng diih, čiăng hưn kơ diih klei Yêhôwa blŭ; kyuadah diih huĭ kyua pui, leh anăn diih amâo đĭ ti čư̆ ôh. Ñu lač:
6‘Kâo jing Yêhôwa Aê Diê ih, pô bi kbiă ih leh mơ̆ng čar Êjip, mơ̆ng sang klei jing hlŭn.
7Đăm ih mâo yang mkăn ôh ti anăp kâo.
8 Đăm ih ngă kơ ih pô ôh rup krah, amâodah rup msĕ si mnơ̆ng hlăm adiê ti dlông, amâodah hlăm lăn ala ti gŭ, amâodah hlăm êa ti gŭ lăn; 9 đăm ih buôn kkuh kơ dŏ anăn amâodah mă bruă kơ diñu ôh; kyuadah kâo gơ̆ Yêhôwa Aê Diê ih jing Aê Diê thâo trih, bi kmhal klei wê phung ama lĕ kơ phung anak čô truh ti ênuk tal tlâo leh anăn tal pă kơ phung bi êmut kơ kâo, 10ƀiădah bi êdah klei khăp hlăm lu êbâo ênuk kơ phung khăp kơ kâo leh anăn djă pioh klei kâo mtă.
11 Đăm ih yua anăn Yêhôwa Aê Diê ih hơăi mang ôh; kyuadah Yêhôwa amâo srăng lui amâo bi kmhal ôh pô yua anăn ñu hơăi mang.
12 Brei ih hdơr pioh hruê mdei, čiăng pioh gơ̆ doh jăk tui si Yêhôwa Aê Diê ih mtă leh kơ ih. 13 Êjai năm hruê brei ih mă bruă, leh anăn ngă jih bruă ih; 14ƀiădah hruê tal kjuh jing hruê mdei kơ Yêhôwa Aê Diê ih; hlăm hruê anăn ih amâo dưi ngă sa mta bruă ôh, ih, anak êkei ih, anak mniê ih, dĭng buăl êkei ih, dĭng buăl mniê ih, êmô ih, aseh dliê ih, mnơ̆ng ih rông, pô dôk jưh bhiâo hlăm ƀăng jang ih, čiăng kơ dĭng buăl êkei leh anăn dĭng buăl mniê ih dưi mdei msĕ si ih mơh. 15Brei ih hdơr kơ ih jing leh hlŭn hlăm čar Êjip, leh anăn Yêhôwa Aê Diê ih bi kbiă ih leh mơ̆ng anôk anăn hŏng kngan myang leh anăn hŏng păl yơr leh; kyuanăn Yêhôwa Aê Diê ih mtă leh kơ ih brei hdơr pioh hruê mdei.
16 Mpŭ bĕ kơ ama amĭ ih, tui si Yêhôwa Aê Diê ih mtă leh kơ ih, čiăng kơ ih dưi dôk hdĭp sui hĭn, leh anăn klei jăk dưi truh kơ ih hlăm čar Yêhôwa Aê Diê ih brei kơ ih.
17 Đăm ih bi mdjiê mnuih ôh.
18 Đăm ih tlĕ piu ôh.
19 Đăm ih tlĕ ôh.
20 Đăm ih mčeh luar kơ pô riêng gah ih ôh.
21 Đăm ih tluh kơ mô̆ pô riêng gah ih ôh, leh anăn kăn ih tluh kơ sang pô riêng gah ih, kơ hma ñu, kơ dĭng buăl êkei ñu, kơ dĭng buăl mniê ñu, kơ êmô ñu, kơ aseh ñu, amâodah kơ ya mnơ̆ng jing dŏ pô riêng gah ih.’
22 Klei anei Yêhôwa blŭ kơ jih jang phung diih bi kƀĭn ti čư̆ mơ̆ng krah pui, mơ̆ng knam, leh anăn mơ̆ng klei mmăt tĭt, hŏng asăp kraih ktang; leh anăn ñu amâo lŏ thiăm ôh. Ñu čih klei anăn ti dua pŏk mdhă boh tâo leh anăn brei digơ̆ kơ kâo.”

Klei Phung Ƀuôn Sang Huĭ

(KKbiă 20:18-21)

23“Tơdah diih hmư̆ asăp mơ̆ng krah klei mmăt, êjai čư̆ mâo pui dôk trơ̆ng, diih hriê giăm kâo, jih jang phung khua găp djuê diih leh anăn phung khua mduôn diih; 24leh anăn diih lač, ‘Nĕ anei, Yêhôwa Aê Diê hmei bi êdah leh kơ hmei klei guh kơang ñu leh anăn klei prŏng ñu, leh anăn hmei hmư̆ leh asăp ñu mơ̆ng krah pui; hruê anei hmei ƀuh Aê Diê blŭ hŏng mnuih leh anăn mnuih ăt dôk hdĭp. 25Kyuanăn ară anei, ya ngă hmei lŏ djiê? Kyuadah pui prŏng anei srăng ƀơ̆ng hmei; tơdah hmei lŏ hmư̆ asăp Yêhôwa Aê Diê hmei, hmei srăng djiê yơh. 26Kyuadah hlei hlăm jih jang mnuih hmư̆ leh asăp Aê Diê hdĭp dôk blŭ mơ̆ng krah pui msĕ si phung hmei leh anăn ăt dôk hdĭp? 27Brei ih nao giăm leh anăn hmư̆ jih klei Yêhôwa Aê Diê hmei srăng lač; leh anăn blŭ kơ hmei jih jang klei Yêhôwa Aê Diê hmei srăng blŭ kơ ih, leh anăn hmei srăng hmư̆ leh anăn ngă tui hlue klei anăn.’
28Yêhôwa hmư̆ klei diih blŭ tơdah diih blŭ kơ kâo; leh anăn Yêhôwa lač kơ kâo, ‘Kâo hmư̆ leh klei phung ƀuôn sang anei blŭ, klei diñu blŭ kơ ih; djŏ leh klei diñu blŭ. 29Ơ, čiăng kơ diñu mâo nanao ai tiê snăn, čiăng huĭ mpŭ kơ kâo leh anăn djă pioh jih klei kâo mtă, čiăng kơ klei truh kơ diñu leh anăn phung anak diñu jing jăk mơak hlŏng lar! 30Nao bĕ, lač kơ diñu, “Wĭt bĕ kơ sang čhiăm diih.” 31Bi ih, dôk dơ̆ng bĕ giăm kâo tinei, leh anăn kâo srăng hưn kơ ih jih jang klei mtă, klei bhiăn, leh anăn klei mtrŭn ih srăng mtô kơ diñu, čiăng kơ diñu ngă tui hlue klei anăn hlăm čar kâo brei diñu mă bha.’ 32Kyuanăn brei diih răng ngă tui hlue si Yêhôwa Aê Diê mtă leh kơ diih, đăm weh kơ hnuă amâodah kơ điâo ôh. 33Brei diih êbat djŏ hlăm jih jang êlan Aê Diê diih mtă leh kơ diih, čiăng kơ diih dưi dôk hdĭp, čiăng kơ klei truh kơ diih jing jăk mơak, leh anăn čiăng kơ diih dưi dôk sui hlăm čar diih srăng mă bha.”