6

Kính yêu Thượng Đế

1Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của đồng bào bảo tôi dạy đồng bào các luật lệ sẽ được áp dụng trong lãnh thổ ta sẽ chiếm cứ. 2Nếu đồng bào, con cháu đồng bào suốt đời kính sợ Thượng Đế Hằng Hữu, tuyệt đối tuân hành luật lệ Ngài, đồng bào sẽ được sống lâu. 3Vậy, xin đồng bào lắng tai nghe kỹ các luật lệ Ngài và thận trọng tuân hành, nhờ đấy, đồng bào sẽ được thịnh vượng, may mắn, dân số gia tăng nhanh chóng trong vùng đất phì nhiêu, đúng như Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của tổ tiên đã hứa.
4Xin đồng bào lắng nghe đây: Chỉ có một mình Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế chúng ta mà thôi. 5Phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức yêu kính Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình. 6Phải ghi lòng tạc dạ những lời tôi truyền cho đồng bào hôm nay. 7Cũng phải ân cần dạy dỗ những lời này cho con cái mình khi ở nhà, lúc ra ngoài, khi đi ngủ, lúc thức dậy. 8Buộc những lời ấy vào tay mình, đeo trên trán mình; 9ghi những lời ấy trên cột nhà và trước cổng.
10-12Khi Thượng Đế Hằng Hữu đem đồng bào vào đất Ngài đã hứa với tổ tiên Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, cho đồng bào những thành phố to lớn tốt đẹp không do đồng bào kiến thiết, những ngôi nhà đầy những vật dụng không do đồng bào mua sắm, những giếng nước không do đồng bào đào, vườn nho, vườn ô-liu không do đồng bào trồng và khi ăn uống no nê, đồng bào phải thận trọng, đừng quên Chúa Hằng Hữu, Đấng đã giải thoát đồng bào khỏi ách nô lệ Ai-cập. 13Phải kính trọng Thượng Đế Hằng Hữu, phục vụ Ngài, và lấy danh Ngài mà thề nguyện.
14Không được theo các thần của các nước láng giềng, 15vì Thượng Đế Hằng Hữu ở giữa đồng bào là Thượng Đế kỵ tà. Nếu đồng bào thờ các thần đó, Chúa sẽ nổi giận, trừ diệt đồng bào khỏi mặt đất.
16Không được thử thách Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình như đồng bào đã làm ở Ma-sa. 17Phải tuyệt đối tuân hành các điều răn, luật lệ của Ngài; 18làm những điều phải, điều tốt dưới mắt Ngài, như vậy đồng bào mới được may mắn, vào chiếm được đất hứa - đất Chúa hứa cho tổ tiên ta, 19và đánh đuổi quân thù trước mặt như Chúa đã nói.
20Sau này, khi con cái đồng bào thắc mắc về ý nghĩa của điều răn, luật lệ của Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế chúng ta ban bố, 21đồng bào sẽ giải thích như sau: 'Ngày xưa, chúng ta là nô lệ của Pha-ra-ôn ở Ai-cập, nhưng Chúa đã ra tay giải thoát chúng ta. 22Ngài dùng nhiều phép lạ phi thường, những đòn khủng khiếp trừng phạt Ai-cập, Pha-ra-ôn và hoàng gia, ngay trước mắt nhân dân ta. 23Chúa Hằng Hữu đem nhân dân ta ra khỏi Ai-cập và cho ta đất này như Ngài đã hứa với tổ tiên ta. 24Chính Ngài đã ban bố những luật lệ này để chúng ta triệt để tuân hành, và kính sợ Ngài là Thượng Đế của chúng ta, và nhờ thế chúng ta mới được Ngài cho tồn tại đến ngày hôm nay. 25Nếu cứ cẩn trọng tuân hành mọi luật lệ Chúa đã truyền, chúng ta sẽ được kể là người công chính.'