6

Nqe Kevcai uas Tseemceeb

1“Tej lus no yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tej kevcai uas nws kom kuv muab qhia rau nej. Thaum nej mus nyob hauv lub tebchaws uas nej tabtom yuav mus tua thiab nyob ntawd, nej yuav tsum coj raws li tej kevcai no. 2Nej thiab nej tej xeebntxwv yuav tsum hwm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv mus txog hnub uas tas nej simneej. Nej yuav tsum ua raws li tus TSWV tej kevcai uas kuv qhia rau nej txhua nqe, nej thiaj yuav muaj sia ua neej nyob ntev hauv lub tebchaws ntawd. 3Ib tsoom Yixalayees, nej cia li mloog thiab khaws coj, nej thiaj yuav tau nyob kaj siab lug, thiab ciaj ua ib haivneeg uas muaj hwjchim loj nyob hauv lub tebchaws uas av rog thiab zoo qoob, raws li tus TSWV uas yog peb cov yawgkoob tus Vajtswv tau coglus tseg lawm.
4“Ib tsoom Yixalayees, nej ua tib zoo mloog, tsuas yog tus TSWV tib leeg xwb, thiaj yog peb tus Vajtswv. 5Nej yuav tsum hlub tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv thiab kawg nej lub dag lub zog. 6Nej yuav tsum nco ntsoov tej lus uas hnub no kuv qhia rau nej. 7Nej yuav tsum muab qhia rau nej tej menyuam, thiab niaj hnub hais txog tej lus ntawd, tsis hais thaum nej nyob hauv tsev, thaum nej taug kev, thaum nej so thiab thaum nej ua haujlwm. 8Muab pav rau ntawm nej cajnpab, thiab rau ntawm nej hauvpliaj ua chaw nco. 9Muab sau rau ntawm nej tej ncej qhovrooj thiab ntawm nej tej roojvag.

Ntuas Cov Tsis Mloog Lus

10“Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav muab lub tebchaws vammeej, muaj zej muaj zos uas tsis yog nej txhais tes ua rau nej nyob ua nej tug raws li nws tau coglus tseg rau Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj uas yog nej cov yawgkoob lawm. 11Tej vajtse ntawd muaj txhua yam zoo puv nkaus uas tsis yog nej npaj cia rau hauv, thiab muaj tej qhovtshij uas tsis yog nej khawb, muaj tej vaj txiv hmab, thiab tej vaj txiv ntoo roj uas tsis yog nej cog. Thaum uas tus TSWV coj nej mus nyob hauv lub tebchaws ntawd, nej muaj txhua yam noj nplua mias, 12nej yuav tsum nco ntsoov hais tias tus TSWV tau coj nej tawm nram tebchaws Iziv uas nej ua luag qhev los. 13Nej yuav tsum hwm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, pehawm nws tib leeg thiab tuav nws lub npe coglus xwb. 14Nej tsis txhob pe lwm tus vajtswv lossis teev cov neeg uas nyob ib ncig nej tej vajtswv li. 15Yog nej tseem mus pe lwm tus vajtswv, tus TSWV yuav chim rau nej thiab ua kom nej puastsuaj ib yam li hluavtaws kub, rau qhov tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, nws nrog nej nyob thiab khib nej heev.
16“Nej tsis txhob sim tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv siab ib yam li nej sim nws siab nyob nram tebchaws Maxas. 17Nej yuav tsum nco ntsoov ua raws li tej kevcai uas tus TSWV twb qhia rau nej lawm. 18Nej yuav tsum ua tej uas tus TSWV hais tias zoo thiab ncaj ncees, nej thiaj yuav tau nyob kaj siab lug. Nej thiaj yuav tau mus nyob hauv lub tebchaws av rog thiab zoo qoob uas tus TSWV tau coglus tseg yuav muab rau nej cov yawgkoob, 19thiab nej thiaj yuav raws tau nej cov yeebncuab khiav tawm mus, raws li tus TSWV tau coglus tseg rau nej lawm.
20“Lwm hnub nej tej tubki yuav nug nej hais tias, ‘Vim li cas tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv hais kom peb ua raws li tej kevcai no?’ 21Ces nej qhia rau lawv hais tias, ‘Peb ua Falaus qhev nyob hauv tebchaws Iziv, mas tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus pab peb dim. 22Peb qhovmuag pom nws tej txujci tseemceeb thiab tej xwm uas nws ua rau cov Iziv, ua rau Falaus, Falaus tsevneeg thiab Falaus cov nomtswv ntshai kawg nkaus. 23Tus TSWV cawm peb dim ntawm cov Iziv txhais tes, nws thiaj coj peb los nyob rau hauv lub tebchaws uas nws muab pub rau peb raws li nws tau coglus tseg rau peb cov yawgkoob lawm. 24Tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv hais kom peb ua raws li tej kevcai no txhua nqe thiab kom peb hwm nws. Yog peb ua raws li nws hais, nws yuav tsomkwm peb haivneeg thiab pub kom peb vammeej. 25Yog peb ua raws li Vajtswv tej lus txhua lo, nws yuav txaus siab rau peb.’