6

Domh Leiz-Latc

1Naaiv se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, mbuox yie njaaux meih mbuo nyei leiz-latc caux lingc caux leiz. Meih mbuo jiex Jor^ndaen Ndaaih mingh yiem meih mbuo oix duqv nzipc nyei deic-bung oix zuqc ei jienv zoux. 2Meih mbuo caux nqa'haav hingv nyei zeiv-fun oix zuqc yietc seix ei jienv yie jiu bun meih mbuo naaiv deix leiz-latc caux leiz weic taaih Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, yaac bun meih mbuo duqv ziangh siouc nyuonh ndaauv. 3O I^saa^laa^en nyei zuangx mienh aac, muangx oc. Oix zuqc longc hnyouv ei jienv naaiv deix leiz zoux, weic bun meih mbuo duqv longx yaac haih hiaangx duqv camv, yiem wuov norm ndau-touv longx nyei deic-bung hnangv Ziouv, meih mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, laengz bun meih mbuo wuov nor.
4O I^saa^laa^en Mienh aac, muangx longx oc. Mbuo nyei Ziouv, Tin-Hungh, se nduqc dauh Ziouv hnangv. 5Oix zuqc longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix, longc nzengc qaqv hnamv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. 6Yie ih hnoi jiu bun meih mbuo naaiv deix leiz oix zuqc longc hnyouv jangx jienv. 7Oix zuqc jienh njaaux meih mbuo nyei fu'jueiv hiuv duqv naaiv deix leiz. Maiv gunv yiem biauv fai yiem jauv zaangc, bueix njiec fai jiez sin, zungv oix zuqc buih jienv yiem. 8Oix zuqc zorqv naaiv deix leiz kou jienv meih mbuo nyei buoz yaac nyatv jienv meih mbuo nyei biorngh zoux jangx-hoc. 9Yaac oix zuqc fiev jienv meih mbuo nyei biauv nyei gaengh zouc caux meih mbuo nyei laatc gaengh.

Kuinx Mienh Oix Zuqc Muangx Waac

10Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix dorh meih mbuo bieqc ninh caux meih mbuo nyei ong-taaix, Apc^laa^ham, I^sakc, caux Yaakopv houv bun meih mbuo wuov norm deic-bung. Yiem wuov maaih zingh youc hlo youc longx yaac maiv zeiz meih mbuo ganh ceix daaih. 11Maaih nyungc-nyungc longx nyei ga'naaiv buangv biauv yaac maiv zeiz meih mbuo ganh zornc daaih. Maaih wuom-kuotv yaac maiv zeiz meih mbuo ganh wetv. Maaih a'ngunc huingx caux ga'lanv huingx yaac maiv zeiz meih mbuo ganh zuangx daaih. Meih mbuo nyanc beuv nyei ziangh hoc, 12oix zuqc faix fim, nziex meih mbuo haih la'kuqv Ziouv, dongh dorh meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung, zoux nouh nyei dorngx, wuov dauh.
13Oix zuqc taaih Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, fu-sux ninh hnangv, yaac ziangv jienv ninh nyei mbuox laengz ngaengc waac. 14Maiv dungx zaangc ganh dauh zienh, se weih gormx meih mbuo wuov deix ganh fingx mienh nyei zienh, 15weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, yiem meih mbuo mbu'ndongx nzaeng jienv meih mbuo. Nziex ninh qiex jiez meih mbuo hnangv njopc douz nor, ziouc bun meih mbuo yiem ndau-beih zuqc mietc nzengc.
16Maiv dungx seix Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, hnangv yiem Matv^saax meih mbuo seix ninh wuov nor. 17Oix zuqc zunv dingc hnyouv gan Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nyei leiz-latc caux lingc caux leiz. 18Oix zuqc zoux ziux Ziouv buatc horpc nyei, longx nyei sic, meih mbuo cingx duqv longx yaac duqv bieqc mingh yiem Ziouv houv jienv laengz bun meih mbuo nyei ong-taaix wuov norm deic-bung. 19Meih mbuo yaac oix zuqc zunc meih mbuo nyei win-wangv cuotv meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx ziux Ziouv gorngv nyei waac.
20Nqa'haav hingv meih mbuo nyei dorn naaic meih mbuo, “Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, hatc meih mbuo naaiv deix leiz-latc caux lingc caux leiz maaih haaix nyungc eix leiz?” 21Oix zuqc mbuox ninh, “Yie mbuo yiem I^yipv Deic-Bung, zoux Faalo Hungh nyei nouh, mv baac Ziouv longc domh qaqv dorh yie mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung daaih. 22Yie mbuo ganh nyei m'zing duqv buatc Ziouv zoux hlo haic, gamh nziex haic nyei jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic bun I^yipv Mienh caux Faalo Hungh, liemh ninh nyei biauv zong mienh. 23Mv baac ninh dorh yie mbuo cuotv daaih, oix dorh yie mbuo bieqc ninh houv jiu bun yie mbuo nyei ong-taaix wuov norm deic-bung. 24Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, hatc mbuo ei jienv naaiv deix yietc zungv leiz yaac taaih ninh weic bun mbuo zanc-zanc duqv longx yaac duqv ziangh jienv hnangv ih hnoi nor. 25Se gorngv mbuo faix fim, gan longx Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, hatc nyei yietc zungv leiz, ninh ziouc horpc hnyouv mbuo aqv.”