6

Klei Mtă Prŏng

1“Anei klei mtă, klei bhiăn, leh anăn klei mtrŭn Yêhôwa Aê Diê diih mtă leh brei kâo mtô kơ diih, čiăng kơ diih ngă tui hlue klei anăn hlăm čar diih srăng găn mă bha; 2čiăng kơ ih phung anak čô ih dưi huĭ mpŭ kơ Yêhôwa Aê Diê ih, êjai djă pioh jih jang klei bhiăn leh anăn klei ñu mtă, klei anăn kâo mtă kơ ih, jih jang hruê ih dôk hdĭp; leh anăn čiăng bi sui hĭn hruê ih srăng dôk hdĭp. 3Hmư̆ bĕ, Ơ phung Israel, leh anăn răng brei ngă tui hlue klei anăn; čiăng kơ klei truh kơ ih jing jăk, leh anăn ih dưi jing lar êngŭm, tui si Yêhôwa Aê Diê phung aê đưm ih ƀuăn leh kơ ih, hlăm sa boh čar mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mnăm lu êbeh.
4 Hmư̆ bĕ, Ơ phung Israel: Knŏng hjăn Yêhôwa jing Aê Diê drei; 5 leh anăn brei ih khăp kơ Yêhôwa Aê Diê ih hŏng jih ai tiê ih, hŏng jih mngăt ih, leh anăn hŏng jih ai ktang ih. 6 Leh anăn klei blŭ anei kâo mtă kơ ih hruê anei srăng dôk hlăm ai tiê ih. 7Brei ih mtô klei anăn hŏng klei kriăng kơ phung anak ih, leh anăn brei ih blŭ kơ klei anăn êjai dôk gŭ hlăm sang, êjai hiu, êjai dôk đih, leh anăn êjai ih kgŭ. 8Brei ih kă klei anăn msĕ si sa klei bi knăl ti kngan ih, leh anăn klei anăn srăng dôk ti adhei plah wah ală ih. 9Brei ih čih klei anăn ti giê msơ̆ng ƀăng bhă sang ih leh anăn ti ƀăng jang ƀuôn ih.”

Răng kơ Klei Amâo Gưt Asăp

10 “Tơdah Yêhôwa Aê Diê ih atăt ih mŭt hlăm čar ñu kat asei leh kơ phung aê đưm ih, kơ Y-Abraham, kơ Y-Isăk, leh anăn kơ Y-Yakôp, čiăng brei kơ ih, mâo ƀuôn prŏng leh anăn jăk ih amâo tuôm mdơ̆ng ôh, 11leh anăn sang bŏ hŏng djăp mta mnơ̆ng jăk ih amâo tuôm bi bŏ ôh, kbăng êa klei leh ih amâo tuôm klei ôh, đang boh kriăk ƀâo leh anăn ana boh ôliwơ ih amâo tuôm pla ôh. Tơdah ih srăng ƀơ̆ng leh anăn trei, 12răng bĕ huĭdah ih wơr ƀĭt Yêhôwa, pô atăt ih leh kbiă mơ̆ng čar Êjip mơ̆ng sang klei jing hlŭn. 13 Brei ih huĭ mpŭ kơ Yêhôwa Aê Diê ih; brei ih mă bruă kơ ñu, leh anăn kat asei hŏng anăn ñu. 14Đăm diih tui hlue yang mkăn ôh, yang phung ƀuôn sang dôk jŭm dar diih. 15Kyuadah Yêhôwa Aê Diê ih ti krah diih jing Aê Diê thâo trih; huĭdah Yêhôwa Aê Diê ih srăng čuh ai ngêñ kơ ih, leh anăn ñu bi rai hĕ ih mơ̆ng rŏng lăn ala.
16 Đăm diih lông dlăng Yêhôwa Aê Diê diih ôh, msĕ si diih lông dlăng ñu leh ti Masa. 17Brei diih djă pioh hŏng klei kriăng klei Yêhôwa Aê Diê diih mtă, leh anăn klei ñu hưn, klei bhiăn ñu, klei anăn ñu mtă leh kơ ih. 18Brei ih ngă ya klei djŏ leh anăn jăk ti anăp ală Yêhôwa, čiăng kơ klei truh kơ ih jing jăk, leh anăn čiăng kơ ih dưi mŭt mă bha čar jăk Yêhôwa kat asei leh čiăng brei kơ phung aê ih 19hŏng klei suôt kbưi jih jang phung roh ih mơ̆ng anăp ih, tui si Yêhôwa ƀuăn leh.
20Tơdah anak êkei ih êmuh kơ ih êdei, ‘čiăng mblang klei hưn, klei bhiăn, leh anăn klei mtă Yêhôwa Aê Diê hmei mtă leh kơ diih?’ 21snăn brei ih mblang kơ anak čô ih, ‘Drei jing leh hlŭn kơ Pharaôn hlăm čar Êjip, leh anăn Yêhôwa atăt leh drei kbiă mơ̆ng čar Êjip hŏng kngan myang; 22leh anăn Yêhôwa bi êdah leh klei bi knăl leh anăn klei yuôm bhăn, prŏng leh anăn bi knap, ngă kơ čar Êjip, kơ Pharaôn leh anăn kơ jih jang sang ñu ti anăp ală drei. 23Leh anăn ñu atăt leh drei kbiă mơ̆ng anăn, čiăng kơ ñu dưi atăt drei mŭt leh anăn brei kơ drei čar ñu kat asei leh kơ phung aê drei đưm. 24Yêhôwa mtă leh kơ drei brei drei ngă tui hlue jih jang klei bhiăn anei, brei huĭ kơ Yêhôwa Aê Diê drei, čiăng jing jăk kơ drei nanao, čiăng kơ ñu pioh drei hdĭp, msĕ si hruê anei. 25Orei Srăng jing klei kpă ênô kơ drei tơdah drei răng čiăng ngă tui hlue jih jang klei mtă anei ti anăp Yêhôwa Aê Diê drei, tui si ñu mtă leh kơ drei.’ ”