8

Lub Tebchaws uas Zoo ua Noj ua Haus

1“Nej yuav tsum ua raws li tej kevcai uas hnub no kuv qhia rau nej txhua nqe, nej thiaj muaj sia nyob ntev, muaj tubki coob, thiab tau mus nyob hauv lub tebchaws uas tus TSWV coglus tseg rau nej cov yawgkoob lawm. 2Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv coj nej kev hla tiaj suabpuam tau plaub caug xyoo los li cas, nws cia nej raug kev txomnyem ntau yam sim nej siab, saib nej ua puas taus siab ntev thiab saib nej puas yuav ua raws li nws tej lus. 3Nws cia nej tshaib, nws mam li muab cov manas uas nej thiab nej cov yawgkoob tsis tau noj dua rau nej noj. Nws ua li ntawd, twb yog nws qhia kom nej paub hais tias, tsis yog mov xwb thiaj cawm tau neeg txojsia, tiamsis tus TSWV tej lus txhua lo thiaj cawm tau neeg txojsia. 4Lub sijhawm plaub caug xyoo ntawd nej tej tsoos tsho yeej tsis ntuag, thiab nej tej kotaw yeej tsis mob tsis o li. 5Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv qhuab ntuas thiab rau txim rau nej ib yam li leej txiv qhuab ntuas nws tej menyuam. 6Yog li ntawd, nej yuav tsum ua raws li tus TSWV tej lus uas qhia rau nej hais tias: nej yuav tsum ua lub neej raws li tus TSWV tej kevcai thiab hwm tus TSWV. 7Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tabtom coj nej mus nyob hauv lub tebchaws av rog thiab zoo qoob, yog lub tebchaws uas muaj dej, muaj qhovdej txhawv, muaj dejcag ntws laublug hauv tej kwjha thiab saum tej roob; 8lub tebchaws ntawd luag cog nplej thiab mog, cog txiv hmab, txiv ncuavpias, txiv ntsiavkws, txiv ntoo roj thiab muaj zib ntab ntau heev. 9Thaum nej mus nyob hauv lub tebchaws ntawd, nej yuav tsis tshaib tsis nqhis thiab tsis pluag li. Lub tebchaws ntawd tej roob zeb roob tsua muaj qhov tooj qhov hlau. 10Nej yuav muaj txaus noj txaus haus, nej yuav ua tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tsaug, vim nws muab lub tebchaws uas av rog thiab zoo qoob rau nej.

Tsis Txhob Tso Tus TSWV Tseg

11“Nej yuav tsum nco ntsoov tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv; nej yuav tsum ua raws li nws tej kevcai uas hnub no kuv muab cob rau nej. 12Thaum nej muaj noj muaj haus txaus, thiab ua tau vaj tau tse rau nej nyob, 13muaj nyuj, muaj yaj, muaj nyiaj, muaj kub thiab ib puas tsav yam ntau zuj zus tuaj, 14nej yuav tsum tsis txhob khavtheeb thiab tso tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv uas coj nej tawm nram tebchaws Iziv qhov chaw uas nej ua luag qhev los tseg. 15Nws coj nej los hla tiaj suabpuam uas yog tiaj tuag tshaib tuag nqhis, muaj tej nab muaj taug thiab raubris teb. Thaum nej tseem nyob nram tiaj suabpuam uas qhuav nkig nkuav thiab tsis muaj dej haus, nws ua dej tawm hauv pobzeb los rau nej haus. 16Tus TSWV muab cov manas uas nej cov yawgkoob tsis tau noj dua rau nej noj nram tiaj suabpuam. Tus TSWV tso ntau yam kev txomnyem los sim nej siab, thaum kawg nws thiaj pub yam uas zoo rau nej. 17Nej tsis txhob xav hais tias, yog nej lub dag lub zog thiab nej lub tswvyim khwv nej thiaj muaj txiag npluanuj. 18Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, yog tus pub rau nej npluanuj. Nws ua li ntawd, yog nws ua raws li tej lus uas nws cog tseg rau nej cov yawgkoob, thiab nws tseem ua zoo rau nej li ntawd los txog niaj hnub no. 19Nej yuav tsum nco ntsoov tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, nej tsis txhob tso nws tseg thiab mus pe luag tej vajtswv. Hnub no kuv ntuas nej hais tias, yog nej tsis mloog lus nej yuav raug puastsuaj xwb. 20Yog nej tsis mloog tus TSWV lus, nej yuav raug puastsuaj ib yam li txhua haivneeg uas tus TSWV yuav ua kom lawv raug puastsuaj, thaum nej mus txeeb lawv lub tebchaws.