8

Anăm Wơr Bĭt Hĭ Yahweh Ôh

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Pơñen djă̱ pioh bĕ rĭm tơlơi pơđar kâo brơi kơ ƀing gih hrơi anai, tui anŭn ƀing gih dưi hơdip laih anŭn pơlar lu; kiăng kơ ƀing gih dưi mŭt mă tŭ anih lŏn Yahweh ƀuăn rơ̆ng laih hăng ƀing ơi adon ta. 2Hơdơr glaĭ bĕ hiư̆m Yahweh Ơi Adai ta dui ba gih amăng abih hơdră jơlan amăng tơdron ha̱r anai amăng pă̱pluh thŭn, kiăng pơluă gŭ hĭ ƀing gih laih anŭn lông lăng ƀing gih kiăng kơ thâo krăn hơget tơlơi amăng pran jua gih, anŭn jing huĭdah gih djă̱ pioh mơ̆n thâo khul tơlơi pơđar Ñu. 3Ñu kiăng pơluă gŭ gih yơh, tui anŭn Ñu ngă brơi kơ ƀing gih tơua sui ƀiă giŏng anŭn čem rong gih hăng tơpŭng mana, jing gơnam ƀơ̆ng ƀing ơi adon ta ƀu thâo ôh hlâo adih. Tơlơi Ñu ngă anŭn kiăng pơtô kơ ƀing gih tui anai, “Mơnuih mơnam ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơdip kơnang kơ gơnam ƀơ̆ng đôč ôh, samơ̆ ñu ăt hơdip hăng rĭm boh hiăp tơbiă rai mơ̆ng amăng bah Yahweh mơ̆n.” 4Amăng pă̱pluh thŭn anai, khul ao gih ƀu phŏ hĭ ôh laih anŭn tơkai gih kŏn pơpô̱ng lơi. 5Tui anŭn, thâo hluh bĕ amăng pran jua gih nanao tui anai: Kar hăng ama ƀuăh pơkra ană đah rơkơi ñu, tui anŭn mơ̆n Yahweh Ơi Adai ta ƀuăh pơkra ƀing gih.
6Hơnŭn yơh djă̱ pioh bĕ khul tơlơi pơđar Yahweh Ơi Adai ta, anŭn jing rơbat bĕ amăng khul jơlan Ñu kiăng laih anŭn huĭ pơpŭ kơ Ñu. 7Yuakơ Yahweh Ơi Adai ta či ba ƀing gih mŭt amăng sa anih lŏn hiam, jing sa anih lŏn hơmâo khul hơnŏh ia laih anŭn dơnao ia, hăng khul ia bluh rô nao amăng khul dơnung laih anŭn bŏl čư̆; 8jing sa anih lŏn hơmâo khul pơdai kơtor, pơdai kơtur, khul boh kơƀâo, khul boh hra, khul boh pumƀre; jing sa anih lŏn hơmâo boh ôliwơ laih anŭn ia hơni; 9jing anih lŏn hơmâo lu gơnam ƀơ̆ng laih anŭn ƀing gih ƀu kơƀah hơget gĕt ôh; jing anih hơmâo ƀruih pơsơi amăng khul boh pơtâo laih anŭn ƀing gih dưi klơi ko̱ng mơ̆ng khul bŏl čư̆ yơh.
10Tơdang ƀing gih hơmâo ƀơ̆ng mơak hrăp laih, bơni nanao bĕ kơ Yahweh Ơi Adai ta yuakơ anih lŏn hiam anŭn Ñu hơmâo brơi laih kơ ƀing gih. 11Răng bĕ, tơdang ƀing gih hơmâo abih bang gơnam anŭn, anăm wơr bĭt hĭ Yahweh Ơi Adai ta ôh. Samơ̆ khŏm djă̱ pioh bĕ khul tơlơi pơđar Ñu, khul tơlơi juăt Ñu laih anŭn khul tơlơi pơtă Ñu jing khul tơlơi kâo hlak brơi kơ ƀing gih hrơi anai. 12Kơđai glaĭ, tơdang ƀing gih ƀơ̆ng mơak hrăp, ma̱n pơdơ̆ng đĭ khul sang hiam hơdip pơ anŭn, 13laih anŭn tơdang tơpul rơmô tơpul triu bơbe gih pơlar lu, amrăk mah gih đĭ tui laih anŭn abih bang gơnam gih hơmâo le̱ng kơ pơlar đĭ, 14giŏng anŭn pran jua gih či jing hĭ pơgao ang laih anŭn ƀing gih či wơr bĭt hĭ Yahweh Ơi Adai gih, jing Pô ba ƀing gih tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip, jing anih lŏn ƀing gih jing laih hlŭn mơnă. 15Ñu dui ba ƀing gih găn anih tơdron ha̱r prŏng huĭ hyưt, jing anih hơmâo lu ala apui laih anŭn aguăt, jing anih thu krô ƀu hơmâo ia mơñum ôh. Anăm wơr ôh Ñu brơi rai ia mơñum kơ ƀing gih mơ̆ng boh pơtâo khăng, 16laih anŭn Ñu brơi kơ gih tơpŭng mana kiăng kơ ƀơ̆ng amăng tơdron ha̱r, jing gơnam ƀơ̆ng ƀing ơi adon ta ƀu thâo ôh hlâo adih, kiăng pơluă gŭ hăng lông lăng ƀing gih, tui anŭn giŏng kơ Ñu lông lăng ƀing gih laih, Ñu či bơni hiam kơ ƀing gih yơh. 17Ñu ngă tơlơi anŭn yuakơ huĭdah ƀing gih pơmĭn amăng pran jua gih pô tui anai, “Tơlơi dưi laih anŭn tơlơi kơtang mơ̆ng tơngan ta pô yơh hơmâo pơtơbiă rai mŭk dram anai kơ ƀing ta.” 18Samơ̆ hơdơr nanao bĕ kơ Yahweh Ơi Adai ta, yuakơ Ñu yơh jing Pô brơi kơ ƀing gih tơlơi dưi kiăng pơtơbiă rai mŭk dram. Tơdang Ñu ngă tui anŭn, Ñu pơkơjăp tơlơi pơgop Ñu kar hăng Ñu hlak pơkơjăp amăng hrơi anai yơh, jing tơlơi Ñu ƀuăn rơ̆ng laih hăng ƀing ơi adon ta.
19Tơdah tơdơi kơ anai ƀing gih ƀôdah ƀing ană tơčô gih wơr bĭt hĭ Yahweh Ơi Adai ta laih anŭn đuaĭ tui ƀing yang rơba̱ng pơkŏn hăng bon kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang anŭn, kâo ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih hrơi anai, sĭt ƀing gih či răm rai yơh. 20Hrup hăng ƀing kơnung djuai Yahweh či pơrai hĭ ƀơi anăp gih, tui anŭn mơ̆n ƀing gih či răm rai hĭ yơh yuakơ ƀu tui gưt ôh kơ Yahweh Ơi Adai ta.