Giới Thiệu

 Phao-lô gởi thư cho Hội Thánh tại Rô-ma để báo tin và chuẩn bị cho cuộc viếng thăm hội thánh của ông. Phao-lô dự định sẽ thăm và hoạt động tại Rô-ma một thời gian rồi sau đó nhờ sự hỗ trợ của họ ông sẽ đi Tây Ban Nha. Thư Rô-ma giải thích một số tín lý và những áp dụng thực tế trong đời sống tín hữu. Sách Rô-ma cũng chứa đựng lời giải thích đầy đủ nhất của Phao-lô về sứ điệp ông truyền bá.
 Sau những lời chào thăm, và nhắc nhở tín hữu Rô-ma rằng ông cầu nguyện cho họ, Phao-lô nói đến chủ đề của lá thư: “Vì trong Phúc Âm ấy sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra từ đức tin đến đức tin như Kinh Thánh chép ‘Này người công chính sẽ sống bởi đức tin.’ ”
 Phao-lô khai triển chủ đề bằng cách tuyên bố rằng tất cả mọi người, người Do Thái lẫn người ngoại quốc đều cần được phục hồi sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời vì mọi người đều đang ở dưới quyền lực của tội lỗi. Loài người được công chính nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su. Kế đến Phao-lô mô tả cuộc sống mới trong Chúa Cứu Thế, tức là kết quả của mối liên hệ mới giữa tín hữu và Đức Chúa Trời. Người tín hữu cũng được Đức Thánh Linh giải thoát khỏi quyền năng của tội lỗi và sự chết để có một đời sống bình an và tự do. Trong các chương 5 đến 8 Phao-lô thảo luận về mục đích của Kinh Luật và quyền năng của Chúa Thánh Linh trong đời sống tín hữu. Ông cũng bàn đến vấn đề người Do Thái trong chương trình cứu rỗi nhân loại qua Chúa Cứu Thế Giê-su. Phao-lô cho biết rằng đến cuối cùng người Do Thái sẽ không từ khước Chúa Cứu Thế nữa. Phần cuối của thư Phao-lô khuyên bảo tín hữu phải sống như thế nào; hãy sống với nhau trong tình yêu thương; cách phục vụ Chúa, cách sống đối với chính quyền; vấn đề lương tâm. Phao-lô kết thúc lá thư với lời chào và ca ngợi Đức Chúa Trời.

Bố Cục

1. Giới thiệu và chủ đề 1:1-17
2. Nhân loại cần sự cứu rỗi 1:18–3:20
3. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời 3:21–4:25
4. Đời sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-su 5:1–8:39
5. Người Do Thái trong chương trình cứu rỗi của Chúa 9:1–11:36
6. Cách sống của tín hữu 12:1–15:13
7. Kết luận và lời chào 15:14–16:27