Lời giới thiệu

Thư của Phao-lô gửi cho tín hữu tại Rô-ma để báo tin và chuẩn bị cho cuộc viếng thăm Hội Thánh tại đó của ông. Phao-lô dự định sẽ thăm và rao giảng Tin Lành tại Rô-ma một thời gian, và sau đó nhờ sự hỗ trợ của họ ông sẽ đi Tây Ban Nha. Trong thư, Phao-lô giải thích về niềm tin Cơ Đốc và những áp dụng thực tế trong đời sống tín hữu. Thư Rô-ma chứa đựng lời giải thích đầy đủ nhất về sứ điệp Phúc Âm của ông.
 Sau lời chào thăm các tín hữu tại Hội Thánh Rô-ma và nói với họ rằng ông luôn cầu nguyện cho họ, Phao-lô đề cập đến chủ đề của bức thư: “Trong Tin Lành này, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép rằng: Người công chính sẽ sống bởi đức tin” (1:17).
 Sau đó, Phao-lô triển khai chủ đề bày tỏ rằng tất cả mọi người, cả người Do Thái cũng như người ngoại quốc đều cần được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vì tất cả nhân loại đều ở dưới quyền lực của tội lỗi. Con người được xưng công chính là nhờ đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Tiếp theo, Phao-lô mô tả đời sống mới của tín hữu trong sự liên hiệp với Chúa Jêsus, tức là kết quả từ mối liên hệ mới với Đức Chúa Trời. Người tin Chúa có một đời sống bình an và nhờ Đức Thánh Linh mà được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Trong các chương 5 đến 8, Phao-lô thảo luận về mục đích của Luật pháp Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống của tín hữu. Kế đến, vị sứ đồ giải thích về vấn đề làm thế nào cả người Do Thái lẫn các dân ngoại đều thích hợp với kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Ông kết luận rằng sự khước từ Chúa Jêsus của người Do Thái là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời nhằm đem toàn thể nhân loại đến với ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Jêsus. Phao-lô cũng tin rằng cuối cùng người Do Thái sẽ không còn khước từ Chúa Jêsus nữa. Phần cuối của bức thư Phao-lô khuyên bảo về nếp sống của người Cơ Đốc, nhất là phải sống trong tình yêu thương đối với nhau, cách sống đối với chính quyền, và về vấn đề lương tâm. Phao lô kết thúc bức thư với lời chào thăm cá nhân và ca ngợi Đức Chúa Trời.

Bố cục

Giới thiệu và chủ đề (1:1-17)
Nhu cầu về sự cứu rỗi cho nhân loại (1:18 – 3:20)
Phương cách của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi (3:21 – 4:25)
Đời sống mới trong Đấng Christ (5:1 – 8:39)
Người Do Thái trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời (9:1 – 11:36)
Nếp sống của người Cơ Đốc (12:1 – 15:13)
Kết luận và lời chào (15:14 – 16:27)