10

1Cov kwvtij, tej kws kuv lub sab ntshaw hab swv zug thov Vaajtswv paab cov Yixayee yog thov kuas puab tau kev dim. 2Kuv ua timkhawv txug puab tas puab kub sab quas lug ua koom rua Vaajtswv tassws puab paub tsw taag. 3Tsua qhov puab tsw paub txujkev ncaaj nceeg kws Vaajtswv pub tassws puab swv zug rhawv puab txujkev ncaaj nceeg, puab tsw yeem nyob huv Vaajtswv txujkev ncaaj nceeg. 4Tsua qhov tug Kheto yog qhov kws kawg nkaus ntawm txuj kevcai sub txhua tug kws ntseeg txhad tau kev ncaaj nceeg.

Txhua tug kws ntseeg yuav dim

5Mauxe sau txug txujkev ncaaj nceeg kws lug ntawm txuj kevcai tas, “Tug kws xyum lawv nraim yuav tau txujsa ntawm qhov kws xyum hov.” 6Tassws txujkev ncaaj nceeg kws lug ntawm txujkev ntseeg has le nuav tas, “Tsw xob xaav huv lub sab tas, ‘Leejtwg yuav nce moog sau ntuj?’ ” (yog moog coj Kheto nqeg lug) 7“lossws, ‘Leejtwg yuav nqeg moog rua huv lub qhov tub tub?’ ” (yog moog coj Yexu sawv huv qhov tuag lug.) 8Txujkev ncaaj nceeg has le caag? Kuj has tas, “Tej lug hov yeej nyob ze koj, nyob huv koj lub qhov ncauj hab nyob huv koj lub sab” (yog tej lug kws ua kuas muaj kev ntseeg kws peb tshaaj tawm nuav.) 9Yog koj lub ncauj leeg has tas Yexu yog tug Tswv hab lub sab ntseeg tas Vaajtswv tub tsaa Yexu sawv huv qhov tuag rov lug, koj yuav dim. 10Qhov kws lub sab ntseeg txhad le suav tas ncaaj nceeg, qhov kws lub ncauj leeg txhad le dim. 11Vaajtswv phoo ntawv has ca tas, “Txhua tug kws ntseeg nwg yuav tsw raug txaaj muag.” 12Cov Yutai hab cov Kili kuj tsw txawv qhov twg. Tug Tswv ib leeg yog suavdawg tug Tswv hab pub nplua quas mag rua txhua tug kws thov nwg. 13Vem tas “Txhua tug kws tuav tug Tswv lub npe thov yuav dim.”
14Cov kws tsw tau ntseeg tug Tswv yuav ua le caag thov tau nwg? Hab cov kws tsw tau nov txug nwg yuav ua le caag ntseeg tau nwg? Thaus tsw muaj leejtwg tshaaj tawm, puab yuav ua le caag tau nov? 15Hab yog tsw muaj leejtwg khaiv moog, puab yuav ua le caag moog tshaaj tawm tau? Lawv le kws muaj lug sau ca has tas, “Cov kws pav txuj xuv zoo txhais kwtaw zoo nkauj kawg.” 16Tassws tsw yog txhua tug ntseeg txuj xuv zoo ntawd. Tsua qhov Yaxaya has tas, “Tug Tswv, leejtwg ntseeg tej kws puab tau nov ntawm peb?” 17Yog le nuav txujkev ntseeg tshwm lug ntawm qhov kws tau nov, hab qhov kws tau nov kuj yog tshwm lug ntawm qhov kws tshaaj tawm txug Kheto.
18Kuv nug tas, puab tsw tau nov lov? Puab tau nov lawm tag tag, tsua qhov
  “Puab lub suab tub nrov nchaa
   moog thoob lub nplajteb lawm,
   hab puab tej lug kuj moog kawg qaab ntuj.”
19Kuv nug dua tas Yixayee tsw nkaag sab lov? Mauxe xub has ua ntej tas,
  “Kuv yuav ua rua mej khib
   cov kws tsw yog ib haiv tuabneeg,
  kuv yuav muab ib haiv tuabneeg ruag
   zwg mej chim.”
20Hab Yaxaya ua sab tuab has tas,
  “Cov kws tsw nrhav kuv tub ntswb kuv lawm,
   kuv lug tshwm rua cov kws
   tsw tau nug nrhav kuv.”
21Hab nwg has txug cov Yixayee tas,
  “Kuv cev kuv txhais teg taag naj taag nub
   rua haiv tuabneeg kws tawv ncauj
   hab pheej faav xeeb.”