11

Số người Y-sơ-ra-ên được cứu

1Vậy, Thượng Đế đã hoàn toàn từ bỏ dân Ngài sao? Chẳng bao giờ! Chính tôi cũng là người Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, thuộc đại tộc Bên-gia-min.
2Thượng Đế chẳng từ bỏ dân tộc Ngài đã lựa chọn từ trước. Anh em còn nhớ trong Thánh kinh, tiên tri Ê-li than phiền với Chúa về dân Y-sơ-ra-ên: 3“Thưa Chúa, họ đã giết các tiên tri Ngài, phá đổ bàn thờ Ngài. Chỉ còn một mình con trốn thoát, họ cũng đang tìm giết con.” 4Thượng Đế đáp: “Ta đã dành sẵn cho Ta bảy ngàn người không chịu quỳ lạy Ba-anh.’’ 5Ngày nay cũng thế, vẫn có một số ít người Do-thái được Thượng Đế lựa chọn, do ân phúc của Ngài. 6Đã gọi là “ân”, tất nhiên không do việc làm hay công đức của họ, vì nếu thế, đâu còn là “ân” nữa.
7Vậy, hầu hết dân Y-sơ-ra-ên không đạt được điều họ tìm kiếm, chỉ một thiểu số do Thượng Đế lựa chọn đạt đến mà thôi; số còn lại, lòng cứng cỏi, chai đá, 8như Thánh kinh đã chép:
“Thượng Đế làm cho tâm trí họ tối tăm, mắt không thấy, tai không nghe.” cho đến ngày nay.
9Vua Đa-vít cũng nói:
“Nguyện yến tiệc của họ biến thành lưới bẫy, nơi họ sa chân vấp ngã và bị hình phạt!
10Nguyện mắt họ bị mờ tối chẳng nhìn thấy gì, và lưng họ còng xuống mãi!” 11Tôi xin hỏi tiếp: Người Y-sơ-ra-ên có vấp ngã nặng đến mức bị Thượng Đế hoàn toàn loại bỏ không? — Thưa không! Nhưng vì họ vấp phạm, Thượng Đế đem ân cứu rỗi cho các dân tộc khác, để khích động lòng ganh đua của họ. 12Nếu lỗi lầm của họ đem hạnh phúc cho nhân loại và khuyết điểm của họ giúp các dân tộc hưởng ân cứu rỗi, thì khi họ quay về với Chúa, ân phúc mọi người hưởng được sẽ dồi dào biết bao!

Các dân tộc được cứu

13Tôi xin ngỏ lời cùng anh em ngoại quốc, vì chính tôi là sứ đồ của các dân tộc nước ngoài — tôi thật vinh dự với chức vụ này — 14tôi ước mong công tác tôi giữa anh em sẽ kích thích lòng ganh đua của dân tộc tôi, nhân đó một số đồng bào tôi được cứu. 15Nếu việc họ bị Thượng Đế tạm thời loại bỏ giúp cho nhân loại được hòa thuận với Ngài, thì khi họ được Ngài tiếp nhận, hậu quả sẽ diệu kỳ chẳng khác gì người chết sống lại.
16Nếu trái đầu mùa là thánh, cả mùa cũng thánh, nếu rẽ cây là thánh, cành cây cũng thánh. 17Một số cành cây ô-liu trong vườn đã bị cắt bỏ, để cho anh em là cây ô-liu hoang được tháp vào, và được rễ cây hút mầu mỡ nuôi dưỡng. 18Anh em đừng vội tự hào vì được thay thế các cành kia, hãy nhớ luôn anh em chỉ là cành, phải nhờ rễ nuôi dưỡng. 19Anh em nói: Các cành kia bị cắt đi cốt để tôi được tháp vào. 20Phải, họ bị loại bỏ vì không tin còn anh em tồn tại nhờ đức tin. Chớ tự kiêu nhưng hãy kinh sợ. 21Nếu Thượng Đế đã không tiếc các cành nguyên trong cây, Ngài cũng không tiếc cành tháp. 22Hãy ghi nhớ, Thượng Đế nhân từ nhưng nghiêm minh. Chúa nghiêm minh với người vấp ngã nhưng nhân từ với anh em, khi anh em biết cẩn trọng giữ mình trong sự nhân từ của Ngài, nếu không anh em cũng bị cắt bỏ. 23Còn họ, nếu từ bỏ lòng cứng cỏi, tin nhận Chúa Cứu Thế, Ngài sẽ tháp họ vào chỗ cũ, vì Thượng Đế thừa khả năng làm việc đó. 24Nếu anh em, theo bản chất chỉ là cành ô-liu hoang, còn được cắt và tháp vào cây ô-liu vườn trái hẳn bản chất mình, huống chi họ đúng bản chất là ô-liu vườn, sao lại không được tháp vào gốc cũ?

Lòng thương của Thượng Đế bao gồm tất cả các dân tộc

25Thưa anh em, tôi muốn anh em biết rõ huyền nhiệm này, để anh em khỏi tự phụ: Một thành phần dân Y-sơ-ra-ên cứng lòng không tin cho đến chừng các dân tộc khác gia nhập vào đủ số. 26Vậy cả Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như Thánh kinh chép:
“Vị Cứu Tinh sẽ đến từ Si-ôn.
Loại bỏ điều vô đạo khỏi nhà Gia-cốp."
27“Và đây là giao ước Ta lập với họ,
Ta sẽ tha thứ tội lỗi họ.”
28Xét theo phương diện Phúc âm, họ là kẻ thù của Phúc âm, nên anh em được cứu rỗi, nhưng xét theo khía cạnh tuyển chọn, họ là người yêu dấu của Thượng Đế, vì Ngài lựa chọn tổ phụ họ. 29Vì sự ban tặng và kêu gọi của Thượng Đế chẳng hề thay đổi. 30Như anh em trước kia không vâng phục Thượng Đế, mà nay được ân khoan hồng, nhờ họ không vâng phục Ngài. 31Cũng thế, ngày nay họ không vâng phục Thượng Đế, nhưng nhờ anh em nhận ân khoan hồng mà họ cũng được khoan hồng. 32Vì Thượng Đế đã đặt mọi người vào địa vị không vâng phục, để tỏ ân khoan hồng cho cả nhân loại.

Ca ngợi Thượng Đế

33Ôi, kiến thức và khôn ngoan của Thượng Đế thật phong phú, sâu xa vô tận!
Cách Ngài phán đoán chẳng ai dò biết được,
Đường lối Ngài chẳng ai tìm hiểu được.
34Nào ai biết được ý tưởng Chúa.
Ai có thể làm cố vấn cho Ngài?
35Ai dâng hiến cho Chúa trước
Để nhận sự báo đáp của Ngài?
36Vì muôn vật do Chúa sáng tạo, đều tồn tại nhờ Ngài và vì Ngài.
Nguyện vinh quang vĩnh viễn thuộc về Ngài!
Thành tâm sở nguyện!